Varuhandel mellan Åland och länder inom EU-området

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Det självstyrda landskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen och EU:s tullunion, men står utanför EU:s skatteunion. Det särskilda regelsystemet infördes med syfte att säkra en fortsatt god logistik till Åland genom möjlighet till skattefri försäljning ombord på färjorna.

En konsekvens av Ålands skatteundantag är att Åland i praktiken omges av en så kallad skattegräns mot resten av EU inklusive övriga Finland. Åland räknas således som tredje land vid handel med övriga EU. I skattehänseende tillämpas därför samma internationella regler vid handel mellan Åland och EU, som vid handel mellen EU och länder inom EES-området (t.ex Norge). 

Det finns ett förenklat förfarande mellan Åland och övriga Finland, vilket ibland påpekas i texten. Gränstullsamarbetet mellan Finland och Sverige upphörde den 31.12.2023 och texten gällande handeln mellan Åland och Sverige har uppdaterats i texten nedan.

Mervärdesskatteförfarande för momsregistrerade företag

Momsregistrerade åländska företag som idkar handel inom EU (utanför Finland), ska enligt det åländska särskilda regelsystemet fakturera sin kund med nollmoms. Mervärdesskatten erläggs sedan av köparen i hemlandet. Det finns olika förfaranden bland medlemsstaterna varvid köparen behöver kontrollera hur detta går till i sitt land vilket är svårt att redogöra för eftersom det finns olika förfaranden beroende på vilket EU-land man exporterar till.
För den åländske exportören redovisas den momsfria försäljningen i företagets momsdeklaration.

En leverantör inom EU-området (utanför Finland) som idkar handel med ett åländskt momsregistrerat företag, ska fakturera det åländska företaget med nollmoms. Den åländska importören redovisar därefter det momsfria inköpet i sin momsdeklaration, varvid eventuell skatt betalas till den finska skatteförvaltningen. 

Mervärdesskatteförfarande för icke-momsregistrerade företag

Icke-momsregistrerade företag som idkar handel inom EU (utanför Finland), ska även de fakturera sin kund med nollmoms enligt motsvarande system som för momsregistrerade företag ovan, förutom att företaget hanterar momsen utanför momsdeklarationen.

En leverantör inom EU-området (utanför Finland) som idkar handel med ett icke-momsregistrerat företag ska fakturera med nollmoms. Ett icke-momsregistrerat åländskt företag ska därefter betala importmomsen till Tullen innan speditören kan lämna ut varan. Observera alltså att Tullen hanterar mervärdesskatten för icke-momsregistrerade företag.

Mervärdesskatteförfarande mot privatpersoner inom EU-området

När åländska företag idkar handel mot privatpersoner inom EU (utanför Finland), gäller motsvarande regelverk som vid handel med företag.

Man fakturerar kunden med nollmoms och gör motsvarande exportdeklaration. Kunden behöver sedan förtulla varan i mottagarlandet, vilket i praktiken innebär att importmoms ska erläggas men däremot inga tullar eller övriga tariffer tillämpas.

Tullförfarande mellan Åland och EU (utanför Finland)

Åland tillhör EU:s tullunion men p.g.a. skatteundantaget har man beslutat att tillämpa internationella import/export-regler när åländska företag idkar handel med andra EU-länder än Finland. Åländska företag behöver således göra import/exportdeklarationer på samma sätt som vid handel med länder utanför EU.

Exportdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska exportdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder medan privatpersoner loggan in med personliga bankkoder.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en proformafaktura som styrker varans pris, samt varans varukod (TARIC-nummer).

Importdeklarationen kan göras på flera sätt. Här är länken till tullens elektroniska importdeklaration. Företag loggar in via Katso-koder med behörigheten TULL - Tullklarering.
Det underlättar om du innan deklarationen tar fram t.ex. en faktura som styrker varans pris, samt varans varukod (TARIC-nummer). 

Efter deklarationen erhåller företaget ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår. Beslutet behövs för att styrka varans värde i mervärdesskattedeklarationen.

Enskilda näringsidkare har tidigare kunnat göra deklarationerna som privatpersoner men efter 1.1.2019 krävs det att man gör det i företagets namn.

Användning av mervärdesskattenummer

Åländska företag kan generellt sett inte använda mervärdesskattenummer vid varuhandel med företag inom EU-området, då man köper eller säljer en vara mellan Åland och EU-området. Det innebär att all varuhandel mellan Åland och EU-området, i momsdeklarationen ska rapporteras som "Handel med länder utanför EU".

Däremot kan åländska företag använda mervärdesskattenumret i varuhandel om transporten sker inom EU-området (dvs inte via Åland). T.ex. en vara från övriga Finland som skickas direkt till Sverige.

Specialfall 1: Uppdaterad 1.1.2024 gränstullsamarbetet mellan Finland-Sverige har upphört

Fr.o.m. 1.1.2024 hanterar inte den åländska Tullen längre deklarationer i form av SAD-blanketter för varor i reguljära färjetrafiken mellan Grisslehamn och Eckerö respektive Kapellskär och Mariehamn på grund av att avtalet om gränstullsamarbete mellan Finland och Sverige har upphört. Det här innebär att de tulldeklarationer som hittills har omhändertagits av åländska tullen för svensk räkning kommer att hanteras av svenska tullen.

Export från Åland

Vid export från Åland till Sverige ska en exportdeklaration inges innan varorna förs ut från Åland. Exportdeklaration görs i Tullens e-tjänster eller genom meddelandedeklarering om man är meddelandekund. EORI-nummer krävs.

Import till Sverige

Från och med 1.1 2024 ska en importtulldeklaration lämnas till svenska Tullverket via transportören (rederiet) när det finns varor från Åland som ska exporteras till Sverige. Om transporten äger rum till sjöss är det rederiet som ska anmäla varans ankomst genom en lastlista och Tull-ID till Tullverket att importdeklaration är gjord .

Det är inte rederiets skyldighet att skapa importdeklarationen, det kan med fördel göras av den svenska importören eller av ett tullombud. Tullverket informerar sedan rederiet att importdeklarationen är klar och att varan får lossas och skingras.

Undantag från att lämna en importdeklaration till rederiet är om varan redan vid införseln till Sverige omfattas av ett förfarande för transitering.
Varor som omfattas av ett förfarande för transitering ska istället anmäla ankomsten hos t.ex. en godkänd mottagare eller genom ett besök på en tullklareringsexpedition.

Export från Sverige

Till hösten 2024 kommer ett nytt exportsystem tas i bruk. Fram till dess ska i de flesta fall det svenska företaget eller ett tullombud lämna en exporttulldeklaration till Tullverket för varan som ska föras till Åland. De företag som inte har tillstånd till en förenklad exporthantering måste besöka en tullklareringsexpedition och anmäla exporten.

Specialfall 2: T2F-transitering

När det gäller tullhantering vid export, kan åländska exporterande företag kan använda s.k. T2F-transitering. Det betyder att man transporterar varorna via fasta Finland till EU-området. För slutkunden inom EU-området blir detta då gemenskapsintern handel. Detta kräver att det finns en registrerad postadress i fasta Finland - en postboxadress räcker inte. 

Man deklarerar T2F-transiteringen via Tullens deklarationstjänst för transitering, vilken du hittar på den här länken. Alternativt kan någon av de åländska speditörerna hjälpa dig med förfarandet.

Specialfall 3: Om varorna transporteras inom EU-området.

Om ett åländskt företag idkar handel med en motpart inom EU-området OCH varorna redan finns lagrade inom EU-området, då sker förfarandet enligt principerna för gemenskapsintern handel. 

Tullhanteringen följer EU:s principer vilket betyder att varor tillverkade eller förtullade i ett EU-land, kan transporteras utan tulldeklarationer till andra EU-länder. Det finns vissa undantag från fria rörligheten gällande miljö, hälsa och säkerhet.

SAD-blanketter

SAD-blanketter används främst i specialförfarandet vid import via vissa svenskar hamnar till Åland samt om det är problem med de digitala systemen.

Längst ner på sidan finns tidigare instruktioner för ifyllande av SAD-blanketter. De fysiska SAD-blanketterna försvinner den 1 juni 2019.

Länkar till mer information