Verksamhetsplan och policydokument

Verksamhetsplan 2020

Ålands Näringsliv jobbar under målsättningen: "Åland skall mätt i BNP höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden." De senaste åren har Ålands tillväxt halkat efter och Ålands Näringsliv vill därför fokusera på åtgärder som stärker vår hållbara tillväxt. Nyckeln är att öka konkurrenskraften på Åland.

Rent konkret kommer Ålands Näringsliv att arbeta med följande under 2020:

Konkurrenskraft

 • Enklare alkoholregler för restauranger enligt rikets modell (Q1)
 • Temavecka om personal/anställning (Q1)
 • Arbete med nya tullförfaranden (Q1)
 • Industrins insatskostnader
 • Näringslivsdagen 2020 (Q3)
 • Agile islands 2020 (Q3)

Fortlöpande under året: deltar i LR:s språkråd, LR:s regelråd, övervakningskommitten för ERUF/ESF, fortlöpande remissutlåtanden, följer upp omsättningsutvecklingen varje månad samt tillhandahåller fortlöpande fortbildningskurser via Ålands Näringslivs Servicebolag Ab.

Samhällsservice

 • Offentlig upphandling i eAvrop (Q2)
 • Konkretisering av villkor för nybyggnation i Mariehamn (Q1)

Självstyrelsens utveckling

 • Möten inom tullens kundsamarbetsgrupp (Q2 & Q4)
 • Möte med nya lagtinget (Q1)

Hållbar utveckling

 • Möten med hållbara storföretagsgruppen
 • Möten med styrgruppen för hållbara livsmedelsstrategin
 • Rapportering av sålda plastkassar i dagligvaruhandeln (Q2)

Under hela året: Deltar i styr- och referensgrupp för Green Key, styrgruppen för landsbygdsutveckling samt i utveckling och hållbarhetsrådet inom Bärkraft. Fokus på lokalproducerat och/eller ekologiskt till våra egna evenemang

In- och återflyttning

 • Jobbchansen tillsammans med AMS (Q1)
 • Rekryteringsprojekt med åländska företag (Q1)
 • Agile islands (Q3)

Entreprenörskap

Under hela året: Affärsnätverksträffar, rådgivning och affärsutveckling