9 december 2015

Förslaget till förordning om investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet har den 8 december 2015 skickat ett utkast till statsrådets förordning om investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik ut på remiss.

Regeringen har slagit fast i sitt program att andelen förnybar energi ökas så att den utgör mer än 50 procent på 2020-talet, och självförsörjningsgraden höjs till över 55 procent. Som ett ytterligare mål bestämdes att andelen förnybara biodrivmedel i trafiken höjs till 40 procent fram till år 2030. Målet är vidare att avstå från användningen av stenkol i energiproduktionen och att halvera den inhemska användningen av importerad olja under 2020-talet.

Uppnåendet av målen stöds genom satsningar på spetsprojekt. Det anslag på 100 miljoner euro som anvisats till spetsprojektet ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt” ska användas till projekt för förnybar energi och ny teknik under åren 2016–2018.

Enligt förordningsförslaget ska investeringsstöd kunna beviljas ett företags, en kommuns eller en annan sammanslutnings investering i anläggningstillgångar vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro och vilka gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller ett försöksprojekt för ny energiteknik.

Källa: Arbets & Näringsministeriet
http://www.tem.fi/sv/energi/meddelanden_energi?89520_m=119575