Skattegränskontoret

Ålands Näringsliv har i januari 2024 startat upp ett skattegränskontor. Skattegränskontorets främsta uppgift är att aktivt jobba för att underlätta företagarna på Ålands vardag gällande skattegränshanteringen. Detta gör vi dels genom rådgivning och information och dels genom intressebevakning med tillhörande företags- och myndighetskontakt. 

Skattegränskontoret består av en skattegränsrådgivare och en sakkunnig inom skattegränsfrågor. Skattegränsrådgivaren heter Jenny Söderström och den sakkunnige heter Valtteri Satomaa.

Kostnadsfri rådgivning

Skattegränsrådgivaren hjälper med hur en förtullning praktiskt görs och rådger i de olika tullförfarandena. Dessutom kan man få rådgivning om vad parterna bör tänka på när man planerar att börja handla med finländska/europeiska leverantörer. Skattegränsrådgivningen är kostnadsfri och vänder sig både till företag och privatpersoner.

Jenny Söderström, skattegränsrådgivare
Tel. +358 18 529 307
E-post jenny.soderstrom@naringsliv.ax

Intressebevakning

Den sakkunnige jobbar med intressebevakning med kontakt med myndigheter och företag. Intressebevakningen har som målsättning att förenkla tullformaliteterna över skattegränsen, och i detta syfte fokuserar intressebevakningen även på juridiken kring skattegränsen, t.ex. tullagstiftningen.

Valtteri Satomaa, sakkunnig inom skattegränsfrågor
Tel. +358 18 529 302
E-post valtteri.satomaa@naringsliv.ax

Hur jobbar vi?

Vi jobbar i tät kontakt med Ålands landskapsregering.

Faktaunderlag från näringslivet är ytterst viktigt för skattegränskontorets målsättningar. Vi dokumenterar frågorna som de som vänder sig till skattegränskontoret har för att använda dessa som underlag när vi ska föra fram vad som inte fungerar gällande skattegränsen och när vi undersöker förenklingar.

Vi samlar också in information i form av enkät. Vi genomförde en enkät om skattegränshanteringen 28.2–18.3.2024. Resultaten hittar du här. Enkätresultaten för 2023 hittar du här.

Både skattegränsrådgivaren och den sakkunnige kan utöver rådgivningen även utbilda inom området.

För mer information om vad vi gör, se skattegränskontorets dokument.

Bakgrund till skattegränskontoret

Även om Åland är genom Finland med i EU och dess tullunion är landskapet utanför EU:s mervärdes- och punktskatteområde. Ålands ställning utanför skatteområdet har som följd att det finns en skattegräns mellan Åland och övriga Finland och EU. Särställningen utanför EU:s skatteområde möjliggör skattefri försäljning i fartygs- och flygtrafiken mellan Åland och andra EU-länder. Å andra sidan utgör all varuhandel över skattegränsen import och export med tullformaliteter, vilket utgör en utmaning för åländska företag. Skattegränskontoret finansieras till 50 % av Ålands landskapsregering och till 50 % av Eckerö linjen Ab och Viking Line Abp.
 

Välkommen att ta kontakt!

Kontaktuppgifter

 

Vänligen observera att den av Ålands Näringsliv tillhandahållna avgiftsfria skattegränsrådgivningen om den åländska skattegränsen inte är personlig skatterådgivning utan en allmän informationstjänst. Ålands Näringsliv garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av den information som tillhandahålls inom ramen för skattegränsrådgivningen. Ålands Näringsliv ansvarar inte för resultaten av den information som lämnas. Nyttjaren av informationstjänsten förstår att tillämpningen av informationen som ges är beroende av flera faktorer, inklusive nyttjarens eget agerande och beslut. Nyttjaren förstår och accepterar att alla beslut baserade på den givna informationen är nyttjarens eget ansvar. Om nyttjaren önskar individuell skatte- eller skattegränsrådgivning behöver nyttjaren kontakta Tullen, Skatteförvaltningen eller professionell skatterådgivare.