Varuhandel mellan Åland och länder inom EU-området

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av skatteförvaltningens och tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Det självstyrda lanskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen och EU:s tullunion, men står utanför EU:s skatteunion. Det särskilda regelsystemet infördes med syfte att säkra en fortsatt god logistik till Åland genom möjlighet till skattefri försäljning ombord på färjorna.

En konsekvens av Ålands skatteundantag är att Åland i praktiken omges av en så kallad skattegräns mot resten av EU inklusive övriga Finland. Åland räknas således som tredje land vid handel med övriga EU. I skattehänseende tillämpas därför samma internationella regler vid handel mellan Åland och EU, som vid handel mellen EU och länder inom EES-området (t.ex Norge). 

Det finns ett förenklat förfarande mellan Åland och övriga Finland, vilket ibland påpekas i texten.

Mervärdesskatteförfarande för momsregistrerade företag

Momsregistrerade åländska företag som idkar handel inom EU (utanför Finland), ska enligt det åländska särskilda regelstystemet fakturera sin kund med nollmoms. Mervärdesskatten erläggs sedan av köparen i hemlandet. Det finns olika förfaranden bland medlemsstaterna varvid köparen behöver kontrollera hur detta går till i sitt land.vilket är svårt att redogöra för eftersom det finns olika förfaranden beroende på vilket EU-land man exporterar till.
För den åländske exportören redovisas den momsfria försäljningen i företagets momsdeklaration.

En leverantör inom EU-området (utanför Finland) som idkar handel med ett åländskt momsregistrerat företag, ska fakturera det åländska företaget med nollmoms. Den åländska importören redovisar därefter det momsfria inköpet i sin momsdeklaration, varvid eventuell skatt betalas till den finska skatteförvaltningen. 

Mervärdesskatteförfarande för icke-momsregistrerade företag

Icke-momsregistrerade företag som idkar handel inom EU (utanför Finland), ska även de fakturera sin kund med nollmoms enligt motsvarande system som för momsregistrerade företag ovan, förutom att företaget hanterar momsen utanför momsdeklarationen.

En leverantör inom EU-området (utanför Finland) som idkar handel med ett icke-momsregistrerat företag ska fakturera med nollmoms. Ett icke-momsregistrerat åländskt företag ska därefter betala importmomsen till tullen innan speditören kan lämna ut varan. Observera alltså att Tullen hanterar mervärdesskatten för icke-momsregistrerade företag.

Mervärdesskatteförfarande mot privatpersoner inom EU-området

När åländska företag idkar handel mot privatpersoner inom EU (utanför Finland), gäller motsvarande regelverk som vid handel med företag.

Man fakturerar kunden med nollmoms och gör motsvarande exportdeklaration. Kunden behöver sedan förtulla varan i mottagarlandet, vilket i praktiken innebär att importmoms ska erläggas men däremot inga tullar eller övriga tariffer tillämpas.

Tullförfarande mellan Åland och EU (utanför Finland)

Åland tillhör EU:s tullunion men p.g.a. skatteundantaget har man beslutat att tillämpa internationella import/export-regler när åländska företag idkar handel med andra EU-länder än Finland. Åländska företag behöver således göra import/exportdeklarationer på samma sätt som vid handel med länder utanför EU.

Exportdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska exportdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder medan privatpersoner loggan in med personliga bankkoder.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en proformafaktura som styrker varans pris, samt varans varukod (TARIC-nummer).

Importdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska importdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder med behörigheten TULL - Tullklarering.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en faktura som styrker varans pris, samt varans varukod (TARIC-nummer). 

Efter deklarationen erhåller företaget ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår. Beslutet behövs för att styrka varans värde i mervärdesskattedeklarationen.

Enskilda näringsidkare har tidigare kunnat göra deklarationerna som privatpersoner men efter 1.1.2019 krävs det att man gör det i företagets namn.

Användning av mervärdesskattenummer

Åländska företag kan generellt sett inte använda mervärdesskattenummer vid varuhandel med företag inom EU-området, då man köper eller säljer en vara mellan Åland och EU-området. Det innebär att all varuhandel mellan Åland och EU-området, i momsdeklarationen ska rapporteras som "Handel med länder utanför EU".

Däremot kan åländska företag använda mervärdesskattenumret i varuhandel om transporten sker inom EU-området (dvs inte via Åland). T.ex. en vara från övriga Finland som skickas direkt till Sverige.

Specialfall 1: Tulldeklarationer mellan vissa svenska hamnar och Åland

Det finns ett gränstullsamarbete mellan Finland och Sverige, där en exportör kan inge både en finska och svenska importdeklarationer för varor som transporteras med reguljär trafik mellan Eckerö och Grisslehamn, samt mellan Mariehamn och Kapellskär. Deklarationerna inges till Eckerö eller Mariehamns tull.

Tulldeklaration består av en SAD-blankett med bifogad faktura. I de finska tulldeklarationerna för import från Sverige till Åland och för export från Åland till Sverige anges tullvärdet i euro och mervärdesskatten betalas i euro. I de svenska tulldeklarationerna för import från Åland till Sverige och för export från Sverige till Åland anges tullvärdet i svenska kronor och mervärdesskatten betalas i kronor.

I praktiken ska företagen fakturera varan med nollmoms och mervärdesskatt erläggas i hamnen. Varan kan sedan transporteras direkt till mottagaren.

Specialfall 2: T2F-transitering

När det gäller tullhantering vid export, kan åländska exporterande företag kan använda s.k. T2F-transitering. Det betyder att man transporterar varorna via fasta Finland till EU-området. För slutkunden inom EU-området blir detta då gemenskapsintern handel. Detta kräver att det finns en registrerad postadress i fasta Finland - en postboxadress räcker inte. 

Man deklarerar T2F-transiteringen via Tullens deklarationstjänst för transitering, vilken du hittar på den länken. Alternativt kan någon av de åländska speditörerna hjälpa dig med förfarandet.

Specialfall 3: Om varorna transporteras inom EU-området.

Om ett åländskt företag idkar handel med en motpart inom EU-området OCH varorna redan finns lagrade inom EU-området, då sker förfarandet enligt principerna för gemenskapsintern handel. 

Tullhanteringen följer EU:s principer vilket betyder att varor tillverkade eller förtullade i ett EU-land, kan transporteras utan tulldeklarationer till andra EU-länder. Det finns vissa undantag från fria rörligheten gällande miljö, hälsa och säkerhet.

SAD-blanketter

SAD-blanketter används främst i specialförfarandet vid import via vissa svenskar hamnar till Åland samt om det är problem med de digitala systemen.

Längst ner på sidan finns tidigare instruktioner för ifyllande av SAD-blanketter. De fysiska SAD-blanketterna försvinner den 1 juni 2019.

Länkar till mer information