Verksamhetsplan och policydokument

Verksamhetsplan 2019

Ålands Näringsliv jobbar under målsättningen:
"Åland skall mätt i BNP höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden."

För att nå målsättningen kommer vi under 2019 att arbeta för:

Konkurrenskraft

 • Industrins konkurrenskraft tillsammans med LR.
 • Exportseminarie med fokus på skattegränsens administration.
 • Enklare alkoholregler för restauranger enligt rikets modell.
 • Arbeta med att åskådliggöra den svaga åländska tillväxten
 • Temavecka om personal/anställning
 • Näringslivsdagen 2019

Fortlöpande under året deltar Ålands Näringsliv i Landskapsregeringens språkråd och regelråd, samt övervakningskommitten för ERUF/ESF, fortlöpande remissutlåtanden, följer upp omsättningsutvecklingen varje månad samt tillhandahåller fortlöpande fortbildningskurser via Ålands Näringslivs Servicebolag Ab.

Samhällsservice

 • Offentlig upphandling i praktiken
 • Konkretisering av villkor för nybyggnation i Mariehamn
 • Möten med alla lagtingspartier
 • Valdebatter inför lagtings- och kommunalvalet 2019
 • Sammanställning och utvärdering av LR:s programförklaring

Självstyrelsens utveckling

 • Valdebatt inför riksdagsvalet 2019
 • Valmöten med Ålands riksdagsledamot
 • Möten inom tullens kundsamarbetsgrupp

Hållbar utveckling

 • Slutrapport av arbetet med LR:s plaststrategi
 • Hållbart företagande via plus.ax
 • Rapportering av sålda plastkassar i dagligvaruhandeln

Fortlöpande under året deltar Ålands Näringsliv i styr- och referensgrupp för Green Key och styrgruppen för landsbygdsutveckling. Vi har också ett fokus på lokalproducerat och/eller ekologiskt i våra egna evenemang.

In- och återflyttning

 • Jobbchansen tillsammans med AMS
 • Agile islands

Entreprenörskap

 • Företagarskolan
 • Sommarlovsentreprenörerna
 • Stipendiefonden för unga entreprenörer
 • Entreprenörsutbildning tillsammans med Ålands gymnasium
 • Skraknästet

Fortlöpande under året arrangerar Ålands Näringsliv i affärsnätverksträffar, rådgivning och affärsutveckling.