Varuhandel mellan Åland och fasta Finland

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Ålands Näringslivs skattegränskontor erbjuder kostnadsfri rådgivning i tull- och skattegränsfrågor.

Skatteförvaltningen ansvarar sedan 2018 för momshanteringen för momsregistrerade företag. När det gäller handel mellan momsregistrerade företag ska mervärdesskatten redovisas i företagens ordinarie momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Tullen uppbär momsen för privatpersoners och icke-momsregistrerade företags del.

Tulldeklarationen lämnas elektroniskt via Tullens deklarationssystem Tullklareringstjänsten.

Förfarande för momsregistrerade företag​

Momsregistrerade företag ska, i de fall då ena parten är registrerad på Åland och den andra parten är registrerad i fasta Finland, fakturera med nollmoms sinsemellan. Respektive företag deklarerar därefter momsen i sin ordinarie momsdeklaration, vilket görs enligt den period företaget har. 

Säljaren redovisar försäljningarna över skattegränsen i punkten ”omsättning enligt 0-skattesats”. Köparen redovisar importerna i punkterna ”Import av varor från områden utanför EU”, där man anger de sammanlagda skattegrunderna för alla importer, även skattefria, och ”Moms på import av varor från områden utanför EU”, där man anger de sammanlagda skatterna på alla importer, oavsett skattesats (24 %, 14 %, 10 %).

När det gäller Tullens hantering ska det inlämnas en tulldeklaration som bygger på ett transportdokument eller en faktura. Inlämnande av tulldeklarationen kan ske i ett eller två steg. Vid deklarering i ett steg inger den momsregistrerade importören en elektronisk tulldeklaration för varorna senast när varorna tas emot.

Följande uppgiftskrav gäller för anmälan av varors ankomst: 

 • Uppgifter om anmälaren, namn, EORI-nummer
 • Referensnummer till den fraktsedel, faktura eller annan handling där varans mottagare finns angiven 
 • Skattegränsnummer, när avsändaren av varorna har ett skattegränsnummer och uppbär momsen av köparen i samband med försäljningen.

Se Tullens sida Deklarering i ett steg.

Vid deklarationsförfarande i två steg registrerar den momsregistrerade importören i det första steget varorna som ankomna i sin lagerbokföring med identifieringsuppgiften för det transportdokument eller den faktura som uppgetts i anmälan om varors ankomst. I det andra steget inger den momsregistrerade importören en periodisk deklaration per leverantör senast den sista dagen i följande månad.

Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under en kalendermånad mottagits från en enda säljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts.

För deklarering i två steg gäller följande uppgiftskrav:

Steg 1
Minimikrav som krävs av bokföringsanteckningar:

 • Identifieringsuppgift för anmälan av varors ankomst (transportdokumentets eller fakturans identifieringsuppgift), som kan vara:
  • Transportdokumentets nummer,
  • Om inget transportdokument har upprättats ska fakturans nummer användas.
  • Om inget transportdokument eller ingen faktura har upprättats för varan, ska man i bokföringen ange en uppgift med vilken anmälan av varors ankomst går att hitta i Tullens system, t.ex. inlämningssätt och tidpunkt för anmälan, den som lämnat in anmälan.
 • Löpande numrering
 • Datum för ankomst till lagret

Steg 2

Se Tullens sida Deklarering i två steg.

Förfarandet för icke-momsregistrerade företag

I handel med icke-momsregistrerade företag administreras momsen via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen i samband med importdeklarationen innan varorna lämnas ut. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Observera! Även för icke-momsregistrerade företag är EORI-nummer obligatoriskt vid handel över skattegränsen.

Förfarande för privatpersoner​

Varuhandel med privatpersoner administreras via Tullen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören. Detta gäller således både när varor anländer till Åland och när varor anländer till fasta Finland från Åland.

Tulladministrationen mot privatperson för företag som ej heller är skattegränskunder sker enligt motsvarande förfarande som för icke-momsregistrerade företag.

Registrerad skattegränskund hos Tullen

Om du idkar regelbunden handel mellan Åland och Fastlandsfinland mot privatpersoner eller icke-momsregistrerade företag, är det starkt rekommenderat att ansöka om tillstånd att verka som registrerad skattegränskund hos Tullen. Med detta förfarande hanterar man importdeklarationen och mervärdesskatten för mottagaren, dvs. moms kan debiteras i varans pris.

Ansök om att bli registrerad skattegränskund med denna blankett och lämna in den till Mariehamns tull.

Dokument för din affärspartner på fasta Finland

Nedan hittar du anvisningar som Ålands Näringsliv sammanställt och som du kan dela till din handelspartner.

Läs mer