Verksamhetsplan och policydokument

Verksamhetsplan

Ålands Näringsliv jobbar under målsättningen:
"Åland skall mätt i BNP höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden."

För att nå målsättningen kommer vi de kommande åren att arbeta för:

Ökad konkurrenskraft

 • Åland har Nordens enklaste regelverk, minsta möjliga byråkrati och snabb och flexibel administration.
 • Det utförs en näringslivskonsekvensbedömning i beredningen av ärenden i den offentliga förvaltningen.
 • De negativa effekterna av skattegränsen minimeras för det landbaserade näringslivet på Åland.
 • Offentliga stöd som erhålls av åländska företag är jämförbara med våra närregioner.
 • Ålands enspråkigt svenska status vilket innebär att regelverk som styr näringsverksamhet skall finnas och uppdateras kontinuerligt på svenska.
 • Vi har goda transporter öster- och västerut, både med färja och flyg.
 • Offentligt ägda bolag bör alltid ha tydliga ägardirektiv, styrning och avkastningskrav i syfte att undvika otillbörlig konkurrens med privata aktörer.

Samhällsservice

 • Offentlig samhällservice fungerar så effektivt som möjligt. Hänsyn behöver tas till ökad trygghet för medborgarna i mindre kommuner och ökad demokratisk insyn i de kommunala beslutsprocesserna.
 • Fortsatta bolagiseringar, driftsprivatisering, införandet av utmanarrätter samt offentlig-privat samverkan inom offentliga sektorn, vilket tydliggör kostnader och frigör resurser som kan användas inom vård, skola och omsorg.

Självstyrelsens utveckling

 • Näringslivskonsekvensbedömning inför eventuellt övertagande av ytterligare behörighet till självstyrelsen, samt ifall överföring sker, en motsvarande justering av avräkningsbeloppet.
 • Ett tydligt klargörande hur ett övertagande av beskattningsrätten skulle främja det åländska näringslivet. Vad blir bättre och enklare?

Hållbar utveckling

 • Ett livskraftigt näringsliv som utvecklas i en hållbar riktning samt att näringslivet inkluderas i arbetet med den framtida strategin för hållbar utveckling.
 • Det är viktigt att det skapas incitament för hållbar utveckling, snarare än ökad regelbörda.

In- och återflyttning

 • Fortsatt stark in- och återflyttning av kvalificerad arbetskraft.
 • Avskaffande av näringsrättsbestämmelserna, för att göra oss mer attraktiva för kompetens och investeringar utifrån.
 • Jordförvärvsbestämmelserna uppdateras för att underlätta inflyttning av kvalificerad kompetens.
 • Hembygdsrätten öppnas upp för samtliga EU-medborgare.

Entreprenörskap

 • Ökad samordning av rådgivningsresurser till entreprenörer och företagsutveckling, där man proaktivt underlättar för entreprenörer och byggande av exporterande företag.
 • Stärka entreprenörskapet i utbildningen.