Föreningsmöten

Föreningsmöten

Ålands Näringsliv är en registrerad förening som håller två ordinarie föreningsmöten per år.

På vårmötet behandlas

  • styrelsens årsberättelse föredras
  • bokslutet samt revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen presenteras
  • beslut om fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av medlemmar i valberedningen
  • övriga ärenden som styrelsen för fram

På höstmötet behandlas

  • fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgifter för kommande kalenderår, beslut om antalet styrelsemedlemmar samt fastställande av budget, verksamhetsberättelse styrelsemedlemmarnas eventuella arvoden för följande kalenderår
  • val av styrelsens ordförande vartannat år
  • val av övriga medlemmar i styrelsen samt eventuella suppleanter
  • val av revisor och revisorssuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren för följande kalenderår samt fastställande av deras arvoden
  • övriga ärenden som styrelsen för fram