Tjänstehandel över skattegränsen

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Handeln med tjänster över skattegränsen är ett enklare förfarande än varuhandeln, eftersom man för det första tillämpar principen om omvänd skattskyldighet samt för det andra generellt sett inte behöver göra export- eller importdeklarationer till Tullen. Båda dessa tillämpningar gör att Ålands skatteundantag har en relativt liten påverkan på tjänstehandeln.

När det gäller tjänstehandel är den stora frågan var mervärdesskatten ska betalas. En allmän regel är att om tjänsten anses utförd i Finland ska finsk mervärdesskatt betalas, medan om tjänsten anses utförd internationellt ska mervärdesskatten erläggas i köparens hemland. 

Principen vid internationell tjänstehandel är att köparens hemland bestämmer var mervärdesskatten ska erläggas kallas omvänd skattskyldighet. Det finns undantag. Den åländska säljaren har skattskyldighet om:

 • köparen är en privatperson
 • köparen är en utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga
 • tjänsten avser fastigheter, även fastighetsförmedling
 • persontransporttjänster som utförs på Åland
 • korttidsuthyrning av transportmedel
 • kultur-, underhållnings- och andra motsvarande tjänster
 • restaurang- och cateringtjänster 
 • resebyråtjänster

Därmed har säljaren ett ansvar att fastställa huruvida köparen är en privatperson, näringsidkare eller omfattas av ovanstående undantag.

Immateriella tjänster beskattas inte i Finland om:

 • säljaren är etablerad på Åland och köparen är en näringsidkare som inte är etablerad i Finland
 • säljaren är etablerad på Åland, köparen är någon annan än en näringsidkare och köparen är etablerad utanför EU
 • säljaren är etablerad utanför EU, köparen är någon annan än en näringsidkare och köparen är etablerad på Åland, eller är bosatt eller stadigvarande vistas på Åland.

I övriga fall beskattas immateriella tjänster i Finland.

Mervärdesskatteförfarande för momsregistrerade företag

Momsregistrerade åländska företag som idkar internationell tjänstehandel, ska generellt sett fakturera sin kund med nollmoms. Enligt den omvända skattskyldigheten erlägger köparen mervärdesskatten. Säljaren bör dock kontrollera ifall tjänstförsäljningen berörs av de undantag som finns nämnda ovan, i vilket fall moms ska erlägga av säljaren.

Den åländske exportören redovisar den momsfria eller den eventuella momsskyldiga försäljningen i företagets momsdeklaration.

En internationell leverantör som levererar en tjänst till ett åländskt momsregisterat bolag, ska generellt sett fakturera det åländska företaget med nollmoms. Observera även där undantagen nämnda ovan. Det åländska företaget redovisar därefter det momsfria eller det momsskyldiga inköpet i sin momsdeklaration, varvid eventuell skatt betalas till den finska skatteförvaltningen.

Mervärdesskatteförfarande för icke-momsregistrerade företag

Icke-momsregistrerade åländska företag som idkar internationell tjänstehandel, ska även de fakturera sin kund med nollmoms enligt motsvarande system som för momsregistrerade företag ovan. Säljaren bör kontrollera ifall tjänsteförsäljningen berörs av de undantag som finns nämnda ovan, i vilket fall moms ska erläggas av säljaren.

Den åländske exportören redovisar den momsfria eller den eventuella momsskyldiga försäljningen via en deklaration till Skatteförvaltningen. Inbetalningen sker därefter genom att betala en skatt på eget initativ.

En internationell leverantör som levererar en tjänst till ett åländskt icke-momsregistrerat bolag, ska generellt sett fakturera det åländska företaget med nollmoms. Observera även där undantagen nämnda ovan. Det åländska företaget redovisar därefter redovisar den momsfria och den momsskyldiga försäljningen via en deklaration till Skatteförvaltningen, varvid eventuell mervärdesskatt betalas till den finska skatteförvaltningen.

Mervärdesskatteförfarande mot privatpersoner

När åländska företag säljer tjänster mot privatpersoner ska de alltid faktureras med moms, vilket momsregistrerade företag rapporterar till Skatteförvaltningen via företagets momsdeklaration. Icke-momsregistrerade företag rapporterar separat och gör en inbetalning av skatt på eget initiativ.

Användning av mervärdesskattenummer

På grund av Ålands skatteundantag kan inte åländska företag använda mervärdesskattenumret vid tjänstehandel till företag inom EU. På grund av den omvända skattskyldigheten har det marginell betydelse vid handelsögonblicket, men däremot i momsdeklarationen.

Företaget ska nämligen i sin momsdeklaration rapportera internationell tjänstehandel under "Handel med länder utanför EU", trots att säljaren är registrerad i ett annat EU-land. Undantaget är om motparten i tjänstehandeln är etablerad i övriga Finland - då ska försäljningen rapporteras under "Inköp (eller försäljning) av tjänster till andra EU-länder". 

Läs mer