Föreningsmöten

Ålands Näringsliv är en registrerad förening som håller två ordinarie föreningsmöten per år.

På vårmötet behandlas

 • styrelsens årsberättelse föredras
 • bokslutet samt revisionsberättelsen presenteras
 • beslut om fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av medlemmar i valberedningen
 • övriga ärenden som styrelsen för fram

På höstmötet behandlas

 • fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgifter för kommande kalenderår, beslut om antalet styrelsemedlemmar samt fastställande av budget, verksamhetsberättelse styrelsemedlemmarnas eventuella arvoden för följande kalenderår
 • val av styrelsens ordförande vartannat år
 • val av övriga medlemmar i styrelsen samt eventuella suppleanter
 • val av revisor och revisorssuppleant eller verksamhetsgranskare och suppleant för verksamhetsgranskaren för följande kalenderår samt fastställande av deras arvoden
 • övriga ärenden som styrelsen för fram
   

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till styrelse och utskott inför höstmötet. 

Valberedning 2023

Valberedningen tillsätts på vårmötet.

2023 består valberedningen av Björn Blomqvist, Maria Svenblad och Birgitta Eriksson.

Föreslå personer till valberedningen

Du kan ge förslag på personer som ska ingå i valberedningen.

De behöver vara medlemmar i Ålands Näringsliv eller anställda i medlemsföretag.

Här kan du se våra medlemsföretag. 

Kontaktas oss om du vill lämna förslag till valberedningen eller har frågor kring detta. 

Kontaktuppgifter finner du här.