Handelsdokument

Ålands Handelskammare beviljar och bekräftar följande exportdokument:

  • ATA carnet-tulldokument
  • Europeiska gemenskapens allmänna ursprungsbevis
  • Handelsfakturor
  • Rekommendationer för exportföretag
  • Force majeure-intyg
  • Ett flertal specialintyg

ATA carnet – tulldokument för temporär export 

ATA carnet är ett internationellt tulldokument, med vilket man temporärt kan exportera varor utomlands utan att betala tull eller skatter. Till ATA carnet-systemet hör 66 länder. ATA carnet är i kraft ett år. Under den tiden kan man göra en eller flera resor till länderna som omfattas av systemet. Vilka länder som är ATA-medlemmar hittar du här.

Besök också ICC:s ATA carnet-webbplats. 

Europeiska gemenskapens allmänna ursprungsbevis

Syftet med ursprungsbeviset är enbart att bevisa varornas ursprung för att kunna förfara enligt tullkrav och handelskrav (t.ex. öppnande av remburser). Ursprungsbeviset används till sådana länder som EU inte har frihandelsavtal med, dvs. det berättigar inte till preferensbehandling.

Full confidence-intyg

Vi bekräftar handelsfakturan med s.k. full confidence-stämpel samt med datum och underskrift av befullmäktigad person.

Rekommendationer till exportföretag

Vi skriver ett rekommendationsbrev till medlemsföretag, vilket den exportansvarige kan presentera för en eventuell ny kund vid inträde till nytt exportland.

Intyg över oöverstigligt hinder eller force majeure-intyg

Centralhandelskammarens jurist utfärdar vid behov ett intyg, med vilket bevisas att en händelse, t.ex. strejk eller eldsvåda, orsakat försening av leverans, men rättslig verkan av händelsen utvärderas inte.

Vi beviljar och bekräftar ett flertal intyg som behövs för export. För mer information kontakta oss på Ålands Näringsliv.

Centralhandelskammaren övervakar beviljande av dokument inom utrikeshandeln.