Offentlig upphandling

Offentlig upphandling handlar om att offentlig sektor konkurrensutsätter verksamhet istället för att genomföra den själv. Detta sparar resurser inom offentlig sektor och ger möjligheter inom privat sektor.

Samtidigt omsätter offentliga upphandligar mångmiljardbelopp varje år. Här skapas möjligheter och är något företag bör ha koll på.

Offentlig upphandling är åländsk behörighet. Upphandlingar över EU:s tröskelvärden regleras enligt via blankettlagar av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) samt lagen om offentlig upphandling och koncession för sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). Här följer Åland således den finska lagstiftningen. 

Upphandlingar under tröskelvärdena styrs däremot av myndigheternas egna principer. Ålands Näringsliv har drivit på om att en lag bör komma även på offentliga upphandlingar under tröskelvärdena.

Offentlig upphandling regleras av några principer

  • Principen om icke-diskriminering och likabehandling. Upphandlingen krav måste utformas så att alla krav ska vara möjliga att genomföra, även för icke-lokala aktörer. Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar.
  • Principen om öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingen krav ska vara förutsebara, tydligt formulerade och öppna. 
  • Proportionalitetsprincipen. Åtgärder och krav i upphandlingen ska vara rimliga och stå i proportion till det behov som ska täckas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande. Intyg, betyg, certifikat, försäljningstillstånd etc. som utfärdats av behöriga myndigheter i något EU-land, ska godtas i övriga medlemsländer.

Läs mer