Arbetsgivarfrågor

När företagaren inleder sin verksamhet kanske hen har bestämt sig för att göra allt själv. Då verksamheten utvidgas kan företagaren behöva extra hjälp. För att anställa en utomstående person krävs noggrann planering. När anställningsförhållandet uppstått omfattas man av arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Arbetsavtal och anställning

 

Trots att ett arbetsavtal enligt lagen får ingås både muntligen och skriftligen, är det i allmänhet bäst att ingå ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd. I avtalet bör följande saker regleras:

 • Arbetsavtalets parter
 • Tiden för inledandet av arbetsförhållandet
 • Den tid arbetsavtalet är gällande (tillsvidare eller för viss tid)
 • Prövotid
 • Var arbetet ska utföras
 • Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Lönen
 • Arbetstid
 • Semester
 • Uppsägning
 • Det kollektivavtal som eventuellt tillämpas

Arbetsavtal som gäller tillsvidare är avsett att gälla fortlöpande. Arbetsgivaren får säga upp ett sådant arbetsavtal bara på sakliga och vägande skäl. Arbetsgivare och arbetstagare kan sinsemellan avtala om högst sex månaders uppsägningstid, annars tillämpas uppsägningstider enligt lag eller kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan ingå arbetsavtal för viss tid bara på vägande skäl, såsom på arbetstagarens initiativ, om arbetet är kortvarigt eller då det är fråga om vikariat. Denna typ av avtal upphör vid den avtalade arbetsperiodens utgång eller när det avtalade specificerade arbetet är utfört. Avtalet binder båda parterna till slutet av den avtalade tiden. Flera arbetsavtal för viss tid som har ingåtts efter varandra anses utgöra ett kontinuerligt anställningsförhållande, vilket ger rätt till förmåner beroende av anställningens längd, till exempel semester och ålderstillägg.

Mall arbetsavtal

Provanställning

Om man i början av ett arbetsförhållande som gäller tillsvidare eller på viss tid vill ha en prövotid, bör parterna göra ett skriftligt avtal om det. Ett arbetsavtal kan under prövotiden ömsesidigt upphävas utan uppsägningstid. Prövotid kan vanligtvis avtalas för högst 6 månader. Om arbetsavtalet underskrider 8 månader, kan prövotiden uppgå till högst hälften av avtalstiden. Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas av båda parterna. Hävningen får dock inte ske på osakliga grunder med hänsyn till prövotidens syfte.

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar och avgifter

Arbetstagarens pensionsförsäkring (ArPL)

Numera finns det bara en arbetspensionsavgift (ArPL). Försäkringen gäller för arbetstagare vars inkomst överstiger den lagstadgade minimisumma som fastställs årligen. Den totala avgiften för ArPL är en fast procentsats av lönesumman vars storlek beror på företagets totala lönesumma. En del betalas av arbetstagaren men den största delen av arbetsgivaren. Dessa avgifter betalas inte från företagarens lön om han eller hon hör till FöPL-systemet. ArPL-försäkringen tecknas i ett pensionsförsäkringsbolag. För ArPL är undre gräns ca 58,19 €/månad.

För mera information, kontakta:

Pensionsskyddscentralen

Olycksfallsförsäkring och arbetstagarens grupplivförsäkring

Arbetsgivaren bör teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring och en grupplivförsäkring för de anställda. Avgiften för olycksfallsförsäkringen, som även kan gälla företagaren själv, varierar enligt arbetets olycksrisk. Grupplivförsäkringens avgift varierar beroende på arbetstagarna.

Socialskyddsavgift

Socialskyddsavgiften, som innehåller både folkpensions- och sjukförsäkringsavgifter, är graderad till olika procentsatser av den förskottsskattebelagda lönen. Vilken procentklass ett företag hör till beror på verksamheten. Mera information finns på skatteförvaltningens hemsidor.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift är en viss procentsats av den totala lönesumman beroende på den sammanlagda lönesummans storlek. Även här betalas en viss del av arbetstagaren men också av exempelvis en delägare i företaget. Arbetslöshetsförsäkringsavgiften tas ut av arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) i Helsingforsfonden.

För mera information gällande arbetsgivarens skyldigheter kontakta:

Pensionsskyddscentralen

Skatteförvaltningen

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Ansvaret utsträcker sig till såväl det mentala som det fysiska välmåendet på arbetsplatsen. Även små företag måste ordna och betala företagshälsovård. Som arbetsgivare behöver du även ha grundläggande kunskaper om bland annat allmänt bindande kollektivavtal, semesterföreskrifter, familjepolitiska ledigheter, unga arbetstagare, permittering och hävande av arbetsavtal.

För mera information kontakta:

Arbetarskyddsförvaltningen

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)