Stadgar

Stadgar 

 1. Namn och hemort

Föreningens namn är Ålands Näringsliv r.f. och dess hemort är Mariehamn.

 1. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja de åländska näringsidkarnas gemensamma intressen och främja företagsamhet, sund konkurrens, internationalisering och marknadsekonomi samt att verka för ett kollegialt samförstånd medlemmarna emellan och för ett gott förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare samt för uppkomna arbetstvisters fredliga lösning.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att:

 • anordna möten för sina medlemmar där gemensamma frågor diskuteras,
 • bevaka näringslivets gemensamma intressen samt främja samverkan mellan näringslivet och myndigheterna,
 • verka som initiativtagare och avge utlåtanden till myndigheterna i frågor som gäller näringslivet,
 • bedriva informations- publikations-, rådgivnings-, skolnings- och utredningsverksamhet för att främja företagsverksamheten och arbetsgivaransvaret,
 • bedriva informationsverksamhet om Ålands särställning i syfte att befrämja näringsverksamheten inom Ålands Näringslivs verksamhetsområde,
 • vid uppkommen strejk, blockad eller lockout samla sina medlemmar till gemensamma åtgärder.

Föreningen bör sträva till samarbete med näringslivsorganisationer i närområdet.

Föreningen är medlemsförening i Ålands Handelskammare r.f.

 1. Medlemmar

Som ordinarie medlemmar i föreningen kan godkännas bolag, andra samfund med rättsförmåga, stiftelser eller fysiska personer som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

Föreningens ordinarie medlemmar indelas i fyra olika medlemskategorier:

 • Fysiska personer
 • Bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar
 • Kommuner
 • Sådana ordinarie medlemmar som är godkända revisorer i enlighet med Revisionslagen (13.4.2007/459) och samtidigt är medlemmar i Ålands handelskammare (nedan "Revisorer")
 • Övriga ordinarie medlemmar

Föreningen kan på föreningsmöte på styrelsens förslag till hedersmedlem kalla en person, som på ett betydande sätt har främjat och stött föreningens verksamhet. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift till föreningen.

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

 1. Medlemsavgifter och meldemsförmåner

Föreningen har rätt att uppbära medlemsavgifter av andra medlemmar än hedersmedlemmar.

Den årliga medlemsavgiften kan variera för olika medlemskategorier enligt följande:

 • För fysiska personer bestäms en egen medlemsavgift;
 • För bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar bestäms en egen medlemsavgift;
 • För kommuner bestäms en egen medlemsavgift som kan vara differentierad på basis av antalet invånare i varje kommun;
 • För övriga medlemmar fastställs en egen medlemsavgift som kan vara differentierad på basis av det genomsnittliga antalet anställda under föregående kalenderår.
 • Revisorerna är inte skyldiga att erlägga medlemsavgift.

Föreningsmötet bestämmer medlemsavgifternas storlek.

Styrelsen antar föreningens medlemmar. Styrelsen kan utesluta en medlem på de grunder som nämns i föreningslagen. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. En medlem som utträder ur föreningen är skyldig att betala sin medlemsavgift för det kalenderår då utträdet sker.

 1. Styrelsen

Föreningens verksamhet sköts av en styrelse som utses på föreningens höstmöte. Styrelsen består av ordförande samt fem till tio övriga medlemmar. Om styrelsen har färre än sju medelmmar inklusive ordföranden skall dessutom två suppleanter väljas. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelseordföranden väljs på höstmötet ojämna år för två kalenderår åt gången. Övriga styrelsemedlemmars och suppleanters mandattid är två kalenderår så att ungefär lika många väljs på höstmötet jämna år och udda år. Undantagsvis kan på det första höstmötet där dessa stadgar tillämpas väljas ett antal styrelseledamöter vars mandattid är endast ett kalenderår.

Styrelsen skall

 • se till att föreningens förvaltning sköts och att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt
 • förbereda föreningsmötena samt verkställa föreningsmötets beslut
 • förvalta föreningens tillgångar
 • företräda föreningen i förhållande till myndigheter och utomstående

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande, av vilka en är ordförande eller vice ordförande.

 1. Utskott

Styrelsen biträds av ett erforderligt antal utskott som den tillsätter. En styrelsemedlem eller anställd vid Ålands Näringsliv skall ingå i varje sålunda tillsatt utskott.

 1. Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande samt av styrelsen förordnad person var för sig.

 1. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. På föreningens ordinarie höstmöte utses en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant eller alternativt en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) suppleant för verksamhetsgranskaren. Bokslutet bör vara revisorerna/verksamhetsgranskarna tillhanda senast i slutet av mars följande år. Revisor och revisorssuppleant/verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarens suppleant väljs för ett kalenderår i taget.

 1. De ordinarie mötena

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Vårmötet äger rum före utgången av maj månad och höstmötet före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 • mötet öppnas
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 • val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 • föredragningslistan för mötet godkänns
 • styrelsens årsberättelse föredras
 • bokslutet samt revisionsberättelsen eller
 • verksamhetsgranskningsberättelsen presenteras
 • beslut om fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av medlemmar i valberedningen
 • övriga ärenden som styrelsen för fram

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 • mötet öppnas
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 • val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
 • föredragningslistan för mötet godkänns
 • fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgifter för kommande kalenderår, beslut om antalet styrelsemedlemmar samt fastställande av budget, verksamhetsberättelse styrelsemedlemmarnas eventuella arvoden för följande kalenderår
 • val av styrelsens ordförande vartannat år
 • val av övriga medlemmar i styrelsen samt eventuella suppleanter i enlighet med punkt 5 i dessa stadgar
 • val av revisor och revisorssuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren för följande kalenderår samt fastställande av deras arvoden
 • övriga ärenden som styrelsen för fram

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i en på orten utkommande tidning eller per brev eller e-post till envar medlem minst sju dagar före mötet.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

 1. Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör för föreningen samt fastställer dennas arbetsvillkor. Till verkställande direktörens uppgifter hör att förestå föreningens kontor, organisera dess verksamhet och handha föreningens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Till verkställande direktörens uppgifter hör också att bereda ärenden för styrelsens möten samt att ansvara för verkställigheten av styrelsens beslut.

 1. Valberedning

För beredande av de val som skall förrättas vid föreningens höstmöte utser föreningens vårmöte årligen en särskild valberedning bestående av tre ordinarie medlemmar. En av dem skall enligt vårmötets beslut fungera som sammankallare. Valberedningen väljer inom sig en ordförande. Valberedningens förslag skall tillställas styrelsen i så god tid att det kan fogas till kallelsen till höstmötet.

Föreningsmedlem kan oberoende av valberedningens förslag lägga fram egna förslag vid höstmötet.

 1. Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöser sig används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.