Företagsetablering

Alla som inleder någon form av näringsverksamhet, antingen i form av rörelse eller som yrke bör göra en etableringsanmälan. Blanketter för etableringsanmälan hittar du enklast på företags- och organisationsdatasystemets hemsida under etableringsanmälan, du kan starta enskild firma och aktiebolag smidigt på nätet. Du identifierar dig med dina bankkoder. Du kan läsa mera om hur lång handläggningstiden är här

Etableringsanmälan till patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen

På blanketten för etableringsanmälan anmäler du dig till Patent- och registerstyrelsens handelsregister samt till skatteförvaltningens olika register (mervärdesskatte-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret). Blanketten kan skickas direkt till företagsdatasystemet i Helsingfors (per post eller elektroniskt) eller lämnas in till länsstyrelsens magistratsavdelning i statens ämbetshus i Mariehamn.

Då etableringsanmälan lämnas in får företaget ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer), vilket även kan kontrolleras på hemsidan. FO-numret tilldelas av myndigheterna och fungerar som företagets identifikationsnummer. FO-numret bör alltid synas på företagets brev och fakturor. Det är möjligt att starta ett aktiebolag och enskild firma online, medan bildande av de andra företagsformerna kräver pappersblankett. Mer information hittar du på  företags- och organisationsdatasystemets hemsida. Läs även gärna skatteförvaltningens information till dig som startar företag. 

Handelsregistret

En grundanmälan till handelsregistret är obligatorisk för de flesta som utövar näringsverksamhet. Detta gäller för nästan alla enskilda näringsidkare och för alla som har öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Även ideella föreningar och stiftelser som idkar näringsverksamhet måste göra anmälan om de för sin näringsverksamhet har en fast adress eller minst en arbetstagare.

Anmälan till handelsregistret görs på tidigare nämnda etableringsanmälan. Behandlingsavgiften betalas antingen till magistraten vid inlämnandet av blanketten eller i förväg online. Om avgiften betalats i förväg, ska kvitto på betald avgift bifogas vid inlämnandet av anmälan. När registreringen är gjord får du hem ett handelsregisterutdrag.

Mervärdesskatteregistret

Med några få undantag är alla som genom en rörelse bedriver försäljning av varor eller tjänster, uthyrning osv. i Finland skyldiga att betala mervärdesskatt. Den som bedriver momsskattepliktig rörelse bör göra en anmälan till skatteförvaltningen innan verksamheten inleds. Vid företagsstart gör du anmälan på blanketten för etableringsanmälan. Skatteförvaltningen sänder meddelande om att anmälan till registret gjorts tillsammans med blanketter för redovisning av momsen.

Läs mera om momsbeskattning på skatteförvaltningens hemsida. Vissa tjänster är momsbefriade. Om ett företag endast säljer dessa varor eller tjänster är det inte skyldigt att betala moms och behöver inte heller registrera sig som momsskyldigt:

 • Försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
 • hälso-, sjuk- och socialvård
 • försäljning av utbildningstjänster såsom omnämnts i mervärdesskattelagen
 • finansiella tjänster och försäkringstjänster
 • ersättningar för upphovsrätt och framträdanden enligt vad som omnämnts i mervärdesskattelagen
 • allmänna posttjänster.

Läs mera i mervärdesskattelagen

Förskottsuppbördsregistret

Företagare och företag som säljer sitt eget arbete (sina tjänster) ska anmäla sig till förskottsuppbördsregistret. När företaget/företagaren införts i registret behöver inte uppdragsgivaren innehålla förskottsinnehållning på utbetald arbetsersättning. Anmälan görs på blanketten för etableringsanmälan.

Arbetsgivarregistret

En arbetsgivare som börjar betala ut lön regelbundet, är skyldig att anmäla sig till skatteverkets arbetsgivarregister. Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om det utbetalar lön regelbundet till minst två löntagare. Företaget ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också om det betalar lön till minst 6 löntagare samtidigt, även om arbetstagarnas anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga. Vid företagsstart görs anmälan på blanketten för etableringsanmälan. Skattemyndigheten sänder sedan till arbetsgivaren ett meddelande om att anmälan till registret har gjorts tillsammans med redovisning över och anmälan av arbetsgivarutgifterna.

Övriga etableringsdokument

Beroende på vilken företagsform som väljs, krävs olika åtgärder för att grunda ett företag. Oavsett vilken form som väljs ska en grundanmälan göras (se ovan). Grundanmälan görs på en enda blankett, och vilka övriga dokument som behövs beror på vilken företagsform som har valts.

Enskild firma

Det är snabbt och enkelt att registrera en enskild firma eftersom inga avtal eller kapitalinsatser krävs. Registreringen sker på blankett Y3 som tillsammans med anvisningar kan laddas ner från företags- och organisationsdatasystemets hemsida. Du kan även göra registreringen online. 

De flesta är också skyldiga att göra en grundanmälan till handelsregistret. Endast om du är en enskild näringsidkare/yrkesutövare, som arbetar hemma och inte har anställd personal kan du låta bli att registrera dig i handelsregistret. Har du däremot kontor, affärslokal, eller annat fast försäljningsställe, betalar lön åt någon anställd eller bedriver verksamhet som kräver tillstånd måste du göra anmälan till handelsregistret. En registrering i handelsregistret innebär också att firmanamnet blir skyddat, varför det kan löna sig att först kontrollera att namnet inte redan är upptaget, det kan du kontroller genom att söka på ditt tilltänkta företagsnamn i denna tjänst. Firman uppstår då verksamheten inleds i praktiken.

Öppet bolag

Öppna bolag grundas genom ett bolagsavtal mellan bolagsmännen. Dessa måste alltid göra en grundanmälan till skatteförvaltningen och handelsregistret innan verksamheten inleds. Registreringen sker på blankett Y2 som tillsammans med anvisningar kan laddas ner från företags- och organisationsdatasystemets hemsida.

Till etableringsanmälan bifogas alltid bolagsavtalet i original. Bolagsavtalets innehåll bestäms av bolagets verksamhetsområde och verksamhetens omfattning.Handelsregistret kräver att följande delar fastställs i bolagsavtalet:

 • Bolagets firmanamn
 • Den kommun från vilken bolagets verksamhet leds
 • Bolagets bransch (verksamhetsart)
 • Bolagsmän
 • Bolagets redovisningsperiod

Bolagsavtalet ska dateras och undertecknas av bolagsmännen. Om det inte finns några bestämmelser i bolagsavtalet om ovanstående tillämpas bestämmelserna i lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

Dessutom kan man välja avtala om bland annat följande saker i bolagsavtalet:

 • Bolagsmännens insatser
 • Vem som har rätt att teckna firma och representera bolaget
 • Verkställande direktör om en sådan har utsetts
 • Arbetsfördelningen mellan bolagsmännen
 • Revision, antalet revisorer och mandatperiod
 • Om revisor utses 
 • Bestämmelser om delning av vinst och förlust, om denna avviker från lagstiftningen
 • Bolagsavtalets uppsägningstid, om annan än sex månader
 • Ändring av bolagsavtalet
 • Uppsägning från bolaget
 • Upplösning av bolaget
 • Verksamhetens fortsättning, om en bolagsman avlider.

Kommanditbolag

Öppna bolag grundas genom ett bolagsavtal mellan bolagsmännen. Dessa måste alltid göra en grundanmälan till skatteförvaltningen och handelsregistret innan verksamheten inleds. Registreringen sker på blankett Y2 som tillsammans med anvisningar kan laddas ner från företags- och organisationsdatasystemets hemsida.

Till etableringsanmälan bifogas alltid bolagsavtalet i original. Bolagsavtalets innehåll bestäms av bolagets verksamhetsområde och verksamhetens omfattning.Handelsregistret kräver att följande delar fastställs i bolagsavtalet:

 • Bolagets firmanamn
 • Den kommun från vilken bolagets verksamhet leds
 • Bolagets bransch (verksamhetens natur)
 • Bolagsmännen; vilka som är ansvariga bolagsmän och vilka som är tysta bolagsmä
 • Beloppet av tyst bolagsmans satsning i pengar

Bolagsavtalet skall dateras och undertecknas av samtliga bolagsmän. Om det inte finns några bestämmelser i bolagsavtalet om ovanstående omständighet tillämpas bestämmelserna i lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

Dessutom kan man avtala om bl.a. följande saker i bolagsavtalet:

 • Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen
 • Vem som har rätt att teckna firman
 • Verkställande direktör om sådan utses
 • Bolagets räkenskapsperiod, revision
 • Bestämmelse om hur vinstandelen för tyst bolagsman ska beräknas
 • Bestämmelse om huruvida tyst bolagsman har rätt att överlåta sin bolagsandel på en annan utan de ansvariga bolagsmännens medgivande 
 • Uppsägning av bolagsman
 • Verksamhetens fortsättning om en bolagsman avlider

Aktiebolag

Ett aktiebolag grundas av en eller flera fysiska eller juridiska personer.

Grundandet av ett aktiebolag kräver flera steg:

 • Ett skriftligt avtal om bolagsbildning upprättas. I avtalet nämns medlemmarna i bolagets styrelse och om sådana valts, revisorer, verkställande direktör och förvaltningsråd.
 • En bolagsordning bifogas.
 • Aktierna tecknas genom att underteckna avtalet om bolagsbildningen. För att grunda ett aktiebolag räcker det med en aktie, men ofta finns det flera. Vid bolagsstämman ger en aktie en röst om inte annat bestämts i bolagsordningen.
 • Teckningspriset betalas på bolagets konto. För registrering krävs att aktiekapitalet är minst lika stort som minimikapitalet (0 € för privata aktiebolag och 80 000 € för publika bolag). Endast helt betalda aktier kan anmälas för registrering.
 • Bolaget anmäls för registrering i handelsregistret inom tre månader efter det att avtalet om bolagsbildning undertecknats, annars förfaller bolagsbildningen.

Bolaget uppkommer juridiskt sett genom registreringen. Patent- och registerstyrelsen har ett färdigt etableringspaket för aktiebolag som innehåller både ett avtal om bolagsbildning och två modeller för bolagsordning. Beroende på företagets verksamhet kan det ändå vara skäl att noga se över bolagsordningen och eventuellt föra in speciallösningar. Aktiebolaget uppstår först vid införandet i handelsregistret. Aktiebolag måste därför alltid göra en grundanmälan till skatteförvaltningen och handelsregistret innan verksamheten inleds. Registreringen sker på blankett Y1 som tillsammans med anvisningar kan laddas ner fån företags- och organisationsdatasystemets hemsida. Observera att avtalet om bolagsbildning i original alltid ska bifogas till registreringsblanketten. Aktiebolag kan även grundas online.

Andelslag

Ett andelslag kan bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. Stiftarna måste bli medlemmar i andelslaget. Grundarna upprättar en stiftelseurkund, som dateras och undertecknas.

Stiftelseurkunden ska innehålla

 • Andelslagets stadgar
 • Uppgift om stiftarnas fullständiga namn och adress
 • Uppgift om de andelar som stiftarna får 
 • De kostnader för bildande av andelslaget som ska betalas av andelslaget eller kostnadernas beräknade maximibelopp, samt 
 • Uppgift om namnet på ledamöterna i den första styrelsen eller, om ett förvaltningsråd utser styrelsen, namnet på förvaltningsrådets ledamöter samt vid behov namnet på revisorerna.

 

Ett andelslag ska anmälas för registrering inom sex månader från det att stiftelseurkunden undertecknats. Registreringen sker på blankett Y1 som tillsammans med anvisningar kan laddas ner från företags- och organisationsdatasystemets hemsidaObservera att avtalet om bolagsbildning i original alltid ska bifogas till registreringsblanketten.