Stipendiefondens statuer

Stipendiefonden för unga entreprenörer verkar enligt följande ändamål och statuter

§ 1 Syfte

Syftet med stipendierna är att årligen premiera och uppmuntra unga studerande som uppvisat entreprenöriell och kreativ förmåga.

§ 2 Stipendiater

Till stipendiat kan utses en person som uppfyller följande kriterium:

Grundskolestipendier

Tilldelas maximalt åtta personer som avslutar sina grundskolestudier vid en åländsk högstadieskola. Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier: 

 • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Gymnasiestipendier

Tilldelas maximalt fem personer som avslutar sina gymnasiestudier vid en åländsk gymnasialskola. Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

 • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har startat och/eller driver ett företag eller ett UF-företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

Högskolestipendium

Tilldelas en person som är hemmahörande på Åland och har studerat minst två år vid högskola eller universitet. Stipendiet tilldelas en student som uppfyller något av följande kriterier:

 • har löst konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska problem på nya eller ovanliga sätt och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har kommit med en distinkt lösning på problem och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har skapat en ny grupp, organisation eller institution som fyller en viktig funktion och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.
 • har startat och/ eller driver ett företag och därmed uppvisat stor entreprenöriell och kreativ förmåga.

§ 3 Förslag till stipendiater

Förslag till grundskolestipendiater samt gymnasiestipendiater tas fram av lärarna. 

Förslag till högskolestipendiat kan lämnas av vem som helst och kan även sökas av behörig person. Stipendiet lediganslås årligen på Ålands Näringslivs hemsida och i annonser i lokaltidningarna att sökas före utgången av majmånad. 

Förslaget/ansökan skall baseras på studentens samlade arbeten som skall visa på djärvhet, nydanande samt kreativitet.

§ 4 Stipendiets art

 • Högstadiestipendiet utgörs av en penningsumma om exempelvis cirka 100 euro per stipendie.
 • Gymnasiestipendiet utgörs gåvor till värde av exempelvis cirka 450 euro per stipendie.
 • Högskolestipendiatet utgörs av en penningsumma om förslagsvis 1500 euro, samt möjligheten att få en mentor från ett eller flera av de stiftande företagen.

§ 5 Utdelningstillfällen

Ålands Näringsliv ansvarar för att stipendierna utdelas vid passande tillfälle, gärna i samband med något evenemang. 

§ 6 Stipendiekommitté

Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Ålands Näringsliv.

§ 7 Ekonomi

Pengarna för stipendiet förvaltas av Ålands Näringsliv och kommer från donationer. 

Donerade pengar får inte nyttjas till annat än dessa stipendier, direkta kostnader i samband med att stipendiat utses och till kostnader i samband med utdelningen. Donerade pengar placeras av Ålands Näringsliv på ett separat konto.

§ 8 Administration

Beslut om att stipendiet skall utdelas skall fattas av styrelsen för föreningen Ålands Näringsliv. 

§ 9 Stadgeändring

Ändring av stadgar får göras endast av styrelsen för Ålands Näringsliv.