20 april 2023

Skattegränshanteringen - enkätsvar

Ålands Näringsliv genomförde en enkät med frågor kring skattegränshanteringen 9-15.2.2023. Enkäten fanns tillgänglig via Ålands Näringslivs hemsida, skickades ut till våra nyhetsbrevsprenumeranter samt delades på Ålands Näringslivs sociala kanaler.

Totalt antal svarande 33 st. 

 

Varför gjordes enkäten?

 

Under senaste tiden har det skett förändringar i deklarationsförfarandet, vilket har inneburit otydligheter i hur företagen ska lämna in sina tulldeklarationer. Många företagare på Åland upplever att utmaningarna med skattegränsen fortsätter och även ökar. Ålands Näringsliv bevakar frågan och jobbar kontinuerligt för en smidigare skattegränshantering för de åländska företagen. För att lyfta fram utmaningarna på ett trovärdigt sätt behövs fakta och därför genomfördes enkäten. Enkäten ger oss underlag gällande vilka de faktiska utmaningarna är och underlättar kommunikationen med Ålands landskapsregering och Tullen lättare när vi kan peka på konkreta utmaningar och tydliga förbättringsmöjligheter.
 

Vad framkom i enkäten?

Enkäten fokuserade på hur skattegränshanteringen fungerar efter årsskiftet. Vid årsskiftet kom EU-deklarationen med i UTU-systemet, det innebär att det blev samma förfarande vid förtullningar till fastlandet och till annat EU-land. 

De svarande upplever att skattegränshanteringen tar ca 5 h mera arbetstid per vecka än innan årsskiftet. När det gäller att uppskatta merkostnaden beror det på om företaget själva sköter hanteringen eller köper in tjänsten. Alla svarande upplever en ökad kostnad.

Deklarationsförfarandet består av många olika delar. Det som de svarande upplever som mest problematiskt är att det är tidskrävande samt svårigheter att förstå systemet, svårt att få support och bristfälliga anvisningar samt systemfel. Att hitta rätt produktkoder är även det något som lyfts fram som en utmaning. 

De svarande lyfter inte endast upp att själva deklarationen tar tid att fylla i utan även att det tar tid att få kontakt för support och tid att förstå vad som ska fyllas i. Det finns även svarande som uppger att de lärt sig systemet och tycker att det nu fungerar ok, det är framför allt företagare med få försändelser och försändelser av liknande art. 

Svårigheten att hitta nya leverantörer som vill skicka till Åland är även det en utmaning som lyfts upp. Leverantörerna upplever det som krångligt på grund av skattegränsen och väljer därför att avstå. Det finns även en oro gällande att befintliga leverantörer slutar leverera på grund av  utmaningar med skattegränshanteringen. Här spelar Ålands litenhet in. 

Det finns många förslag på konkreta åtgärder för att göra skattegränshanteringen lättare:

  • Förenkla deklarationen och systemet.
  • Tydligare instruktioner med exempel.
  • Lättare att få support.
  • Förtydliga vad olika felkoder betyder.
  • Förläng tidsfristen vid rättelseförfarande.

Gällande specialförfarandet, till exempel när en vara ska skickas på reparation, upplever de svarande att det finns stora utmaningar. Här lyfts otydligheten kring vad man ska skriva i förtullningen fram, på grund av detta blir det ofta felaktigheter som sedan ska korrigeras. Allt detta är väldigt tidskrävande. 

De som svarade på enkäten är främst importörer men även exportörer. De svarande representerar flera branscher (detaljhandel, turism, hantverkare, jordbruk, bygg, mm) och driver aktiebolag eller är enskilda näringsidkare. 

Vad gör vi nu?

Vi fortsätter att arbeta för en förenkling av skattegränsen. Detta gör vi genom att fortsättningsvis delta i Ålands landskapsregerings skattegränsstrategigrupp, lyfta frågan med Ålands landskapsregering samt vara i tät kontakt med Tullen, bland annat genom deltagande i Tullens kundsamarbetsgrupp.

I avsaknaden av information från tullmyndigheterna har Ålands Näringsliv även, med start hösten 2021, genomfört flertalet tullworkshops. Under tullworkshopsen har en tjänsteman från Tullen haft en praktisk genomgång av deklarationsförfarandet.

Den 19 april hölls senaste mötet i landskapsregeringens skattegränsstrategigrupp, på det mötet presenterade Ålands Näringsliv skattegränsenkäten, samt övrig feedback som inkommit genom direktkontakt med våra medlemmar samt under våra tullworkshops som Ålands Näringslivs erbjudit med start från hösten 2021.

 

Ta gärna kontakt,

Susanne Olofsson, vd

Dan Andersson, medlems- och utbildningsansvarig

Kontaktuppgifter finns här