Information till arbetsgivare

Har du anställt en ungdom som blivit beviljad en jobbsedel via ESF-projektet Sommarpraktikant 2023? Då är information nedan bra att läsa igenom. Sommarpraktikant 2023 riktar sig till ungdomar födda 2005, 2006 och 2007.

Arbetsgivarens ansvarArbetsgivaren skriver arbetsavtal (länk till arbetsavtalsmall) med sommarjobbaren och begär in skattekort från ungdomen. I avtalet ska det framgå att arbetet följer gällande kollektivavtal och att ungdomen ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Sommarjobbet ska vara på minst 4 veckor under perioden 1.6-15.8.2023. Arbetsgivaren beslutar om arbetstiden, dvs även kvälls- och helgjobb går bra så länge gällande kollektivavtal följs. 

Arbetsgivaren får fakturera Ålands Näringsliv 500 euro (0 % moms, bidrag från socialfonden). Övrig lön och lönebikostnader står arbetsgivaren för. Deadline att skicka fakturan till Ålands Näringsliv är 8.9.2023.För att delta i projektet får arbetsgivaren inte ha permitterad eller nyligen uppsagd personal som åsidosätter arbetsavtalslagens bestämmelser om återanställning. Företaget tar ansvar över och handleder ungdomen. Arbetsgivaren sköter all kontakt med ungdomen och Ålands Näringsliv ansvarar ej för ungdomens arbetsuppgifter eller handledning. Om den ungdom som har blivit beviljad en jobbsedel uteblir från sin arbetsplats är det viktigt att detta meddelas till Ålands Näringsliv. Då kan vi ge jobbsedeln till en annan ungdom istället. Fakturering i slutet av sommaren Arbetsgivaren får fakturera Ålands Näringsliv 500,- (0 moms, bidrag från socialfonden). Ungdomen ska få utbetalt en nettolön om minst 1.000 euro. Nettolön innebär att bruttolönen ska täcka eventuella avdrag för lagstadgade lönebikostnader eller förmåner.

Ungdomens lönespecifikation ska skickas som bilaga till fakturan. På lönespecifikationen ska det framgå att ungdomen har fått utbetalt 1000€ för arbete under perioden 1.6-15.8. Deadline att skicka fakturan och lönespecifikation till Ålands Näringsliv är den 8.9.2023. På grund av att detta är ett ESF-projekt som kräver viss handläggning sker betalningen av fakturan senast under oktober 2023. Obs, sätt gärna fakturans förfallodatum till den 31.10, andra förfallodagar kommer inte att beaktas. Arbetsgivaren bör svara på utvärderingsenkäten som Ålands Näringsliv skickar ut i slutet av sommaren. Jobbsedlar

Jobbsedeln betalas ut till arbetsgivarna efter sommaren och fungerar som en hjälp att täcka en del av ungdomens lön. Ungdomarna ska arbeta under minst 4 veckor under perioden 1.6-15.8 och få utbetalt en nettolön om minst 1000€. Det finns 100 jobbsedlar som är värda 500,- st. Om fler än 100 ungdomar anmäler sig ordnas det ett lotteri. I lotteriet beaktas ungdomens hemkommun och företagens hemkommun.

Aktuella arbetsplatser är företag eller företagare inom det privata näringslivet samt föreningar. Max 2 jobbsedlar per företag/förening, vid enmansföretag max 1. I slutet av maj meddelas ungdomarna om de har fått en jobbsedel eller ej. Ungdomen ska själv ta kontakt med arbetsplatsen och meddela om de fått en jobbsedel eller ej. 

Alla jobbsedlar är utdelade

140 stycken ansökte om att få en jobbsedel via projektet. Lottningen är nu avgjord och alla ungdomar har fått besked om de har blivit beviljade en jobbsedel eller ej. Frågor?Du kan ställa dina frågor till Ålands Näringsliv, här är våra kontaktuppgifter.

Sommarpraktikant 2023Här finns information riktad till ungdomarna.