Varuhandel mellan Åland och fasta Finland

 

Varuhandel mellan Åland och fasta Finland

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av skatteförvaltningens och tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Sidan kommer att uppdateras under vecka 38 2021 med förändringar som trätt ikraft den 1.7.2021 samt 1.9.2021. 

Den 1 januari 2018 skedde det förändringar i hanteringen av import/exportmoms gällande handel med varor över skattegränsen med Åland.

En av de största förändringarna var att skatteförvaltningen övertog momshanteringen för momsregistrerade företag. När det gäller handel mellan momsregistrerade företag (B2B) ska mervärdesskatten numera deklarareas i företagens ordinarie momsdeklaration till skattestyrelsen. Privatpersoner och icke-momsregistrerade företag hanteras däremot enligt det tidigare förfarandet, dvs att Tullen uppbär momsen.

Observera att mervärdesskatt inte ska betalas för import av sådana varor vilkas totala värde är högst 22 euro, med undantag av tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer.

Förfarande för momsregistrerade företag​

Momsregistrerade företag ska, i de fall då ena parten är registrerad på Åland och den andra parten är registrerad i fasta Finland, fakturera med nollmoms sinsemellan. Respektive företag deklarerar därefter momsen i sin ordinarie momsdeklarationen, vilken utförs enligt den period företaget har.

När det gäller tullens hantering ska det inlämnas en tulldeklaration som bygger på ett transportdokument eller en faktura. Denna tulldeklaration ska vara tullen tillhanda senast en timme innan varorna anländer. Om transporten sker med skärgårdsfärjorna bör tulldeklarationen inges senaste en timme innan färjtransporten påbörjas.

Tulldeklarationen för momsregistrerade företag ska innehålla:

 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • varans avsändare, namn, adress och FO-nummer
 • varans mottagare, namn, adress och FO-nummer
 • plats där varan anmäls eller uppvisas (=flygplatser och hamnar godkända av transport- och kommunikationsverket)

Transportdokumentet ska anmälas via tullens webropol-blankett senast en timme innan varorna anländer till den plats där de ska uppvisas för tullen. När det gäller export ska dokumentet skickas senast en timme innan transporten avgår från Åland.

Observera att båda parter måste vara momsregistrerade samt att varuhandeln ska anknyta till företagens verksamhet för att detta förfarande ska tillämpas.

Uppdatering 01.04.2019

Skyldigheten att lämna in deklarationer med elektroniskt förfarande kan alternativt genomföras på så sätt att varan kan visas upp för Tullen och hänföras till förfarandet med en kopia av fraktsedeln då varorna anländer till landskapet Åland från övriga Finland eller när varorna lämnar landskapet Åland och transporteras vidare till övriga Finland. Då anses varan ha övergått till importörens fria förfogande. En elektronisk deklaration ska lämnas in för den vara som avses i fraktsedeln inom tio (10) dagar efter att varan har visats upp. Om tulldeklarationsformaliteterna har skötts på förhand med en elektronisk deklaration behövs inget dylikt deklarationsförfarande i två faser. Denna praxis gäller från och med 1.4.2019 tills vidare.

Förfarande för icke-momsregistrerade företag​

Handel med icke-momsregistrerade företag administeras momsen via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Tulldeklarationen för icke-momsregistrerade företag som ej heller är skattegränskunder, sker enligt ett liknande förfarande, förutom att tulldeklarationen i dessa fall ska bestå av en faktura.

Tulldeklarationen (fakturan) ska då innehålla:

 • säljarens namn och adress
 • köparens namn och adress
 • importörens eventuella momsnummer
 • fakturans/ handelsavtalets datum
 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • pris
 • belopp av och grund för eventuella rabatter
 • leverans- och betalningsvillkor
 • deklarant samt deklarantens eventuella skattegränsnummer

Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varorna har anmälts till eller uppvisats för Tullen.

Förfarande för privatpersoner​

Varuhandel med privatpersoner administeras via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Tulladministrationen mot privatperson för företag som ej heller är skattegränskunder, sker enligt motsvarande förfarande som för icke-momsregistrerade företag.

Registrerad skattegränskund hos Tullen

Om du idkar regelbunden handel mellan Åland och Fastlandsfinland mot privatpersoner eller icke-momsregistrerade företag, är det starkt rekommenderat att ansöka om tillstånd att verka som registrerad skattegränskund hos Tullen. Med detta förfarande hanterar man mervärdesskatten för mottagaren, varvid förfarandet förenklas. 

En registrerad skattegränskund kan också använda samma tulldeklarering som ett momsregistrerat företag - både mot privatpersoner och mot icke-momsregistrerade företag.
Utöver tulldeklarationen ska man lämna in en skattedeklaration och betala moms per skatteperiod (= per kalendermånad). Kontantkunderna ska anmäla varorna till Tullen och betala skatterna för varje försändelse.

Ansök om att bli registrerad skattegränskund med denna blankett och lämna in den till Mariehamns tull.

 

Dokument för din affärspartner på fasta Finland

Vid varuhandel mellan ett momsregistrerat åländskt företag och ett momsregisterat företag i fasta Finland, krävs det att man rapporterar handeln i företagens respektive momsredovisningar. Således behöver det finska företaget ha en rutin för det.

Åland Näringsliv har tagit fram informationsmaterial på olika språk, för att du ska kunna informera din affärspartner om detta.

 

Läs mer