Agile islands

Agile Islands 2022

Agile Islands ordnas nästa gång den 27 september 2022.

Agile islands vision

"Agile islands" är en vision om att att Åland skall ta positionen som det ledande agila samhället i världen.

För oss betyder det att alla aktörer i samhället bygger sin verksamhet på agila värderingar och är ledande inom sitt respektive område på agila arbetsmetoder och förhållningssätt, oavsett om verksamheten är kommersiell, offentlig förvaltning eller myndighetsutövning eller utförs ideellt av den s.k. tredje sektorn.

Vi tror att en samsyn kring att bygga verksamheter på agila värderingar och arbetsmetoder ger oss unika möjligheter till samverkan mellan aktörerna i samhället.

Vi tror att samtliga verksamheter i samhället, oavsett om de bedrivs i kommersiellt syfte eller utan vinstintresse, är bättre, mer konkurrenskraftiga och mer värdeskapande om de utförs enligt agila värderingar och metoder. Och vi tror att det ledande agila samhället i världen är en utomordentligt attraktiv plats att leva och verka på oavsett om man är född här eller inflyttad hit.

Läs mer på Agileislands.ax 

 

 

 

The vision of Agile islands

"Agile islands" is a vision of Åland being the number one agile community in the world.

This means that all parts of the society are based on agile values and they are leading examples in agile methods and practises in their respective areas, regardless if the organisation is based on commercial, public or non-profit principles.

We believe that a common view on focusing organisations based on agile values and practises gives the society a unique possibility to cooperate.

We believe that all parts of a community are better, efficient and creates more value if run by agile values and practises, irrespective of the being commercial or non-profit organisations. In addition we trust that the leading agile community in the world is an extraordinary place to live in, regardless of being born or having migrated to the Ålands islands.

Learn more about us at Agileislands.ax