Tullparlör

När man har kontakt med tullen kommer man ofta i kontakt med olika begrepp. Då dessa definierar direkta situationer, underlättas kontakterna om man vet vad tullen menar med dem.

Här har vi listat några av tullens begrepp i bokstavsordning.

Vilket ord saknar du? Meddela oss

 

Export utförsel av varor från Finland, till ett land utanför EU (eller till Åland)

Exportdeklaration är när man digitalt eller med blanketter meddelar tullen vilken vara man ska exportera, hur det transporteras och vart varan ska. Mottagaren gör följdaktligen en importdeklaration. 

Fintaric är ett användargränssnitt där du kan söka varukoder enligt TARIC-systemet. Systemet är framtaget av finska tullen. Du söker Fintaric-kod här.
Se även förklaringen om "varukod" nedan.

Frihandelsavtal är avtal mellan länder eller regioner där man avtalar om slopandet eller kraftiga minskningar av tullar mellan länderna. Frihandelsavtal berör även handels- och konlikträtt mellan företag. Norden och EU är de mest utbredda frihandelsavtalen i vår närhet.

Förenklat förfarande kan man ansöka om hos tullen i särskilda fall. Det gäller t.ex. exportföretag eller fartygsleveranser. Man kan också säga att varuhandel mellan Åland och fasta Finland för momsregistrerade företag är ett förenklat förfarande.

Förkortningar inom Tullen finns det många av. Du hittar Tullens egen lista här.

Gemenskapsintern handel är varu- eller tjänstehandel som sker inom EU-området

Import införsel av varor till Finland från ett land utanför EU (eller från Åland)

Importdeklaration är när man digitalt eller via blanketter meddelar tullen vilken vara man har importerat. Avsändaren har följdaktligen gjort en exportdeklaration.

Importmoms är den mervärdesskatt mottagaren behöver erlägga på importerade varor. Enligt handelspraxis exporteras de med nollmoms, varvid mottagaren erlägger moms i sitt hemland. Importmomsen hanteras på olika sätt beroende på varans ursprungsland och huruvida mottagaren är momsregistrerad.

KN-nomenklatur är EU:s kombinerade nomenklatur för varukoder, vars åttasiffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer. Se även förklaringen om "varukod" nedan.

Mervärdeskattenummer är ett organisationsnummer som tilldelas samtliga momsregistrerade bolag inom EU. Det uppges för att styrka gemenskapsintern handel. Åländska företag kan generellt sett inte använda mervärdesskattenumret vid varu- eller tjänstehandel mellan Åland och EU-området. Däremot kan åländska företag använda vid varuhandel där varorna transporteras utanför Åland, men inom EU-området.

MRN-nummer (Master Reference Number) är ett referensnummer som ges då vissa tulldeklarationer är godkända av tullens system. Det gäller transiteringsdeklarationer, exportdeklarationer och vissa införsel- och utförseldeklarationer.

Omvänd skattskyldighet är en princip som tillämpas vid internationell tjänstehandel och innebär att köparen har skyldigheten att betala mervärdesskatten. Det finns undantag. Läs mer om tjänstehandel här.

SAD-blankett (administrativa enhetsdokumentet) är avsedd för ifyllande och laserutskrivning av tulldeklarationer för import och transitering.

Skattegränskund är ett företag som är s.k. "registrerad skattegränskund i skattegränshandeln mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland". Förfarandet innebär att företaget kan hantera momsen för privatpersoner och icke-momsregistrerade organisationer. Det är att rekommendera för de som idkar regelbunden handel mellan Åland och fasta Finland.

Skattegränsnummer är ett nummer som registrerade skattegränskunder erhåller. Det används i samband med tullklareringen över skattegränsen mot fasta Finland, då det handlar om varor till privatpersoner eller icke-momsregistrerade organisationer.

Skattskyldig är den som har ansvaret för att skatten betalas. Både köpare och säljare kan vara skattskyldiga.

Suomi.fi är ett nytt digitalt system för statliga e-tjänster. Man loggar in via sina bankkoder och i framtiden ska man kunna sköta alla sina personliga tjänster samt administrera de företag man har fimateckningsrätt hos. Systemet tas stegvis i bruk och ersätter på sikt Katso-koderna.

TARIC-koder Bygger på KN-nomenklaturen där EU har utökat tillämpningen via Taric-koderna. Taric-koderna underlättar för att avgöra huruvida en vara omfattas av särkilda bestämmelser. Finska tullen har utvecklat Fintaric för att söka varukoder enligt TARIC-systemet för handel inom EU. Sök varukoderna här.
Se även förklaringen om "varukod" nedan.

Tillfälligt lager är ett utrymme där man lagrar oförtullade varor i maximalt 90 dagar. Varorna förtullas när de tas ut ur lagret. Tillfälligt lager kräver ett tillstånd.
Innehavaren av ett tillfälligt lager kan verka som godkänd mottagare vid transitering.

Transitering när man transporteras varor under tullövervakning från ett avgångstullkontor till ett destinationstullkontor, där varorna tullklareras. Vid transitering kan man flytta varor inom transiteringsområdet utan att betala tullar eller andra avgifter. Det finns olika typer av transitering:
- T1-transitering, dvs. extern unionstransitering, används när oförtullade varor förs in till EU från ett land utanför EU eller när oförtullade varor flyttas inom EU (mellan medlemsstater eller inom en och samma medlemsstat).
- T2-transitering, dvs. intern unionstransitering, används när unionsvaror (varor som tillverkats eller importförtullats i EU) transporteras från EU till länder som omfattas av gemensam transitering eller genom dessa länder tillbaka till EU. Till exempel en vägtransport av varor från Finland till Schweiz eller genom Schweiz till Italien.
- T2F-transitering används när unionsvaror transporteras från områden som inte tillhör unionens skatteområde (s.k. särskilda skatteområden) till något annat medlemsland än det som varorna först anländer till (till exempel från Åland via Fastlandsfinland till Estland).  

Tull är en avgift eller skatt på varuhandel och baseras numera på varuvärdet. Syftet kan vara protektionism eller harmonisering till landets egna regler. 

Tullager är ett utrymme där man lagrar oförtullade varor. Varorna förtullas först när de tas ut ur lagret. Tullager kräver ett tillstånd.

Varudeklaration ges till Tullen i samband med varuhandel mellan Åland och fasta Finland. Läs mer här

Varukod Alla varor har en varukod för den internationella marknaden som kan vara 6-10 siffror. Strukturen på varkoden är att:
- de första fyra siffrorna kallas HS-nummer
- de följande två siffrorna kallas HS-undernummer
- de följande två siffrorna är EU:s KN-nomenklatur
- de följande två siffrorna är EU:s arbetstulltaxa "TARIC"
Internationellt använder över 200 länder den sexsiffriga varukod under "The Harmonized Commodity Description and Coding System" (HS-nummer och HS-undernummer).
Inom EU kan man sedan lägga till siffror för att få fram KN-nomenklaturen eller TARIC. Omvänt kan du ta en varas TARIC-kod och stryka de sista fyra siffrorna för att få fram HS-numret.
- du söker varukod enligt KN-nomenklatur här
- du söker varukod enligt TARIC-systemet här 

Exempel varukod för en "plånbok av läder":

  • HS-nummer 4202
  • HS-undernummer 4202 31
  • KN-nummer 4202 31 00
  • Taric-nummer 4202 31 00 90

 

Informationen här har sammanställts utgående från material från tullmyndigheterna samt skattemyndigheterna i Finland och Sverige.