Utskott

Ålands Näringsliv är organiserade i tio olika utskott med branschspecifik kunskap. 

Utskottens antal är ej fastställda utan ska tillsättas (eller avslutas) av styrelsen för Ålands Näringsliv. En styrelsemedlem eller anställd vid Ålands Näringsliv skall ingå i varje utskott.

Våra utskott bistår oss med faktakunskap om respektive bransch, samt uppmärksammar oss på aktuella frågor i näringslivet. Totalt engagerar Ålands Näringsliv över 80 personer som arbetar ideellt för att driva näringslivets frågor.

Medlemmar i utskotten

Utskotten tillsätts av Ålands Näringslivs höstmöte. Medlemmar i Ålands Näringsliv kan ge förslag på utskottsmedlemmar inför höstmötet. Dessa förslag ska riktas till valberedningen eller verkställande direktör senast under oktober månad.

Våra utskott

Utskottets syfte är att samordna utbildningsfrågor och handha ansvaret för Ålands Näringslivs utbildningsutbud samt huvudansvaret för avtalsfrågor och rekryteringsfrågor.

Utskottets uppgift är även att aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet främja entreprenörskap genom ett aktivt arbete med skolorna. 

 

Arbetsmarknadsutskottet

Utskottets syfte är att samordna utbildningsfrågor och handha ansvaret för Ålands Näringslivs utbildningsutbud samt huvudansvaret för avtalsfrågor och rekryteringsfrågor.

Utskottets uppgift är även att aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet främja entreprenörskap genom ett aktivt arbete med skolorna. Från utskottet har HR-nätverket bildats, läs mera om HR-nätverket här. 

Historik

Utskottet grundades 1990 av Ålands Handelskammare, då under namnet "Utbildningsutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Arbetsmarknadsutskottet".

Arbetsmarknadsutskottets medlemmar 2024

 • Per Lycke (Optinova), ordförande
 • Annica Johansson (Mariehamns Parti)
 • Lasse Karlsson (Rederi Ab Eckerö)
 • Linda Lund (Ålandsbanken)
 • Monika Sigmark (Crosskey)
 • Marika Lindström (Åland Post)
 • Sanna Könönen-Wahlstedt (Ålands Living/Ams)
 • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Arbetsmarknadsutskottet

 • Införa motsvarande förenklingar för arbetsgivare på Åland som görs i riket
 • Flexibel LIA (praktik) som fungerar hos företagen
 • Hållbarhet inom HR
 • Kollektivavtal på svenska
 • Underlättar rekrytering genom ett fokus på in- och återflyttning tillsammans med AMS.

City Mariehamn

City Mariehamn ska fungera som ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan centrums handel/service, fastighetsägare och staden i frågor som rör centrum.

City Mariehamn ska vara stadens remissinstans och bollplank i frågor som rör centrum. City Mariehamn arbetar även med att arrangera olika evenemang, antingen genom egna projekt eller i samarbete med andra. Ambitionen är att utöka samarbetet med lokala föreningar och övriga samarbetspartners. Ambitionen är att öka centrums attraktivitet och göra Mariehamn till hela Ålands mötesplats.

Historik

City Mariehamn bildades 2012 under projektet "Ett livskraftigt centrum". Utskottet har egna stadgar, egen budget, egen styrgrupp och anlitar en centrumledare för att organisera verksamheten. Medlemmar i City Mariehamn är verksamhetsidkare och fastighetsägare i Mariehamns centrum, samt Mariehamns stad. 

City Mariehamns styrgrupp 2024

 • Lilly-Ann Forsbom (Tyger & Sånt) - ordförande
 • Peter Enberg (KlippUpp)
 • Susanne Fagerström (Centrum i Mariehamn)
 • Eva Karlsson (Cityblommor)
 • Dennis Jansson (Mariepark Ab)
 • Stadsstyrelsens ordförande (Mariehamns stad)
 • Stadsdirektören (Mariehamns stad)
 • Stadsmiljöchefen (Mariehamns stad)
 • Ralf Knahpe (Ömsen)
 • Niklas Nordström (Alandia Försäkring)
 • Anders Holmberg (Select)
 • Anncathrin Kytömäki (Eriksson Capital)
 • Linnéa Johansson (Ålands landskapsregering)
 • Dan Ferna - Centrumledare (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom City Mariehamn

 • Handelsstrategi inom Mariehamns stad, ständig input till nämnder och politiker
 • Klargörande av villkor för nybyggnation i centrala Mariehamn.
 • Delgeneralplanen för centrala Mariehamn - med fokus på tillväxt.
 • Mariehamns stad ansöker om att bli årets stadskärna i Finland 2024.
 • Projektet: Utvecklingsprojekt City Mariehamn, läs mer här. 

Kontaktuppgifter

Önskar du kontakt med City Mariehamn kontakta: Centrumledare Dan Ferna
Telefon: 018-529305
Epost: info@citymariehamn.ax 

www.citymariehamn.ax

Projektet: Ett Livskraftigt Centrum

Projektet: Årets stadskärna 2024

Handelsutskottet

Utskottets syfte är att inom handelsbranschens verksamhetsområde befrämja den enskilda företagsamhetens förkovran, ta tillvara dess intressen och verka för ett kollegialt samförstånd medlemmarna emellan. 

Handelsutskottet skall förverkliga sitt syfte genom att anordna möten för branschmedlemmar där gemensamma frågor diskuteras, att verka för höjande av medlemmarnas fackkunskap och hos myndigheter och organisationer göra framställningar för att bevaka medlemmarnas intressen. Handelsutskottets medlemmar skall bestå av representanter från handelsbranschen. 

Historik

Utskottet har sina rötter i både Ålands Köpmannaförening och Ålands Handelskammare. Ålands Köpmannaförening bildades 1927 och har drivit handelns frågor sedan dess. År 1990 bildade Ålands Handelskammare ett "Service- & handelsutskott" som drev liknande frågor. När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Handelsutskottet", samtidigt som utskottets inriktning fokuserades till de frågor som Ålands Köpmannaförening tidigare drev. 

Handelsutskottets medlemmar 2024

 • Niclas Fagerlund (Håwe-bil)
 • Petra Sjöberg (Maxinge)
 • Jarna Kunnas (Firma Erik Mattsson)
 • Pernilla Söderlund (Mariehamns Bokhandel)
 • Martin Riesenfeld (Jm-Produkt Ab, Fjäder) 
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Handelsutskottet

 • Plastkassar, intention om att minska dem (40 st/person/år till 2025)
 • Affärstidslagen, låt verksamhetsägare själva bestämma när de vill ha öppet
 • Tullen och mervärdesbeskattningen i gränshandeln
 • Hållbarhet i handeln

IKT-utskottet

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

Historik

Informations-, kommunikations och teknologiutskottet bildades 2014.

IKT-utskottets medlemmar 2024

 • Tom Bengtsson (Ålcom)
 • Janne Engblom (Consilia)
 • Anders Rundberg (Carus)
 • Niclas Södergård (Crosskey)
 • Carl Lindman (BI Solutions)
 • Daniela Johansson (PAF)
 • Jonas Svanfelt (Vibb Ab)
 • Christian Jansson (ÅDA)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom IKT-utskottet

 • Offentlig upphandling på Åland i praktiken.
 • Geotargeting och utmaningar med den åländska domänen

Industriutskottet

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Historik

Utskottet bildades av Ålands Handelskammare 1990, då under namnet "Småindustriutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Bygg- & Industriutskottet" samtidigt som inriktningen breddades att även inkludera byggsektorn. 2017 ändrade man utskottets inriktning på nytt till "Industriutskottet" då byggföretagen gick in i "Byggutskottet".

Industriutskottets medlemmar 2024

 • Emil Cederlöf (Abra Automation)
 • Jesper Blomsterlund (Ab Rafael)
 • Carina Wikström (Avient)
 • Johan Eriksson (Inficon)
 • Björn Kalm (Eriksson Capital)
 • Johannes Dahlman (Dahlmans)
 • Christer Söderström (Orkla)
 • Andreas Perjus (Optinova)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Industriutskottet

 • Industrins konkurrenskraft med fokus på kostnader för el, vatten och avlopp.
 • Plaststrategi – Ålands Näringsliv deltar i referensgruppen
 • Cirkulär ekonomi på Åland, hur hanterar vi exempelvis kompostavfall.
 • ÅMHM:s avgifter till branschen

Lagutskottet

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Att bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar men även agera påtryckare samt initiera lagändringar.

Historik

Lagutskottet grundades 1980 under Ålands Handelskammare.

Lagutskottets medlemmar 2024

 • Petra Sjöstrand (Widmans) - ordförande
 • Hanna Bromels (Ålandsbanken)
 • Nathalie Jansson (DKCO)
 • Petra Bengts (Advokatbyrå Carlsson Wingert)
 • Jan-Mikael Huhtala (Alandiabolagen)
 • Stefan Jakobsson (Andelsbanken)
 • Svante Fagerlund (Juridisk byrå Svante Fagerlund)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Lagutskottet

 • Självstyrelselagen på Åland.
 • Riktgivande domstolsavgöranden på svenska

Logistikutskottet

Historik

Logistikutskottet grundades av Ålands Handelskammare år 1945, då under namnet "Trafikutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Logistikutskottet", även om inriktningen motsvarar tidigare verksamhet.

Logistikutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare skall logistikutskottet bevaka och komma med förslag på hur logistik till och från Åland skall skötas samt den interna logistiken. 

Logistikutskottets medlemmar 2024

 • Kristian Kojola (Åland Post Logistik) 
 • Johanna Boijer-Svahnström (Viking Line)
 • Stefan Granskog (Eckerö linjen)
 • Jonas Henriksson (Rederi Ab Lillgaard)
 • Mats Clemes (Transmar)
 • Otto Hojar (Visit.ax)
 • Tanja Sabel (Finavia)
 • Thomas Doepel (Finnlines)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Logistikutskottet

 • Avfallslagen, Åland en del av de nationella systemen
 • Systemet med producentansvar
 • Yrkesförare och rättvis konkurrens från cabbotagetransporter
 • Infrastruktur på Åland

Redovisningsutskottet

Utskottets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare, samt att bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. 

Historik

Ålands Handelskammare har upprätthållit det lagstadgade revisionsutskottet i enlighet med Revisionslagen. Från 1.1.2016 övergick dock revisionsutskottet till Patent- och registerstyrelsen. I samband med detta beslöt Ålands Näringsliv är 2015 att bilda ett redovisningsutskott som skulle samla revisorer och bokförare.

Redovisningsutskottets medlemmar 2024

 • Fanny Johansson (PwC)
 • Erika Sjölund (Hermans & revisorerna)
 • Robert Lindfors (Lindro Konsult)
 • Maria Svenblad (Kalmers)
 • Jan Kangashaka (Företagsbyrån)
 • Fredrik Häggblom (Aktiva Redovisning)
 • David Mattsson (KPMG)
 • Dan Andersson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Redovisningsutskottet

 • Egen beskattning, hur påverkas åländska företag
 • Hållbarhetsredovisning för åländska företag
 • God revisionssed på svenska
 • Riktgivande domstolsavgöranden och bokföringsnämndens anvisningar på svenska

Turism- och Restaurangutskottet

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Historik

Turism- och restaurangutskottet bildades 2011.

Turism- och restaurangutskottets medlemmar 2024

 • Ann-Louise Djupsund, ordförande (Hotell Arkipelag)
 • Jenny Björklund (Smakbyn)
 • Hubertus von Frenckell (Käringsund Resort & Conference)
 • Stig Grönlund (Restaurang Indigo)
 • Dennis Jansson (Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf)
 • Madelene Karlström (Eckerö linjen)
 • Lotta Berner-Sjölund (Visit Åland)
 • Caroline Lepistö (Ålandhotels)
 • Adrian Bäckman (Nautical)
 • Marco Palmu (Finnlines)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Turism- och restaurangutskottet

 • Kompetensförsörjning
 • Branschutbildning
 • Förenkla regelverket för branschen
 • Aktiviteter som gynnar branschen

Energiutskottet

Beslut om att bilda energiutskottet togs på Ålands Näringslivs vårmöte 17 april 2023.

Initiativet till det nya Energiutskottet kommer från aktörer i branschen, som har saknat en plattform för att stärka det lokala näringslivets roll inom den växande sektorn för grön energi. Fokus ligger på att identifiera och främja affärsmöjligheter som skapas genom den fortsatta utvecklingen av hållbar energiproduktion på Åland.

Energiutskottets medlemmar 2024

 • Anna Häger, ordförande, (Ilmatar Offshore AB)
 • Anders Wiklund, ordförande (OX2)
 • Anders Mattsson (Ålands Skogsindustrier Ab)
 • Jan-Erik Eriksson (Solel Åland Ab, Solpark Åland Ab)
 • Conny Rosenberg (Kraftnät Åland Ab)
 • David Karlsson (ÅEA)
 • Per-Ove Karlsson (Rundbergs Bil & Service)
 • Jonas Holmström (Flexens)
 • Mikael Lundell (Stormskärs Växthus)
 • Christer Nordberg (Vind AX Ab)
 • Susanne Olofsson (Ålands Näringsliv)