Är den ekonomiska basen tryggad?

Ett företag måste vara lönsamt och gå med vinst för att kunna fungera och utvecklas. För att få en så realistiskt bild som möjligt är det viktigt att göra noggranna kalkyler av de utgifter som finns i anslutning till verksamheten. Målet med de ekonomiska beräkningarna är att få en bild av företagets förutsättningar att generera vinst, men också att undvika överraskningar då verksamheten väl är igång.

Företagets kapitalbehov

Den första frågan en företagare bör ställa sig, är hur mycket pengar som behövs för verksamheten – det vill säga, vilket är företagets kapitalbehov? Ett företag behöver vanligtvis pengar dels till de grundinvesteringar som behövs för att starta verksamheten, och dels för att hålla igång verksamheten (driftskapital).

Tänk på att du många gånger kan välja mellan att köpa och att hyra. Vilket som är förmånligast beror på hur företagets verksamhet ser ut och hur ofta tjänsten eller varan behövs. Räkna också med att många inköpta varor såsom maskiner och fordon förr eller senare behöver underhållas eller repareras.

Kapitalbehovet 

 • Grundinvesteringar
 • Utrymmen/affärslokal
 • Maskiner och anläggningar
 • Inredning
 • Transport/fordon
 • Företagets driftskapital
 • Kostnader för att starta företaget
 • Marknadsföring
 • Hyror
 • Löner och försäkringar
 • Lager
 • Kassa

Finansiering

Då du gjort upp kalkyler och konstaterat hur stort kapitalbehovet är i just ditt företag, är det dags att fundera var pengarna ska komma ifrån. Företagsstarten kan finansieras antingen med hjälp av egna sparade pengar eller genom extern finansiering. Ofta behövs båda delar.

Eget kapital

Sund företagsamhet bygger på att ägaren själv står för en del av startkapitalet, helst genom att satsa egna medel. Detta visar att ägaren verkligen tror på sin idé och sitt företag. Hur stort det egna kapitalet bör vara kan inte besvaras generellt, men ju större andel av företagets totala kapital som utgörs av eget kapital, desto bättre. Då ökar bland annat företagets förmåga att tåla ekonomiska påfrestningar och förluster. Dessutom brukar det vara lättare att finna utomstående finansiärer om det egna kapitalet är stort.

Eget kapital har en väsentlig fördel jämfört med främmande kapital, man behöver inte betala räntor eller amorteringar. Om man är flera delägare som startar ett företag, är det lättare att samla ihop ett större eget kapital genom att ansvaret för den egna finansieringen delas upp på flera personer. Om företaget har flera ägare är det viktigt att diskutera allt som gäller makt- och ansvarsfördelning redan innan företaget grundas. Ett skriftligt bolagsavtal ska bifogas till handelsregistret vid etableringsanmälan för den som grundar ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller ett aktiebolag.

Främmande kapital

Ett nystartat företag klarar sig ofta inte med enbart egen finansiering. Därför behövs också någon form av extern finansiering, det vill säga främmande kapital. Detta kan ske genom olika former av lån eller krediter.

Tänk på följande när du söker främmande kapital:

Du måste alltid redovisa en affärsplan och budget för den som tillhandahåller finansieringen. Ingen beviljar krediter utan att veta vad du tänker göra, hur du ska förverkliga det och hur du ska finansiera resten av kapitalbehovet. Affärsplanen måste framstå som realistisk. Ladda ner affärsplan.

Du kan inte förvänta dig att få hela företagsstarten finansierad med främmande kapital – kreditgivaren vill se att du också bidrar med en viss del eget kapital. Externa finansiärer kan vara bland annat banker och finansieringsbolag.

Extern finansiering

Hur mycket främmande kapital som behövs beror i regel på företagets affärsidé och bransch samt hur stor risk som är förknippad med företagandet. Alla sorters finansiering har sina för- och nackdelar.

Banker

Banken är en viktig samarbetspartner både då företaget grundas och senare. Ofta är banklån enda möjliga finansieringskällan. Då ett företag ansöker om banklån ser banken på exempelvis följande faktorer:

Företagets affärsidé Företagarens eller ledningens kunnande Branschen Affärsriskerna

 

Oavsett vilken typ av kredit man väljer, vill banken ha säkerheter för lånet. Då det gäller företagskrediter är det vanligtvis fråga om fastighets- eller företagsinteckningar. Även värdepapper kan användas. Utöver dessa behövs ofta en personlig borgen, det vill säga att företagaren själv ansvarar med sin personliga egendom för företagets skulder.

Bankerna tillhandahåller flera olika typer av lån som passar till olika syften. De vanligaste är:

Eurolån: ett lån i euro lämpar sig bäst om företaget behöver låna till investeringar eller för att täcka driftkapitalbehovet. Valutalån: ett lån i en annan valuta lämpar sig bäst för finansiering av export och import. Kreditkonto: checkräkning med kredit innebär att företagets konto tillåts ha ett minussaldo på en viss förutbestämd nivå. Det är en smidig kreditform som kan användas vid varuinköp eller vid andra tillfällen då du inte vet exakt hur mycket kapital som kommer att behövas och när.  Bankgaranti är en borgen som banken ger för bolagets del, exempelvis för lån som beviljas av försäkringsbolag.

 • Finansieringsrisker
 • Om företagaren tar över ett befintligt företag, bokslut från föregående år.

Finansieringsbolag

Ett alternativ till banklån kan vara att använda sig av finansieringsbolag. Finansieringsbolag kan på olika sätt förenkla företagarens vardag.

Leasing

Leasing innebär att man via ett finansieringsbolag hyr till exempel maskiner, fordon och annan lös egendom som behövs. Leasing kan vara ett bra alternativ eftersom inga realsäkerheter behövs. Det kan också lämpa sig om ägandet av maskinen inte är företagsekonomiskt motiverat. Avgifterna är vanligtvis avdragbara i beskattningen.

Factoring eller finansiering av försäljningsfordringar

Factoring innebär att företaget flyttar över sina fakturafordringar till ett finansieringsbolag. Kunderna betalar då direkt till finansieringsbolaget, och i utbyte beviljas företaget en kredit - man får alltså tillgång till kontanta medel snabbare. I avtalet mellan företaget och finansieringsbolaget regleras bland annat kreditens maxbelopp, hur räntan ska beräknas samt ändringsgrunder. Säkerheten för lånet är i detta fall själva fakturorna som överförs till finansieringsbolaget.

Avbetalningsköp eller anskaffningsfinansiering

Denna kredittyp lämpar sig för inköp av lös egendom såsom fordon och produktionsmaskiner. Avbetalningsköp innebär att finansieringsbolaget står som ägare till objektet och företaget betalar i rater till finansieringsbolaget. Då objektet är slutbetalt, övergår ägandeätten till företaget. Säkerheten utgörs i detta fall av det köpta objektet.

Finansiering av inköpsfakturor

Genom finansiering av inköpsfakturor överför företaget sina inköpsfakturor till finansieringsbolaget. Finansiären betalar då exempelvis löpande kostnader och fakturor som uppstår vid anskaffning av driftsegendom och omsättningsförmögenhet. 
Denna finansieringsform förutsätter övriga garantier av företaget.

Offentlig finansiering

Landskapsregeringens finansieringsformer utgörs av olika former av bidrag. En del av stödformerna är delfinansierade av Europeiska unionen. Näringsavdelningen kan bevilja stöd till företag eller personer som vill utveckla eller expandera sitt företag. Om du är intresserad av att ansöka om finansiering från något av de alternativ som finns bör du först och främst kontrollera att du uppfyller de allmänna kriterier som uppställs i landskapsregeringens principer för stöd till näringslivet.

Finansieringsmöjligheter finns för:

Enskilda näringsidkare Kommanditbolag Öppet bolag Aktiebolag Andelslag Övriga samfund

 

Utöver ovanstående finns även finansieringsmöjligheter inom jordbruks-, skogsbruks- och fiskerisektorn. För mer information om dessa samt vad du kan få EU-delfinansiering för bör du besöka landskapsregeringens hemsida där det finns mera information

Förutom företagsstöd finns även finansiering för:

Internationella utvecklingsprojekt Rådgivnings-, kurs- och utbildningsverksamhet

Ovanstående kan söka finansiering för:

Investeringar Produktutveckling Marknadsföring och internationalisering Verksamhet belägen i skärgårdskommunerna

Finnvera Abp

Finnvera Abp är statens specialfinansieringsbolag, som erbjuder finansieringstjänster till finländska företag i form av olika lån, borgen och exportgarantier.  Landskapsregeringen har ett samarbetsavtal med Finnvera Abp som möjliggör för åländska företag att söka olika former av finansiering. Om ett åländskt företag vill ansöka om finansiering från Finnvera Abp skall de kontakta Ålands landskapsregering för att där få det särskilda förord som krävs för att få ansöka om finansiering från Finnvera Abp. Läs mera här. 

Riskkapital

Finansiering med riskkapital, eller venture capital, kan användas för unga nystartade företag samt utvecklingsprojekt i befintliga företag. Detta betyder att riskkapitalbolaget går med som en aktiv minoritetsdelägare som bidrar med kapital och kompetens i bolaget. Med denna typ av finansiering kan företaget växa snabbare och har möjlighet att komma ut på marknaden tidigare.

Läs mera här:

FVCA, Finnish Venture Capital Association

Resultatbudget - är din affärsidé lönsam?

Då du har räknat ut hur mycket kapital som krävs för att påbörja affärsverksamheten och utvärderat affärsidéns starka och svaga sidor, är det dags att utvärdera företagets ekonomiska potential. Detta gör du bäst genom att uppskatta företagets intäkter och kostnader under en kalendermånad. Tänk noga igenom vilka kostnader och intäkter du kan vänta dig. Var ärlig mot dig själv så att du inte glömmer bort eller underskattar några av kostnaderna eller bedömer dina möjligheter till försäljning för optimistiskt.

Resultatbudget

Intäkter (exklusive moms)

Försäljning
Övriga intäkter

Kostnader (exklusive moms)

Material och varor
Löner
Sidokostnader på löner/arbetsgivaravgifter
Bil- och resekostnader
Hyra
El och värme
Telefonkostnader och internet
Kontorskostnader, trycksaker
Bokföring och revision
Post
Reklam och annonsering
Företagets försäkringar
Företagarens försäkringar
Diverse övriga kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader och lån

Utgående från dessa siffror lönar det sig att beräkna hur stora företagets intäkter minst måste vara för att verksamheten ska gå runt.