Frågor vi arbetar med

Intressebevakning

Ålands Näringsliv är Ålands största företagarorganisation som företräder drygt 90 procent av Ålands privata arbetsplatser.

Föreningens huvudsyfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag på Åland. Därigenom uppfyller vi vårt långsiktiga mål: Ett Åland som mätt i BNP hör till de mest framgångsrika regionerna i Norden.

För att uppnå dessa mål behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för de åländska företagens vardag samt att arbeta för att de skall ha de bästa verksamhetsförutsättningarna och tillväxtmöjligheterna.

Vårt arbete präglas av att vi är ute bland företagare, samt deltar i arbetsgrupper och kommitteer där vi kan framföra näringslivsperspektivet åt beslutsfattare. 

I vårt arbete är utskotten centrala. De ca 80 personer som är engagerade i våra tio utskotten ger oss kompetenta insikter i de frågor vi driver. Under utskotten hittar du mer specifikt vilka frågor som är aktuella för respektiva utskott.

Våra ledord

Vi kategoriserar vårt arbete utifrån sex olika ledord.

Konkurrenskraft

 • Åland har Nordens enklaste regelverk, minsta möjliga byråkrati och snabb och flexibel administration.
 • Det utförs en näringslivskonsekvensbedömning i beredningen av ärenden i den offentliga förvaltningen.
 • De negativa effekterna av skattegränsen minimeras för det landbaserade näringslivet på Åland.
 • Offentliga stöd som erhålls av åländska företag är jämförbara med våra närregioner.
 • Ålands enspråkigt svenska status vilket innebär att regelverk som styr näringsverksamhet skall finnas och uppdateras kontinuerligt på svenska.
 • Vi har goda transporter öster- och västerut, både med färja och flyg.
 • Offentligt ägda bolag bör alltid ha tydliga ägardirektiv, styrning och avkastningskrav i syfte att undvika otillbörlig konkurrens med privata aktörer.

Samhällsservice

 • Offentlig samhällservice fungerar så effektivt som möjligt. Hänsyn behöver tas till ökad trygghet för medborgarna i mindre kommuner och ökad demokratisk insyn i de kommunala beslutsprocesserna.
 • Fortsatta bolagiseringar, driftsprivatisering, införandet av utmanarrätter samt offentlig-privat samverkan inom offentliga sektorn, vilket tydliggör kostnader och frigör resurser som kan användas inom vård, skola och omsorg.

Självstyrelsens utveckling

 • Näringslivskonsekvensbedömning inför eventuellt övertagande av ytterligare behörighet till självstyrelsen, samt ifall överföring sker, en motsvarande justering av avräkningsbeloppet.
 • Ett tydligt klargörande hur ett övertagande av beskattningsrätten skulle främja det åländska näringslivet. Vad blir bättre och enklare?

Hållbar utveckling

 • Ett livskraftigt näringsliv som utvecklas i en hållbar riktning samt att näringslivet inkluderas i arbetet med den framtida strategin för hållbar utveckling. Det är viktigt att det skapas incitament för hållbar utveckling, snarare än ökad regelbörda.

In- och återflyttning

 • Skapa förbättrade förutsättningar och attraktion för företag och externa investeringar. Detta sker genom ett fokus på:
  • Stark in- och återflyttning av kvalificerad arbetskraft
  • Avskaffande av näringsrättsbestämmelserna som idag endast hindrar seriösa aktörer.
  • Uppdaterade jordförvärvsbestämmelser uppdateras för att underlätta inflyttning av kvalificerad kompetens.
  • Hembygdsrätten öppnas upp för samtliga EU-medborgare.

Entreprenörskap

 • Ökad samordning av rådgivningsresurser till entreprenörer och företagsutveckling, där man proaktivt underlättar för entreprenörer och byggande av exporterande företag.
 • Stärka entreprenörskapet i utbildningen.

 

Inom varje område arbetar vi metodiskt över året för att driva på dessa frågor. Du hittar vår verksamhetsplan här.

 

Arbetsgrupper

Intressebevakning är ett maratonlopp och vi driver ovanstående frågor genom att ständigt påminna makthavare om dem, samt genom att sitta med i olika kommitteer och utredningsgrupper där frågorna diskuteras. För 2019 är vi delaktiga i följande arbetsgrupper:

 • Branschrådet för utbildningsprogrammet företagsekonomi/Högskolan på Åland
 • Bärkraft.ax
 • Rådgivande delegationen för AMS
 • Hållbarhet genom Plus.ax
 • Samarbetsgruppen för Ålands Plaststrategi
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin
 • Styrelsen för Högskolan på Åland
 • Styrgruppen för ”Green Key Åland”
 • Styrgruppen för landsbygdsutveckling vid Ålands Landsbygdscentrum
 • Tullens kundsamarbetsgrupp
 • Urvalsgruppen för Business Lab
 • Ålands landskapsregerings regelråd
 • Ålands landskapsregerings språkråd
 • Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) direktion
 • Övervakningskommittén för Ålands EU-program 2014-2020

Vi samarbetar också med övriga organisationer och projekt som berör Åland. Nämnas kan Visit Åland, Företagsam skärgård, Företagarna på Åland, Affärsminglet, Central baltic m.fl.