31 december 2015

Affärerna på fastlandet får fria öppettider genast vid årsskiftet

Affärerna och frisersalongerna får fria öppettider genast vid årsskiftet. Republikens president stadfäste den 30 december 2015 en lag som upphäver lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger. Ändringen träder i kraft 1.1.2016.Rätten för småföretagare som är verksamma i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer att hålla sin affär stängd en dag i veckan kvarstår dock oförändrad. Denna bestämmelse överförs till lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.Näringsidkare kan i fortsättningen friare bestämma när de håller öppet. Reformen är ett exempel på sådan möjliggörande reglering som inte baserar sig på lagstiftarens befallningar och förbud, utan på en flexibel handlingsmodell som främjar näringslivet och företagandet.Reformen förbättrar den traditionella handelns konkurrenskraft i förhållande till näthandeln. Det bedöms att reformen ökar beredskapen för företag inom handeln att erbjuda nuvarande anställda mer arbetstimmar och att anställa nya personer på heltid eller deltid. Samtidigt förbättras konsumenternas möjligheter att besöka butikerna när det passar dem.I och med reformen slopas också skyldigheten för detaljhandelsbutikerna och företagarna inom hårvårdsbranschen att ansöka om dispens.Bestämmelserna om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger har varit svårtydiga och komplicerade. Den tillåtna öppettiden har varit beroende på bl.a. butikens verksamhetsområde, de sålda produkterna, butikens läge, butiksytan, klocktiden och kalendermånaden. Även undantag som berott på kyrkliga och andra högtidsdagar har gjort saken ännu mer komplicerad och medfört ovisshet om när tjänster inom detaljhandeln funnits tillgängliga.Begränsningarna försatte affärer av olika typer och storlekar i en ojämlik ställning, vilket inte var motiverat ur perspektivet för konkurrensneutralitet och likabehandling.Ytterligare upplysningar:

handelsrådet Tomi Lounema, ANM, tfn 029 506 2697Pressmeddelandet på ANM:s webbplats: http://www.tem.fi/?l=sv&s=2469&89513_m=119750