Varuhandel mellan Åland och fasta Finland

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Artikeln uppdaterad 26.01.2022

Den 1.1.2018 skedde det förändringar i hanteringen av import/exportmoms gällande handel med varor över skattegränsen med Åland. Detta har sedan kompletterats med ändring i mervärdesskattelagen den 1.7.2021 samt förändring i förtullningshanteringen den 1.9.2021 samt 1.2.2022

Den 1.1.2018 övertog Skatteförvaltningen momshanteringen för momsregistrerade företag. När det gäller handel mellan momsregistrerade företag (B2B) ska mervärdesskatten numera deklareras i företagens ordinarie momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Privatpersoner och icke-momsregistrerade företag hanteras däremot enligt det tidigare förfarandet, dvs att Tullen uppbär momsen. Den 1.7.2021 ändrades mervärdesskattelagen som bl.a. innebär det att mervärdesskatt ska betalas för import av samtliga varor oavsett värde.

Efter den 1.9.2021 ska tulldeklarationen lämnas elektroniskt via Tullens deklarationssystem för företag här

Förfarande för momsregistrerade företag​

Momsregistrerade företag ska, i de fall då ena parten är registrerad på Åland och den andra parten är registrerad i fasta Finland, fakturera med nollmoms sinsemellan. Respektive företag deklarerar därefter momsen i sin ordinarie momsdeklarationen, vilken utförs enligt den period företaget har.

Förfarandet som gäller från och med 1.2.2022

När det gäller Tullens hantering ska det inlämnas en tulldeklaration som bygger på ett transportdokument eller en faktura. Inlämnande av tulldeklarationen kan ske i ett eller två steg. Vid deklarering i ett steg inger den momsregistrerade importören en elektronisk tulldeklaration för varorna senast när varorna tas emot.

Följande uppgiftskrav gäller för anmälan av varors ankomst: 

- Uppgifter om anmälaren, namn, FO-nummer
- Referensnummer till den fraktsedel, faktura eller annan handling där varans mottagare finns angiven 
- Skattegränsnummer, när avsändaren av varorna har ett skattegränsnummer och uppbär momsen av köparen i samband med försäljningen.

Vid förfarandet i ett steg ska tulldeklarationen inges enligt Tullens föreskrift 1/2022 (Tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer).

Vid deklarationsförfarande i två steg registrerar den momsregistrerade importören i det första steget varorna som ankomna i sin lagerbokföring med identifieringsuppgiften för det transportdokument eller den faktura som uppgetts i anmälan om varors ankomst. I det andra steget inger den momsregistrerade importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden.

Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under en kalendermånad mottagits från en enda säljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts.

För deklarering i två steg gäller följande uppgiftskrav:

Steg 1
Minimikrav som krävs av bokföringsanteckningar:

 • Identifieringsuppgift för anmälan av varors ankomst (transportdokumentets eller fakturans identifieringsuppgift), som kan vara:
  • Transportdokumentets nummer,
  • Om inget transportdokument har upprättats ska fakturans nummer användas.
  • Om inget transportdokument eller ingen faktura har upprättats för varan, ska man i bokföringen ange en uppgift med vilken anmälan av varors ankomst går att hitta i Tullens system, t.ex. inlämningssätt och tidpunkt för anmälan, den som lämnat in anmälan.
 • Löpande numrering
 • Datum för ankomst till lagret

Steg 2

Den elektroniska periodiska deklarationen ska inges enligt Tullens föreskrift 1/2022 (Tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer).

Observera att båda parter måste vara momsregistrerade samt att varuhandeln ska anknyta till företagens verksamhet för att detta förfarande ska tillämpas.

Förfarandet för icke-momsregistrerade företag

I handel med icke-momsregistrerade företag administreras momsen via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Tulldeklarationen för icke-momsregistrerade företag som ej heller är skattegränskunder sker enligt ett liknande förfarande, förutom att tulldeklarationen i dessa fall ska bestå av en faktura.

Tulldeklarationen (fakturan) ska då innehålla:

 • säljarens namn och adress
 • köparens namn och adress
 • importörens eventuella momsnummer
 • fakturans/ handelsavtalets datum
 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • pris
 • belopp av och grund för eventuella rabatter
 • leverans- och betalningsvillkor
 • deklarant samt deklarantens eventuella skattegränsnummer

Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varorna har anmälts till eller uppvisats för Tullen.

Förfarande för privatpersoner​

Varuhandel med privatpersoner administreras via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Tulladministrationen mot privatperson för företag som ej heller är skattegränskunder sker enligt motsvarande förfarande som för icke-momsregistrerade företag.

Registrerad skattegränskund hos Tullen

Om du idkar regelbunden handel mellan Åland och Fastlandsfinland mot privatpersoner eller icke-momsregistrerade företag, är det starkt rekommenderat att ansöka om tillstånd att verka som registrerad skattegränskund hos Tullen. Med detta förfarande hanterar man mervärdesskatten för mottagaren, varvid förfarandet förenklas. 

En registrerad skattegränskund kan också använda samma tulldeklarering som ett momsregistrerat företag - både mot privatpersoner och mot icke-momsregistrerade företag.
Utöver tulldeklarationen ska man lämna in en skattedeklaration och betala moms per skatteperiod (= per kalendermånad). Kontantkunderna ska anmäla varorna till Tullen och betala skatterna för varje försändelse.

Ansök om att bli registrerad skattegränskund med denna blankett och lämna in den till Mariehamns tull.

 

Dokument för din affärspartner på fasta Finland

Vid varuhandel mellan ett momsregistrerat åländskt företag och ett momsregisterat företag i fasta Finland, krävs det att man rapporterar handeln i företagens respektive momsredovisningar. Således behöver det finska företaget ha en rutin för det.

Åland Näringsliv har tagit fram informationsmaterial på olika språk, för att du ska kunna informera din affärspartner om detta.

 

Läs mer