Varuhandel mellan Åland och andra EU-länder

Observera att nedanstående information är en sammanställning och förenkling av Skatteförvaltningens och Tullens anvisningar. Syftet är att ge en översiktlig bild av förfarandet. Läs de ursprungliga anvisningarna för att vara säker på att få den korrekta bilden av förfarandet. Ålands Näringsliv reserverar sig för eventuella felaktigheter eller uppdateringar som vi ej har tagit hänsyn till i texten.

Ålands Näringslivs skattegränskontor erbjuder kostnadsfri rådgivning i tull- och skattegränsfrågor.

Allmänt om Åland

Åland är genom Finland med i EU och hör till dess tullområde, men står utanför EU:s skatteområde. Ur skattehänseende räknas Åland således som tredje land vid handel med övriga EU – i dagligt tal säger vi att Åland har en skattegräns mot övriga Finland och EU. Detta medför att när man handlar med varor över Ålands gränser måste man hantera bland annat tullformaliteter.

Ett företag inom EU-området som levererar varor till Åland ska fakturera den åländske mottagaren utan moms, och den åländske mottagaren lämnar in en importdeklaration och betalar skatterna vid import – och vice versa. Det kan dock hända t.ex. vid avhämtningsköp att man får betala priset inklusive moms och be om återbetalning av momsen när man kan bevisa att man exporterat varorna.

Momshantering i handel mellan Åland och EU-länder

När det gäller handel med varor mellan Åland och EU-området är exportförsäljning skattefri, dvs. säljaren säljer utan moms (0 %) och importören betalar skatterna vid import.

Momsdeklaration för den åländska parten

Vid export redovisar den åländska exportören exportförsäljningarna i punkten ”omsättning enligt 0-skattesats” i sin momsdeklaration.

Vid import redovisar den åländska importören importen i momsdeklarationens fält:

  • ”Import av varor från områden utanför EU” – här deklareras de sammanlagda skattegrunderna för alla importer under skatteperioden. Skattegrunden ska deklareras även för import som är skattefri.
  • ”Moms på import av varor från områden utanför EU” – här deklareras de sammanlagda skatterna på import för alla importer under skatteperioden, oavsett vilken skattesats (24 %, 14 % eller 10 %) som har tillämpats på enskilda importer.

Observera: även om det står ”utanför EU” ska import till Åland från övriga EU deklareras här, eftersom Åland i skattehänseende är ett tredje land.

Skatten får dras av i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”, till den del varorna har importerats för verksamhet som berättigar till avdrag.

Tullhantering i handel mellan Åland och övriga EU

För varor som transporteras över skattegränsen mellan Åland och övriga EU ska exportören inge en exportdeklaration och importören en importdeklaration. 

EORI-nummer

Det är obligatoriskt för företag som tar emot eller skickar försändelser över skattegränsen att ha ett EORI-nummer, som man behöver i nästan alla tullärenden. För en privatperson krävs det ett EORI-nummer endast i de fall man importerar eller beställer varor som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, dvs. CBAM-varor, från utanför EU. Läs mer om EORI-nummer här.

Anmälan om varans ankomst (import)

I regel ska en anmälan om varans ankomst göras till Tullen och det åligger transportören att anmälan lämnas in. Anmälan ska lämnas in till en godkänd anmälningsplats senast då varorna transporteras över gränsen, men den kan också lämnas in på förhand. För närmare information se Tullens webbsida Anmälan till Tullen av varors ankomst.

En godkänd anmälningsplats kan vara en hamn, flygplats eller postterminal. Om inte Tullen meddelat att de kommer att granska varorna kan varorna transporteras från anmälningsplatsen 30 minuter efter att anmälan lämnats in.

Observera att anmälan om varors ankomst inte behöver göras om:

  • det importerande företaget lämnat in en skattegränsdeklaration samma dag som varorna anländer, eller 
  • varorna anländer som postleverans, eller
  • varorna anländer under T-transitering.

Deklarering i ett steg (import)

Alla företag kan göra en skattegränsdeklaration i ett steg. Om den lämnas i ett steg kan den inlämnas tidigast 30 dagar på förhand eller senast när varorna tas emot. Tullens beslut om frigörande ska meddelas till transportören innan de kan leverera varorna till destinationen. Fråga din transportör vad de vill ha samt när och hur de vill få tillgång till det. För närmare information och instruktioner, se deklaration i ett steg på Tullens sida.

Om importören själv transporterar varor över gränsen kan denna typ av deklaration med fördel användas. I sådana fall gör företaget en skattegränsdeklaration senast när varorna transporteras över gränsen, varpå ingen anmälan om varors ankomst behöver lämnas in.

Deklarering i två steg (import)

Momsregistrerade företag kan inge skattegränsdeklarationen i två steg. Vid denna typ av deklaration gör importören vid mottagandet av varorna en registrering i bokföringen om ankomsten. I steg två upprättas och inlämnas en periodisk deklaration, för alla varor som mottagits under föregående månad från en och samma leverantör, till Tullen. Med andra ord ska en deklaration upprättas per leverantör och period.

Den periodiska deklarationen ska inges till Tullen senast den sista dagen i följande månad, det vill säga att för de varor som tas emot t.ex. i juni ska en periodisk skattegränsdeklaration inlämnas senast den sista dagen i juli. För närmare information och instruktioner se deklaration i två steg på Tullens sida.

Uppdaterad 1.1.2024: gränstullsamarbetet mellan Finland och Sverige har upphört

Fr.o.m. 1.1.2024 hanterar inte Tullen på Åland längre deklarationer i form av SAD-blanketter för varor i reguljära färjetrafiken mellan Grisslehamn och Eckerö respektive Kapellskär och Mariehamn på grund av att avtalet om gränstullsamarbete mellan Finland och Sverige har upphört. Det här innebär att de tulldeklarationer som hittills har omhändertagits av Tullen på Åland för svensk räkning kommer att hanteras av svenska Tullverket.

Export från Åland

Vid export från Åland till Sverige ska en exportdeklaration inges innan varorna förs ut från Åland. Exportdeklaration görs i Tullens e-tjänster eller genom meddelandedeklarering om man är meddelandekund. EORI-nummer krävs.

Import till Sverige

Från och med 1.1 2024 ska en importtulldeklaration lämnas till svenska Tullverket via transportören (rederiet) när det finns varor från Åland som ska exporteras till Sverige. Om transporten äger rum till sjöss är det rederiet som ska anmäla varans ankomst genom en lastlista och Tull-ID till Tullverket att importdeklaration är gjord.

Det är inte rederiets skyldighet att skapa importdeklarationen, det kan med fördel göras av den svenska importören eller av ett tullombud. Tullverket informerar sedan rederiet att importdeklarationen är klar och att varan får lossas och skingras.

Undantag från att lämna en importdeklaration till rederiet är om varan redan vid införseln till Sverige omfattas av ett förfarande för transitering.

Varor som omfattas av ett förfarande för transitering ska istället anmäla ankomsten hos t.ex. en godkänd mottagare eller genom ett besök på en tullklareringsexpedition.

Export från Sverige

Till hösten 2024 kommer ett nytt exportsystem tas i bruk. Fram till dess ska i de flesta fall det svenska företaget eller ett tullombud lämna en exporttulldeklaration till Tullverket för varan som ska föras till Åland. De företag som inte har tillstånd till en förenklad exporthantering (godkänd plats) måste besöka en tullklareringsexpedition och anmäla exporten.

Gemenskapsintern handel

Om ett åländskt företag idkar handel med en motpart inom EU-området och varorna redan finns lagrade inom EU:s skatteområde, sker förfarandet enligt principerna för gemenskapsintern handel. Vid gemenskapsintern handel där varorna transporteras till eller från fasta Finland kan åländska företag använda sitt finska VAT-nummer.

Länkar till mer information