26 oktober 2011

Kommissionen anslår 50 miljarder euro till europeiska nät

För att modernisera Europas transportinfrastruktur, komplettera felande förbindelser och ta bort flaskhalsar kommer man att investera 31,7 miljarder euro. Viktiga projekt för Finlands del är den nordiska triangeln (Åbo-Helsingfors-ryska gränsen) och Bottniska korridoren.
Energisektorn kan se fram emot investeringar på 9,1 miljarder euro i transeuropeisk infrastruktur. Investeringarna i energinät kommer också att leda till en mer integrerad inre marknad för energi, minska EU:s beroende på energiområdet och öka försörjningstryggheten.
Stöd till investeringar i snabba och ultrasnabba bredbandsnät och alleuropeiska digitala tjänster kommer att uppgå till nästan 9,2 miljarder euro. Utifrån en försiktig uppskattning bedömer kommissionen att finansieringen av nätinfrastrukturen kan leda till ytterligare investeringar på mer än 50 miljarder euro. I den digitala agendan för Europa anges som mål att alla år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbps, och att minst 50 % av hushållen ska ha abonnemang med en hastighet på mer än 100 Mbps.
För att bidra till finansieringen av Fonden för ett sammanlänkat Europa har kommissionen också fastställt villkoren för Europa 2020-initiativet om projektobligationer, som kommer att bli ett av flera riskdelningsinstrument som fonden kan använda sig av för att locka privata finansiärer till olika projekt. Pilotfasen kommer att inledas redan nästa år.