Permittering

Uppdatering till denna text 03.01.2022:

Från och med 1 januari 2021 är den lagliga anmälningstiden vid genomförandet av permittering igen 14 dagar (efter att den temporära ändringen i arbetsavtalslagen upphört). Under varseltiden för permittering arbetar man som normalt och arbetsgivaren måste betala lön för denna tid. På arbetsplatser med över 20 anställda ska man också följa förfaranden för permittering i enlighet med lagen om samarbete inom företag.

Se även Arbetarskyddsförvaltningens frågor och svar gällande arbetsmarknadsfrågor och coronakrisen. 

På grund av coronasituationen har även kollektivavtal avvikande bestämmelser, så det finns skäl att kontrollera bestämmelserna i kollektivavtalet på arbetar- och arbetsgivarorganisationernas webbsidor.

Ett alternativ till uppsägning?

Permittering kan i vissa fall vara ett alternativ till uppsägning, särskilt i de fall då ett företag som av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker har uppsägningsgrund för personalen men situationen bedöms vara av tillfällig karaktär. Permittering innebär att utförande av arbetet och betalande av lön avbryts på arbetsgivarens initiativ. Anställningsförhållande fortgår formellt under permitteringen, men det tillkommer vissa specialregler.

En permittering av en arbetstagare är oftast på viss tid under högst 90 dagar. Det är möjligt att permittera tills vidare, men då krävs att arbetsgivaren kan åberopa en uppsägningsgrund. En permittering kan också vara på heltid eller på deltid. Då anställningsförhållanden fortgår under en permittering, innebär det att parternas skyldigheter mot varandra gäller. Det är dock möjligt för arbetstagaren att ta annat arbete under tiden för permitteringen, även under vissa omständigheter i konkurrerande verksamheter.

Under en permittering har en arbetstagare rätt att säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid. Det gäller oberoende om avtalet är tidsbestämt eller fortlöpande. Däremot, om arbetsgivaren under permittering beslutar säga upp arbetstagare gäller ordinarie uppsägningstid under vilken lön ska betalas.

Om arbetstagaren använder sin omedelbara uppsägningsrätt under permitteringen, har denne inte rätt till lön för uppsägningstiden och därtill ansluten semesterersättning, såvida inte annat har avtalats. Däremot om permitteringen varit tillsvidare och fortgått minst 200 dagar, har arbetstagaren rätt till lön under uppsägningstiden.

Förfarandet

Arbetsgivaren ska personligen ge arbetstagaren förhandsinformation om permitteringen. Information kan också ges till företrädare för arbetstagaren.

Berörda arbetstagare ska ges tillfälle att bli hörda och företag med mer än 20 personer berörs även av lagen om samarbete i företag. Företag som har mindre än 30 arbetstagare anställda berörs inte av samarbetskyldigheterna enligt lagen gällande permittering. Samarbetsförfarande ska ske inom 14 dagar från att åtgärderna inleddes för tillfälliga permitteringar om högst 90 dagar (om inte något annat avtalas vid samarbetsföhandlingarna) och ske före arbetsgivaren fattar beslut om permittering.

Man behöver även anmäla detta till AMS. Läs mer på deras hemsida.

Meddelandet om permittering ska ges senast 14 dagar före det börjar gälla och under den tiden erhåller arbetstagaren lön.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att utreda andra arbetsuppgifter eller utbildning åt arbetstagaren innan man tillgriper permittering.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett skriftligt intyg om permittering.

Återupptagande av arbetet efter permittering

Om permitteringen var tidsbestämd återupptas arbetet efter utgången av den utsatta tiden. Arbetstagaren återupptar då arbetet.

Om permitteringen gäller tillsvidare ska arbetsgivaren senast sju dagar innan arbetet återupptas, meddela arbetstagaren om detta.

Om arbetsgivaren under permittering beslutar säga upp arbetstagare gäller ordinarie uppsägningstid under vilken lön ska betalas.

Permittering och semester

Vid engångspermittering på heltid utgör permitteringsdagarna för en tid på högst 30 dagar med arbetade dagar likställda arbetsdagar och utgör således tid då semester intjänas. Om permitteringen genomförs som förkortad arbetsvecka eller på ett jämförbart sätt utgör permitteringens frånvarodagar, högst sex månader åt gången, med arbetade dagar likställda dagar. Ifall arbetstidsarrangemanget fortsätter över ett kvalifikationsårsskifte påbörjas räkningen av en ny sexmånadersperiod. Semester och permittering kan löpa samtidigt. Semestern skall förläggas vid de tidpunkter som lagen anger, oberoende av permitteringen. Permitteringen fortsätter efter semesterns slut utan något särskilt meddelande. Om arbetstagaren permitteras tills vidare har arbetstagaren rätt att få sin sparade ledighet som semesterersättning då permitteringen inleds.