Offentlig upphandling

Offentlig upphandling handlar om att offentlig sektor konkurrensutsätter verksamhet istället för att genomföra den själv. Detta sparar resurser inom offentlig sektor och ger möjligheter inom privat sektor. Samtidigt omsätter offentliga upphandligar mångmiljardbelopp varje år. Här skapas möjligheter och är något företag bör ha koll på.

Offentlig upphandling är åländsk behörighet. Upphandlingar över EU:s tröskelvärden regleras enligt via blankettlagar av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) samt lagen om offentlig upphandling och koncession för sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Här följer Åland således den finska lagstiftningen. 

Upphandlingar under tröskelvärdena styrs däremot av myndigheternas egna principer. Ålands Näringsliv har drivit på om att en lag bör komma även på offentliga upphandlingar under tröskelvärdena.

Offentlig upphandling regleras av några principer

  • Principen om icke-diskriminering och likabehandling. Upphandlingen krav måste utformas så att alla krav ska vara möjliga att genomföra, även för icke-lokala aktörer. Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar.
  • Principen om öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingen krav ska vara förutsebara, tydligt formulerade och öppna. 
  • Proportionalitetsprincipen. Åtgärder och krav i upphandlingen ska vara rimliga och stå i proportion till det behov som ska täckas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande. Intyg, betyg, certifikat, försäljningstillstånd etc. som utfärdats av behöriga myndigheter i något EU-land, ska godtas i övriga medlemsländer.

Ålandsportalen

Ålandsportalen är en hemsida där åländska myndigheter publicerar aktuella upphandlingar. Portalen administeras via e-Avrop-systemet.

Genom att klicka på en upphandling, kan du se all information om den inklusive eventuell korrespondens mellan andra leverantörer och den upphandlande enheten.

 

Om du har registerat ett konto på e-Avrop (kostnadsfritt för leverantörer) lämna anbud direkt via systemet. Du kan även skicka frågor om upphandlingar.

 

Utmanarrätt

Ålands Näringsliv har länge drivit frågan om utmanarrätter. Tyvärr har inte de politiska företrädarna hittills omfattat iden.

Vad är utmanarrätt?

Utmanarrätt innebär att företag kan utmana offentliga verksamheter genom att de anser sig kunna driva verksamheten mer effektivt.

När en "utmaning" lämnas in till beslutsfattarna, görs en utredning om verksamheten kan konkurrensutsättas. Om det är möjligt sker en offentlig upphandling där det dock ställs krav på att verksamheten ska förbättras. Det kan handla om kvalitetskrav eller kostnadskrav.

Om anbuden matchar kraven, kommer den som lämnar det lägsta anbudet att driva verksamheten. Det behöver inte vara det företag som ursprungligen skickade in utmaningen.

Vad är fördelarna med utmanarrätt?

  • Offentlig sektor får en insikt om verksamheter som kunde effektiviseras.
  • Företag får möjlighet att bredda sin verksamhet vilket skapar tillväxt.

 

Genom utmanarrätter kan samhället således spara resurser inom offentlig sektor, samtidigt som tillväxten ger ökade skatteintäkter.

Ordlista offentlig upphandling

Det finns en hel del begrepp inom offentlig upphandling som man som leverantör behöver känna till. Här försöker vi samla några.

Ordlista del 1

Anbud är den offert som en leverantör ger när man svarar på en offentlig upphandling.

ESPD (European Single Procurement Document) är ett digitalt dokument där du försäkrar vissa saker för den upphandlande myndigheten. När anbudsgivaren har gått igenom anbuden och valt några kvarstående aktörer, kan de komma att begära kompletterande information som du har försäkrat via ESPD.

Kvalifikationskrav är de villkor i en offentlig upphandling som är meriterande, men inte obligatoriska. Oberoende av om leverantören uppfyller kvalifikationskraven eller ej kan anbudet antas. I praktiken är dock sannolikheten hög att någon leverantör uppfyller kvalifikationskraven och således vinner anbudet.

Ramavtal är en generell överenskommelse med en leverantör inom ett visst område som ligger till för framtida uppköp. De är ofta fleråriga och inom ett ramavtal kan t.ex. en upphandlande myndighet göra direktupphandlingar över tröskelvärdet.

Ordlista del 2

Ska-krav eller obligatoriska krav är de villkor i en offentlig upphandling som en leverantör måste uppfylla. Om man inte uppfyller dem, diskvalificeras anbudet.

Tröskelvärden är de värden då lagen om offentlig upphandling gäller. Nivåerna uppdateras vart tredje år av EU-kommissionen och är nu fastställda till 221.000 euro (exkl moms) för klassiska sektorer och 443.000 euro (exkl moms) för försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och posttjänster). Gällande byggentreprenader är tröskelvärdet 5.548.000 euro (exkl moms).

Upphandlande enhet är den myndighet eller organisation som gör upphandlingen. Kraven på den upphandlande enheten är skiljer sig beroende på vad som upphandlas, vilken organisation det är och värdet på upphandlingen.

Upphandlingsförfaranden varierar beroende på vad som ska upphandlas. Varje förfarande har också specifika villkor när de kan tillämpas.

Öppet förfarande är en traditionell upphandling där man begär in anbud via offentliga annonser. Selektivt förfarande är ett tvåstegsprocess. Först ansöker leverantörer om att få vara med i upphandlingen. Därefter väljer den upphandlande enheten vilka leverantörer som får delta utifrån de på förhand uppställda kraven. Förhandlat förfarande innebär att kvarvarande leverantörer i en upphandling inbjuds för att förhandla om förbättringar i deras anbud. Konkurrenspräglad dialog innebär att leverantörer ansöker om att få vara med i en upphandling. Därefter för den upphandlande myndigheten en dialog med anbudsgivarna. Projekttävling genomförs så att upphandlande myndighet bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Till slut utser en jury eller expertgrupp en vinnare. Elektronisk auktion kan avsluta en upphandling efter en första anbudsutvärdering. Då genomförs en auktion mellan de kvarvarande anbudsgivarna, där de har möjlighet att ändra sina villkor och priser. Dynamiskt inköpssystem kan användas för återkommande inköp av varor och tjänster. Påminner om "ramavtal". Direktupphandling används framförallt under tröskelvärdena och betyder att man helt enkelt handlar för "mindre summor" direkt av en eller flera leverantörer.

Digitala upphandlingar via e-Avrop

E-avrop

E-avrop är ett företag som leverar ett upphandlat system som offentliga Åland använder sig av vid offentliga upphandlingar. Via systemet kan en upphandlande myndighet sköta hela processen från utannonsering till avtalshantering och uppföljning.

Åländska leverantörer bör registrera sig på e-Avrop. Det är kostnadsfritt att ha ett leverantörskonto där.

Läs mer här

Läs mer