Företagens försäkringar och avgifter

Ett företag behöver försäkringar av olika slag. Om ägaren är att betrakta som företagare (se beskrivning nedan) är företagarpensionsförsäkringen lagstadgad. Förutom den behövs ofta olika frivilliga försäkringar såsom olycksfalls-, sjuk-, och livförsäkring samt egendoms- och ansvarsförsäkring. Vilka försäkringar som behövs beror mycket på vilken bransch du verkar inom. Diskutera med en representant från ett försäkringsbolag och bedöm riskerna som är förknippade med den nya företags-

verksamheten och vilka risker som kan minskas med hjälp av försäkringar.

För den som har anställda tillkommer dessutom andra försäkringar och avgifter, läs mera om detta under rubriken "Arbetsgivarfrågor".

Verksamhetens försäkringar

Egendomsförsäkring

Företagets viktigaste egendom utgörs av utrymmen, maskiner och anläggningar, omsättningstillgångar och fordon. Det lönar sig att beräkna försäkringsskyddet rätt och att utöver traditionella brand-, stöld och läckagerisker ta i beaktande också annat, exempelvis risken för att maskinerna går sönder. Egendomsförsäkringen ersätter enligt avtal för skada som drabbat försäkrade föremål.

Ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring tecknas antingen som yrkesansvarsförsäkring eller för det ansvar som eventuellt kan riktas mot företaget. Ansvarsförsäkring inom sjukvården, så kallad patientförsäkring är lagstadgad, men inte för övriga verksamheter.

För att få en fullständig bild av behovet av försäkringsskydd bör du kontakta ett försäkringsbolag. Försäkringsrepresentanterna analyserar ditt företags behov. De lagstadgade och de frivilliga försäkringarna bör kombineras så att en rimlig ekonomisk trygghet nås.

För mera information, kontakta försäkringsgivarna:Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Andelsbanken/Pohjola

Nordea

LokalTapiola

 

Företagarens pensionsförsäkring

 

Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) är en obligatorisk försäkring för alla företagare verksamma i Finland om:

  • Företagaren är 18-67 år
  • FöPL-försäkringen ska tecknas när företagsverksamheten har fortgått i minst fyra månader, dock senast efter sex månader
  • Företagarens uppskattade arbetsinkomst överskrider den lagstadgade minimigränsen (2023: 8 575,45 euro)
  • Företagarens förvärvsarbete inte omfattas av en annan pensionslag

FöPL-premien består av en viss procent av den arbetsinkomst som antecknats i försäkringsavtalet, justerad med index. Procentsatsen fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet. Då du inleder företagarverksamhet första gången får du 22 procent rabatt på försäkringsavgiften under de 48 första månaderna. Avgifter 2023:

  • 18-52 år är avgiften 24,10 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten
  • 53-62 år är avgiften 25,60 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten
  • 63-67 år är avgiften 24,10 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.

Begreppet företagare

Som företagare betraktas affärs- eller näringsidkare, deras familjemedlemmar som arbetar i företaget utan lön och ansvariga bolagsmän i öppna- och kommanditbolag. Även delägare i aktiebolag betraktas som företagare om han eller hon:

  • Arbetar i ledande ställning i bolaget
  • Ensam äger 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför eller i övrigt av motsvarande bestämmanderätt, och 
  • Själv äger minst en aktie

För mera information gällande företagarpensionsförsäkringen, kontakta:

Pensionsskyddscentralen

Veritas

Elo 

Företagarens social- och arbetslöshetsskydd

Den lagstadgade delen av företagarens socialskydd består av FöPL. Trots att andra försäkringar och avgifter inte är lagstadgade, lönar det sig ofta att komplettera med frivilliga försäkringar såsom olycksfalls-, sjuk- och livförsäkring för att kunna kompensera för kostnader och inkomstbortfall vid sjukdom eller olycksfall.

Företagare som bor stadigvarande i Finland och inte har fyllt 65 år kan också ansluta sig till en arbetslöshetskassa.

För mera information, kontakta:

Företagarnas Arbetslöshetskassa