Ett Livskraftigt Centrum

Historia

Ålands Näringsliv tog initiativet till projektet som skulle ge centrum förutsättningar att hjälpa hela Åland att leva och vidareutvecklas.

För att skapa ett mer livskraftigt och attraktivt centrum, som är en tydlig och drivande del av centralorten för Åland, krävdes samverkan mellan stad, näringsliv, boende och organisationer. Ålands Näringsliv agerade i detta som en samlande kraft som samordnade möten och ledde projektet framåt.

Som ett resultat av projektet finns nu City Mariehamn, som skall fortsätta driva utvecklingen även efter att projektet tr slut i mars 2014.

Gatugruppen

Handlingsprogrammet 2012 för Ett livskraftigt centrum föreslog att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat som gör gaturummen trivsamma. För ändamålet tillsattes en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare och näringsidkare med syftet att komma fram med konkreta genomförbara förslag, som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.

Gruppen samlades tolv gånger under 2013 och med hjälp av Studio Ö gestaltades fyra fokusområden i stadens absoluta centrum. Dessa fyra utgör tydliga projekt som kunde genomföras i fyra olika etapper som ett samprojekt mellan City Mariehamn, fastighetsägare och staden. Detta är ett nytt arbetssätt som kräver ett nytt sätt att tänka och en stark gemensam vilja.

Projektfilm kan ses här.

Slutpresentation av projektprocessen och dess resultat skedde:
Den 10 mars på City Mariehamns vårmöte kl. 18.30 - 20.30 på Stadshuset samt vid kommande medlemslunch på Indigo, 20 mars: kl. 11.30 
 

City Mariehamn - det nya centrumsamarbetet!

Välkommen som medlem i den nya samarbetsorganisationen, som arbetar för centrum. Vi är över 60 medlemsföretag och vi är växande. Vi är en blandning av fastighetsägare, butiker, restauranger och övriga verksamheter samt Mariehamns Stad.

I styrgruppen sitter 12 representanter, alla med fokus att öka lönsamheten för våra företag och höja attraktionskraften i centrum. Ordförande är Peter Enberg från Klipp Upp.

Under 2013 var medlemsavgiften 50% och stöttades istället av det treåriga projektet (2011-13) Ett livskraftigt centrum, Från år 2014 står samarbetet på egna ben ekonomiskt.

Tack vare projektet har City Mariehamn valt att gå med i föreningen Svenska Stadskärnor.

Har du synpunkter på utvecklingen av centrum och inte kan närvara i våra öppna möten eller annars önskar mer information kontakta: Centrumledare Alexandra Walk-Liljeroos info@citymariehamn.ax eller via telefon: 529305

Bakgrund

Under årens lopp har arbetet med att utveckla Mariehamns centrum skett i olika former. Projekt har drivits där olika aktörer har försökt lyfta Mariehamns centrum till att bli en attraktiv plats för såväl invånare som besökare. Projekten har nått olika nivåer av framgång men fortfarande ser vi ett behov av att stärka centrum. Varför behöver vi då ett levande centrum?

Vi behöver ett levande centrum för att öka inflyttningen och därigenom skapa stabilare grunder för affärer och ett större utbud av varor och tjänster. För att nå en bred konsensus kring hur centrum bör utvecklas kommer Ålands Näringsliv genomföra en rad olika öppna tillställningar. Tillställningar där varje individ kommer att få möjlighet att delta i arbetet genom att komma in med idéer och uppslag.

Med detta som grund har Ålands Näringsliv startat ett ERUF-projekt för att tillsammans med stadens alla aktörer jobba för att höja Mariehamn och Ålands attraktionskraft. Mariehamns Stad delfinansierar projektet och har en aktiv roll i projektgruppen tillsammans med företagare och representanter från Ålands Näringsliv.

Aktiviteter under projekttiden:

2011

 • Beslut om ERUF-finansiering, 29 mars
 • För att driva processen vidare har Ålands Näringsliv anlitat Lars Backemar och Janne Sandahl, som av många anses som de främsta företrädarna för modern svensk lönsamhetsinriktad stadskärneförnyelse. de kommer att jobba tillsammans med en projektgrupp av intressenter från olika områden, samt hålla möten med olika specifika intressegrupper. Därtill kommer det att hållas öppna möten som alla intresserade kan delta i.
  • Första besöket av Lars Backemar och Janne Sandahl 6-7 april. Förträff med styrgruppen och utvalda intressenter från Mariehamns stad, handeln och fastighetsägare. 
 • En första öppen "Workshop" hölls 2 maj 2011, då alla intresserade inbjöds. 40 deltagare slöt upp. Bland deltagarna i workshopen fanns bland annat representanter för handel, fastighetsägare, politiker och tjänstemän i staden, övrigt näringsliv och organisationer/föreningar. Deltagarna fick ta ställning till:
  • Vilka är de fem viktigaste frågorna för Mariehamn?
  • Eventuella hinder för att genomföra

          Vill du framföra något annat? Meddela oss din egen åsikt om Mariehamn här.

 • Fastighetsägarmöte, där alla centrumfastighetsägare inbjöds skriftligen.
 • Andra Workshopen hölls 14 juni kl 13.00 - 15.00, och 30 personer deltog.
 • Tredje Workshopen hölls 15 september kl 13.00 - 16.00, arbetsgruppernas första resultat presenterades samt sommarens utredningar, bla besökarintervjuer och en "kolla läget analys".
 • Medlemslunch, fastighetsägarmöte samt möte med mariehamnspolitiker 20 oktober.

2012

 • 19 januari 2012. Ålands Näringsliv kallar till möte med politiska gruppledare och strategiska fastighetsägare.
 • Annonskampanj öppettider i centrum våren 2012 
 • Medlemslunch 19 april, nulägesbeskrivning och diskussion.
 • Möte med butiksägare och verksamhetsidkare, 2 maj kl 18.15
 • Inspirationsföreläsning med detaljhandelskonsult Anders Blom 25 maj.
 • Frukostträff om centrumhandel i Norrtäjle  och Mariehamn 31 augusti.
 • Stormöte med avsikt att starta organisationsplattformen "Nya Centrumgruppen", senare City Mariehamn. 11 september.
 • Handel som stadsutvecklare och vägval, föredrag den 26 oktober av Jerker Söderlind , arkitekt och journalist knuten till City i Samverkan i Stockholm och KTH. Driver även stadsutvecklingskontoret Stadsliv AB.
 • Affärsutveckling och excellent servicekurs för 15 företag, 17 & 31 oktober.

Våra samarbetsformer som vi utgick ifrån:

 • Välkomstbrev/info
 • Beskrivning av upplägg
 • Avtal för butiker
 • Avtal för restauranger
 • Avtal för fastighetsägare
 • Lägesanalys / Poängsättning

2013

 • Centrumledarfuktioner upphandlas av City Mariehamn.
 • 15 företag deltar i affärsutveckling med inriktning på e-handel och sociala media, 11 mars.
 • Kundserviceseminarium, april-maj
 • Deltagande i Svenska Stadskärnors årskonferens i Visby 30-31 maj
 • Presentation av projektet samt den nya organisationen City Mariehamn för stadsstyrelsen, 5 september  Företagsutveckling i form av exponeringsutbildning
 • Deltagande i Stadens dag i Stockholm
 • Studiebesök till Västerås, som är utsedd till "bästa svenska stadskärna 2013". (Styrgrupperna för Ett livskraftigt centrum och City Mariehamn tillsammans med stadsstyrelsen)
 • Presentation av förslag till gatuprogram för Mariehamn vid Företagsexpo
 • Föredrag av Björn Bergman, ordförande i föreningen Svenska stadskärnor

2014

 • Studio Ö har presenterat förslaget till gatuprogram för fastighetsägare, stadsstyrelsen samt för stadsutvecklings- och infrastrukturnämnden.
 • Allmän presentation om projektets resultat.

Vad är en modern stadskärna?

Planerad utifrån människors behov!

 • För alla!
 • Mer än butiker
 • Identitet
 • Stadsmässighet
 • Mångfald
 • God hållbar miljö
 • Tillgänglig
 • Mötesplatser
 • Upplevelser
 • Nöje & Rekreation
 • Ny livsstil
 • Bostäder
 • Arbetsplatser

Mariehamn - slutprodukten

En väl fungerande och lönsam stadskärna!

Eller iallafall åtminstone:

 • En av intressenterna accepterad och gillad vision för nya Mariehamns centrum.
 • Ett praktiskt och genomförbart program för förnyelsen.
 • En välfungerande och sjösatt organisation inklusive avtal och former för finansiering.
 • Ett uppföljningsprogram.
 • Eventuella nödvändiga delutredningar/projekt, slutförda och igångsatta, såsom stråkanalyser, parkeringslösning, profilanalys, intervjuundersökningar med de boende i staden och besökare, varumärkesanalys, affärscoaching m.m.
   

Projektgrupper

Projektets styrgrupp bestod av:

Anders Ekström (ordf.), VD Ålands Näringsliv
Terese Flöjt, Näringslivsutvecklare Mariehamns Stad
Sirkka Wegelius, Stadsarkitekt Mariehamns Stad
Kai Söderlund, Infrastrukturdirektör Mariehamns Stad
Ewa Danielsson, Affärsutvecklare och projektledare
Johan Lindholm, Handels- och evenemangsansvarig

En målsättning med projektet var att ta fram en handlingsplan. Under förprojektets första år arbetade denna projektgrupp med att ta fram handlingsplanen, som även stegvis presenterades vid offentliga workshops och seminarier.

Projektets arbetsgrupp:  

Konsulter:
Lars Backemar, Backemar Consulting Ab
Janne Sandahl, Janne Sandahl Consulting Ab

Stadens representanter:
Terese Flöjt, näringslivsutvecklare Mariehamns Stad
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt Mariehamns Stad
Kai Söderlund, teknisk chef Mariehamns Stad

Representant för handeln (vald under workshop 2/5)
Eva Karlsson, City Blommor

Politikerrepresentant:(vald under workshop 2/5)
Roger Jansson, stadsplanenämndens ordförande,

Representant för fastighetsägarna (utsedd vid workshop 2/5)
Tony Karlström, Alandia Bolagen

Ålands Näringslivs representanter:
Ewa Danielsson, affärsutvecklare och projektledare
Daniel Dahlén, VD
Johan Lindholm, handels- och evenemangsansvarig

Utredningar inom projektet

Gatuprogram - Januari 2014
Sammanfattning - Förslag till handlingsprogram - Januari 2012
Hela Handlingsprogrammet i lång version - Januari 2012
Bilagor till handlingsprogrammet - Januari 2012
Besökarintervjuer - november 2012
Kolla läget analys och parkeringsräkning - Genomförd juli 2011
Marknadsbedömning av Mariehamns Centrum - Hösten 2011

Projektfinansiärer:

Mariehamns stad och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.