11 april 2024

Enkät om skattegränshanteringen – resultat

Ålands Näringslivs skattegränskontor genomförde en enkät om skattegränshanteringen 28.2–18.3.2024. Enkäten fanns tillgänglig via Ålands Näringslivs hemsida, den skickades ut till våra nyhetsbrevsprenumeranter samt delades på Ålands Näringslivs sociala medier. Dessutom fanns notiser i lokal media om enkäten.

76 företag svarade på enkäten.

Varför gjordes enkäten?

Många företagare på Åland upplever att utmaningarna med skattegränsen fortsätter och även ökar. Ålands Näringsliv bevakar frågan och jobbar kontinuerligt för en smidigare skattegränshantering för åländska företag. För att lyfta fram utmaningarna på ett trovärdigt sätt behövs fakta och därför genomfördes enkäten. Enkäten ger oss underlag gällande vilka de faktiska utmaningarna är, och dessa kan vi förmedla vidare till myndigheter och andra kontakter. Under senaste tiden har det skett förändringar som påverkar tullhanteringen i och med att gränstullsamarbetet med Sverige upphörde 1.1.2024.

Vad framkom i enkäten?

Enkäten bestod av 30 frågor som handlade om skattegränshanteringen allmänt, utrikeshandeln allmänt samt utmaningar efter gränstullsamarbetets upphörande och avslutningsvis ställde vi bakgrundsfrågor (om bl.a. företagets storlek och bransch).

Genomsnittlig svarande:

 • Majoriteten är aktiebolag (ca 77 %), en knapp femtedel enskilda näringsidkare (18,3 %) (samt ett fåtal öppna bolag och beskattningssammanslutningar)
 • som i huvudsak svarade i egenskap av importör (71,23 %) (exportörer 19,18 %, transportörer 4,11 %, ombud 5,48 %),
 • vars storlek i omsättning är allt från 10 000 till flera miljoner euro,
 • och som i genomsnitt har 15,5 anställda (allt mellan 0 (ensamföretagare) och 190)

En bred representation av det åländska näringslivet återfanns i enkäten: De svarande bedriver verksamhet bl.a. inom dagligvaruhandel, åkeri, klädbranschen, bygg, byggvaruförsäljning, IT, textil och design, plastbranschen, primärnäring, fastighet, livsmedel, restaurang, grossist, telekommunikation och energi.

Sammanfattning:

 • Mest utrikeshandel med Sverige, export från Sverige upplevs som det mest problematiska
 • Även det nationella förenklade förfarandet upplevs som arbetsdrygt
 • Tullhanteringen (i synnerhet den nationella) upplevs inte som ändamålsenlig
 • Tullhantering medför kostnader i form av egen arbetstid, personal, spedition, IT-system, separata försäljningsställen på skatteområdet – allt mellan 50 euro till flera tusen euro per vecka
 • I snitt uppger de svarande att de lägger 12 h per vecka på tullhantering – t.ex. söka information (t.ex. varukoder) men även ökad administration (förtullning, pappersarbete) generellt
 • Utmanande och tidskrävande att få svenska och finska företag att leverera till Åland samt att informera handelspartners om vad som gäller
 • Tullens system präglas av buggar/systemfel som är svårförståeliga (vad ska rättas?)
 • Tidsåtgång och kostnader som inte konkurrenterna i EU har – tid och pengar som är borta från kärnverksamheten; uteblivna affärer
 • Man efterlyser betydande förenklingar.

En mer ingående presentation av svaren hittar du här.

Vad gör vi nu?

I stort sett bekräftade enkäten det vi kände till sedan tidigare eller kunde förmoda. Det är dock ytterst viktigt att vi har aktuella fakta när vi för fram vad som inte fungerar gällande skattegränsen samt när vi undersöker och föreslår förenklingar.

Vi fortsätter att jobba i tät kontakt med Ålands landskapsregering. Vi har regelbundna möten med landskapsregeringens tjänstemän och politiker. Vi ingår i Tullens kundsamarbetsgrupp och har även tät kontakt med Tullverket. Enkätsvaren utgör ett viktigt underlag i våra kontakter med myndigheter samt i vårt långsiktiga arbete med målsättningen att förenkla skattegränsen.

Det är viktigt att sprida kunskap om skattegränsen och handeln över den både i Finland och i Sverige. På detta sätt kan vi bidra till att handeln flyter så smidigt som möjligt inom ramen för gällande regelverk. Med hjälp av enkätsvaren kan vi i våra kontakter med olika näringslivsorganisationer i Finland och i Sverige visa hurdana utmaningar och handelshinder åländska företag måste hantera.

Läs mer om Ålands Näringslivs skattegränskontor här.

Enkätsvaren för februari 2023 hittar du här.

Välkommen att ta kontakt:

Valtteri Satomaa, sakkunnig inom skattegränsfrågor
Tel. +358 18 529 302
E-post valtteri.satomaa@naringsliv.ax

Jenny Söderström, skattegränsrådgivare
Tel. +358 18 529 307
E-post jenny.soderstrom@naringsliv.ax

Susanne Olofsson, vd Ålands Näringsliv
Tel. +358 18 529 300
E-post susanne.olofsson@naringsliv.ax