Bokföring och revision

Alla företag och yrkesutövare är skyldiga att föra bok över verksamheten. Med hjälp av bokföringen kan man följa företagets ekonomiska ställning och räkna ut resultatet för räkenskapsperioden. Avsikten med bokföringen är att hålla reda på företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Uppgifterna i bokföringen används också för till exempel beskattnings- och statistikändamål och som underlag för låne- och bidragsgivare. 

Löpande bokföring

Registreringen av affärshändelser ska grunda sig på daterade och numrerade verifikationer. Alla affärshändelser ska registreras i kronologisk ordning. Betalningstransaktioner ska registreras dagligen. Bokföringsanteckningar ska göras på ett tydligt och varaktigt sätt. De får inte raderas eller göras otydliga. Kvitton är fakturor, inköpsfakturor, lönespecifikationer och kontoutdrag. Verifikaten kan vara antingen på papper eller i elektronisk form. 

Företagaren kan själv sköta bokföringen men i många fall är det klokt att överlåta den till en bokföringsbyrå. Bokföringsbyråerna är experter på lagstadgad bokföring, mervärdesbeskattning och företagsbeskattning. De kan också sköta löneberäkningen och lönebokföringen. Eftersom bokföringen och beskattningen hör nära ihop är det med tanke på företagets ekonomiska administration ofta förmånligt att använda sakkunnig hjälp. Dessutom kan företagaren då rikta sina resurser på själva företagandet. Företagaren är dock själv alltid huvudansvarig för bokföringen även om en utomstående bokföringsbyrå har anlitats. På grund av det bör företagaren förstå grundläggande bokföring och noggrannt följa med sitt företags ekonomi. Bokföringsbyrån sköter i allmänhet bokföringen och löneuträkningen. Uppgiften för företagare blir att skriva ut försäljningsfakturorna och betala inköpsfakturorna samt att följa med försäljningsfordringarna. Även dessa arbeten läggs allt oftare ut till en bokföringsbyrå. 

Räkenskapsperiod och bokslut

Räkenskapsperioden för ett företag eller en enskild näringsidkare är 12 månader. När verksamheten inleds eller upphör eller när tidpunkten för bokslutet ändras får räkenskapsperioden vara kortare eller längre, men högst 18 månader. Alla rörelser som en bokföringsskyldig innehar ska ha samma räkenskapsperiod.

Bokslut ska uppgöras inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, bilageuppgifter (noter) samt finansieringskalkyl. Bokslutet visar räkenskapsperiodens resultat samt den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.

Vissa lättnader finns för den som räknas som liten bokföringsskyldig. En liten bokföringsskyldig behöver varken upprätta finansieringskalkyl eller verksamhetsberättelse. Också en förkortad balansräkning kan godkännas. En bokföringsskyldig är liten om följande kriterier stämmer. Om högst en av gränserna överskrids i två på varandra följande bokslut, är det fråga om en liten bokföringsskyldig:

  • Omsättningen 12 miljoner euro 
  • Balansomslutningen är under 6 miljoner euro 
  • Antalet anställda är i genomsnitt under 50 personer

Räkenskapsperiodens verifikationer ska förvaras i landet minst sex år efter utgången av det år då räkenskapsperioden har löpt ut. Balansböcker, specifikationer till balansräkningen och övriga bokföringsböcker ska förvaras minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång.

Yrkesutövare

Undantaget från dessa regler är yrkesutövare vars räkenskapsperiod alltid sammanfaller med ett kalenderår. Även bokföringen får vara mera begränsad än ett företags. En yrkesutövare är inte skyldig att föra dubbelbokföring, ifall högst en av följande förutsättningar har blivit uppfylld under både den avslutade räkenskapsperioden och den räkenskapsperiod som föregått denna:

1) Balansomslutningen överskrider 100 000 euro

2) Omsättningen eller den avkastning som motsvarar den överskrider 200 000 euro

3) Genomsnittligt antal anställda över tre personer

Bokslutet ska upprättas inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång. Yrkesutövaren behöver inte heller upprätta balansräkning, men ska till sitt bokslut foga specificerade förteckningar som upptar för yrkesutövningen anskaffade omsättningstillgångar och bestående aktiva som finns vid räkenskapsperiodens utgång, fordringar och skulder som uppkommit genom yrkesutövning samt reserveringar.

Enkel bokföring är i huvudsak endast bokföring av företagets inkomster och utgifter. Andra än ovan nämnda yrkes och rörelseidkare måste föra dubbel bokföring. Dubbel bokföring avser att varje affärstransaktion antecknas på två konton, dvs. debet- och kreditkonto.

RevisionRevisorer reviderar och övervakar företagets verksamhet. Revisorerna kontrollerar också att det bokslut som företagsledningen har uppgjort följer bestämmelserna och att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter. En revisor måste vara oberoende gentemot företaget. I de fall revisorer finns, väljs de av och rapporterar till bolagets ägare. Revisionsberättelsen som revisorn lämnar efter sin granskning är offentlig och tillgänglig för alla. Beroende på företagets storlek ställs krav på vilka revisorer som ska väljas.

Enligt revisionslagen är det inte obligatoriskt för alla företag att utse revisorer. En revisor behöver inte väljas i en sammanslutning där under de två senaste räkenskapsperioderna högst ett av följande kriterier har uppfyllts:

  • Balansomslutningen överstiger 100 000 euro 
  • Omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro
  • Antalet anställda överstiger i medeltal tre.

Om endast en revisor väljs till företaget, ska även en revisorssuppleant utses. Också om en sammanslutning inte är skyldig att välja en revisor, kan i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna bestämmas om revision samt om val av flera revisorer.

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning, om det är fråga om en sammanslutning som är föremål för offentlig handel eller om sammanslutningen eller stiftelsen under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande villkor:

  • Balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro
  • Omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro 
  • Antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300.

Kontaktuppgifter för redovisning och revision