12 augusti 2011

Osäkert läge gällande konjunkturen i Finland

Enligt EK:s konjunkturbarometer, som sammanställdes i juli, uppger företagen att konjunkturutvecklingen under försommaren har varit rätt stabil och nuläget beskrivs i huvudsak som medelmåttigt. Utvecklingen under det andra kvartalet var dock sämre än de positiva förväntningar som rådde på våren. Tillväxttakten i fråga om order och produktion blev särskilt i industrin långsammare än beräknat.

I genomsnitt väntar företagen i alla fall att konjunkturerna fortsätter förbättras långsamt under slutet av året. Produktionen och försäljningen väntas öka i såväl industrin och byggbranschen som tjänstesektorn. I tjänstesektorn är förväntningarna i fråga om personalstyrkan rätt goda. Lönsamheten väntas bli en aning bättre trots stigande kostnader.

Saldotalet som mäter industrins konjunkturläge var i juli + 9 (+24 i april). Av de företag som besvarade enkäten uppgav 17 % att konjunkturläget blir bättre medan 8 % bedömde att läget på nytt försämras.

Saldotalet för byggbranschens konjunkturläge sjönk i juli till +7 (+23 i april). Av företagen förutspådde 12 % bättre tider medan 5 % trodde på sämre tider.

Konjunkturutsikterna för tjänsteföretagen låg i juli på +11 (+20 i april). Enkäten visade att 19 % av företagen nu väntade ett uppsving medan 8 % av företagen trodde på sämre tider.


Vårens positiva förväntningar infriades inte

De industriföretag som besvarade enkäten uppgav att antalet nya order ökade bara en aning under det andra kvartalet. Utvecklingen var sämre än väntat, eftersom man i vårens konjunkturbarometer väntade en ordentlig ökning av orderingången. Orderstocken i industriföretagen minskade lite och ligger nu under normalnivån. Orderstocken i byggbranschen ökade däremot så att den nu ligger över normal nivå.

Industrins lager av färdiga varor ändrades inte just och lagren uppges nu befinna sig på normal nivå. Antalet osålda bostäder hos byggföretagen var fortfarande lågt.

De industriföretag som besvarade enkäten anser dock att antalet nya order ökar klart de närmaste månaderna. I byggbranschen förutspås antalet order öka något.

Produktionsökningen dämpades en aning i industrin och var långsammare än vad man väntade för tre månader sedan. Man förutspår dock en snabbare tillväxt under slutet av året. I byggbranschen ökade produktionen något mera än väntat och den rätt snabba takten väntas fortsätta och under hösten.

I tjänstesektorn ökade försäljningen rätt snabbt under försommaren och väntas fortsätta på samma sätt också på hösten.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen sjönk en aning och befinner sig nu på samma nivå som långtidsmedeltalet. I juli meddelade 28 procent av industriföretagen att de har fri kapacitet (25 % i april).


Måttliga utsikter för personalstyrkan i tjänstesektorn, industrins förväntningar försiktigare

Personalstyrkan växte något i alla tre huvudbranscher. I tjänstesektorn väntas den måttliga ökningen fortsätta också under slutet av året och i industrin skulle personalen öka en aning. I byggbranschen skulle personalstyrkan vara oförändrad mätt med säsongjusterade tal.


Kostnaderna stiger kraftigt - lönsamheten förbättras bara en aning

Försäljningspriserna steg såväl i industrin och byggbranschen som i tjänstesektorn. Samtidigt steg kostnaderna också kraftigt. Priserna väntas fortsätta stiga på samma sätt de närmaste månaderna i alla tre huvudbranscher. Trycket på höjda kostnader fortsätter vara kraftigt och endast i tjänstesektorn kan kostnadsstegringen avstanna en aning.

Lönsamheten lider av höjda kostnader, men den förbättrades i alla fall något i industrin och byggbranschen. I tjänstesektorn var lönsamheten stabil. Man bedömer i alla fall att lönsamheten i fortsättningen kommer att förbättras en aning i alla tre huvudbranscher.

I tjänstesektorn och byggbranschen var bristen på arbetskraft den största flaskhalsen för verksamheten; 40 % av företagen i byggbranschen och 21 % av tjänsteföretagen led av brist på arbetskraft. I industrin blev bristen på arbetskraft lite vanligare, men endast 6 % av industriföretagen led av brist på arbetskraft. Svag efterfrågan var ett betydande hinder för verksamheten i 27 % av industriföretagen.


EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966. Den enkät som sammanställdes i juli 2011 besvarades av 954 företag som sysselsatte cirka 250 000 personer.

Tilläggsuppgifter:
Penna Urrila, tfn 09 420 226 06

Källa: EK