Vad vi gör

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation som företräder drygt 80 procent av Ålands privata arbetsplatser. Föreningens huvudsyfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag på Åland. Därigenom uppfyller vi vårt långsiktiga mål:

Ett Åland som mätt i BNP hör till de mest framgångsrika regionerna i Norden.

För att uppnå dessa mål behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för de åländska företagens vardag samt att arbeta för att de skall ha de bästa verksamhetsförutsättningarna och tillväxtmöjligheterna.

Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, samt deltar i arbetsgrupper och kommitteer där vi kan framföra näringslivsperspektivet åt beslutsfattare. 

I vårt arbete är utskotten centrala. De 80 personer som är engagerade i våra tio utskotten ger oss kompetenta insikter i de frågor vi driver.

Under utskotten hittar du mer specifikt vilka frågor som är aktuella för respektive utskott.

Våra ledord

Vi anser att Åland behöver mer hållbar tillväxt. Det uppnås genom ett grundläggande fokus på konkurrenskraft.

Åland kan öka tillväxten genom att

 • Skapa Nordens enklaste regelverk, minsta möjliga byråkrati och snabb och flexibel administration.
 • Utföra näringslivskonsekvensbedömning i beredningen av ärenden i den offentliga förvaltningen.
 • Minimera de negativa effekterna av skattegränsen för det landbaserade näringslivet på Åland.
 • Erbjuda offentliga stöd som är konkurrenskraftiga i jämförelse med närregionerna.
 • Upprätthålla Ålands enspråkigt svenska status vilket innebär att regelverk som styr näringsverksamhet skall finnas och uppdateras kontinuerligt på svenska.
 • Upprätthålla goda transporter öster- och västerut, både med färja och flyg.
 • Ge tydliga ägardirektiv till offentligt ägda bolag/organisationer, i syfte att undvika otillbörlig konkurrens med privata aktörer.

Åland förbättrar tillväxten genom mer effektiv samhällsservice

 • Offentlig samhällservice ska fungera så effektivt som möjligt. Hänsyn behöver tas till ökad trygghet för medborgarna i mindre kommuner och ökad demokratisk insyn i de kommunala beslutsprocesserna.
 • Fortsatta bolagiseringar, driftsprivatisering, införandet av utmanarrätter samt offentlig-privat samverkan inom offentliga sektorn, vilket tydliggör kostnader och frigör resurser som kan användas inom vård, skola och omsorg.

Ålands tillväxt stärks genom utveckling av självstyrelsen

 • Näringslivskonsekvensbedömning inför eventuellt övertagande av ytterligare behörighet till självstyrelsen, samt ifall överföring sker, en motsvarande justering av avräkningsbeloppet.
 • Ett tydligt klargörande hur ett eventuellt övertagande av beskattningsrätten skulle främja det åländska näringslivet. Vad blir bättre och enklare?

Hållbar utveckling stöds genom förbättrad tillväxt på Åland

 • Ett livskraftigt näringsliv arbetar med att förbättra sina affärsmodeller i mer hållbar riktning.
 • Det är viktigt att det skapas incitament för hållbar utveckling, snarare än ökad regelbörda

Större in- och återflyttning stödjer tillväxten

Förbättrade förutsättningar ger attraktion för företag och externa investeringar. Detta sker genom ett fokus på:

 • Stark in- och återflyttning av kvalificerad arbetskraft
 • Avskaffande av näringsrättsbestämmelserna som idag endast hindrar seriösa aktörer.
 • Uppdaterade jordförvärvsbestämmelser uppdateras för att underlätta inflyttning av kvalificerad kompetens.
 • Hembygdsrätten öppnas upp för samtliga EU-medborgare.

Högt entreprenörskap är en konsekvens av tillväxt

 • Kvalificerade och samordnade rådgivningsresurser till entreprenörer och företagsutveckling, där man proaktivt underlättar för entreprenörer och byggande av exporterande företag.
 • Stärka entreprenörskapet i utbildningen.

Inom varje område arbetar vi metodiskt över året för att driva på dessa frågor.

Du hittar vår verksamhetsplan här.

Arbetsgrupper

Intressebevakning är ett maratonlopp och vi driver ovanstående frågor genom att ständigt påminna makthavare om dem, samt genom att sitta med i olika kommittéer och utredningsgrupper där frågorna diskuteras. För 2022 är vi delaktiga i följande arbetsgrupper:

 • Branschrådet för utbildningsprogram Högskolan på Åland
 • Medaktör inom Bärkraft
 • Rådgivande delegationen för AMS
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin
 • Styrgruppen och jurygruppen för ”Green Key Åland”
 • Styrgruppen för landsbygdsutveckling vid Ålands Landsbygdscentrum
 • Tullens kundsamarbetsgrupp
 • Urvalsgruppen för Business Lab
 • Utveckling- och hållbarhetsrådet inom Bärkraft
 • Ålands landskapsregerings regelråd
 • Ålands landskapsregerings språkråd
 • Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) direktion
 • Övervakningskommittén för Ålands EU-program 
 • Arbetsgrupp för minskad byråkrati (Ålands landskapsregering)
 • Vi samarbetar också med övriga organisationer och projekt som berör Åland. Nämnas kan Visit Åland, Företagsam skärgård, Affärsminglet, Central Baltic m.fl.