Ordlista offentlig upphandling

Det finns en hel del begrepp inom offentlig upphandling som man som leverantör behöver känna till. Här försöker vi samla några.

Anbud är den offert som en leverantör ger när man svarar på en offentlig upphandling.

ESPD (European Single Procurement Document) är ett digitalt dokument där du försäkrar vissa saker för den upphandlande myndigheten. När anbudsgivaren har gått igenom anbuden och valt några kvarstående aktörer, kan de komma att begära kompletterande information som du har försäkrat via ESPD.

Kvalifikationskrav är de villkor i en offentlig upphandling som är meriterande, men inte obligatoriska. Oberoende av om leverantören uppfyller kvalifikationskraven eller ej kan anbudet antas. I praktiken är dock sannolikheten hög att någon leverantör uppfyller kvalifikationskraven och således vinner anbudet.

Ramavtal är en generell överenskommelse med en leverantör inom ett visst område som ligger till för framtida uppköp. De är ofta fleråriga och inom ett ramavtal kan t.ex. en upphandlande myndighet göra direktupphandlingar över tröskelvärdet.

Ska-krav eller obligatoriska krav är de villkor i en offentlig upphandling som en leverantör måste uppfylla. Om man inte uppfyller dem, diskvalificeras anbudet.

Tröskelvärden är de värden då lagen om offentlig upphandling gäller. Nivåerna uppdateras vart tredje år av EU-kommissionen och är nu fastställda till 221.000 euro (exkl moms) för klassiska sektorer och 443.000 euro (exkl moms) för försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och posttjänster). Gällande byggentreprenader är tröskelvärdet 5.548.000 euro (exkl moms).

Upphandlande enhet är den myndighet eller organisation som gör upphandlingen. Kraven på den upphandlande enheten är skiljer sig beroende på vad som upphandlas, vilken organisation det är och värdet på upphandlingen.

Upphandlingsförfaranden varierar beroende på vad som ska upphandlas. Varje förfarande har också specifika villkor när de kan tillämpas.

  • Öppet förfarande är en traditionell upphandling där man begär in anbud via offentliga annonser.
  • Selektivt förfarande är ett tvåstegsprocess. Först ansöker leverantörer om att få vara med i upphandlingen. Därefter väljer den upphandlande enheten vilka leverantörer som får delta utifrån de på förhand uppställda kraven.
  • Förhandlat förfarande innebär att kvarvarande leverantörer i en upphandling inbjuds för att förhandla om förbättringar i deras anbud.
  • Konkurrenspräglad dialog innebär att leverantörer ansöker om att få vara med i en upphandling. Därefter för den upphandlande myndigheten en dialog med anbudsgivarna.
  • Projekttävling genomförs så att upphandlande myndighet bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Till slut utser en jury eller expertgrupp en vinnare.
  • Elektronisk auktion kan avsluta en upphandling efter en första anbudsutvärdering. Då genomförs en auktion mellan de kvarvarande anbudsgivarna, där de har möjlighet att ändra sina villkor och priser.
  • Dynamiskt inköpssystem kan användas för återkommande inköp av varor och tjänster. Påminner om "ramavtal".
  • Direktupphandling används framförallt under tröskelvärdena och betyder att man helt enkelt handlar för "mindre summor" direkt av en eller flera leverantörer.