15 december 2013

Förtroendet i industrin förstärktes en aning i november

I november steg förtroendet något för industrin i Finland. Det nyaste saldotalet för indikatorn är -9, då det justerade saldotalet enligt enkäten i oktober var -14. Långtidsmedeltalet för indikatorn är +2. Den av EK publicerade förtroendeindikatorn beskriver konjunkturläget den tidpunkt enkäten utförs.

Förväntningarna i fråga om produktionen förbättrades, men tillväxtutsikterna är fortfarande dämpade. Lagren av färdiga varor minskade något, så att de nu är lite mindre än normalt. Orderstocken minskade i november till en nivå som är lägre än normalt.

Det finns allmänt mera fri kapacitet än vad efterfrågan kräver, för i november uppgav endast hälften av de företag som besvarade enkäten att de utnyttjar kapaciteten fullt ut. Enligt uppgifterna för oktober ligger förtroendet för industrin i Finland på klart lägre nivå än i EU-länderna i genomsnitt. Konjunkturläget är bäst i Storbritannien, Tyskland och Danmark.


Byggbranschen
Förtroendet för byggbranschen sjönk i november efter återhämtningen i oktober. Förtroendeindikatorns nya saldotal är -28, då det i oktober var -7 och i september -27. Indikatorns långtidsmedeltal är -7.

Orderingången för byggnadsföretagen försämrades klart i november. Utsikterna för personalstyrkan är också dystrare och den antas minska något under vintern.

Förtroendeindikatorn för de finländska byggföretagen ligger i oktober en aning över nivån för EU-länderna i genomsnitt.


Tjänstesektorn
Förtroendeindikatorn för den privata tjänstesektorn minskade något i november. Det nya saldotalet är nu -6, då det var -1 i oktober. Långtidsmedeltalet är +14.

Försäljningsvolymen har ökat något under hösten, men under vintern torde försäljningsvolymerna i genomsnitt att vara oförändrade. Men bedömer att det allmänna konjunkturläget har försämrats de senaste månaderna.

Förtroendet för den privata tjänstesektorn var i oktober sämre än den genomsnittliga nivån i EU-länderna.


Minuthandeln
Saldotalet för minuthandlens förtroendeindikator var i november -10, dvs. samma som det justerade saldotalet för oktober. Långtidsmedeltalet för indikatorn är 0.

Försäljningsvolymen minskade under hösten och den väntas minska en aning också de närmaste månaderna. Lagren ökade i november så att de nu är större än normalt.

Förtroendet för företagen i minuthandeln i Finland var i oktober bland de sämsta i EU-länderna.

Källa: EK