Guideutbildning

Guideutbildning för inflyttade

Ålands Näringsliv arrangerade en av Europeiska socialfonden finansierad integrationsutbildning i åländsk turism med fokus på värdskap och guidning i samarbete med Ålands landskapsregering och Visit Åland.

Syftet med denna utbildning var att möta efterfrågan från Ålands turismnäring i samband med satsningar på nya marknader och säsonger enligt Ålands Turismstrategi, att förmedla en bredare bild av Åland för omvärlden, men också att möta deltagarmålgruppens behov av integration i det åländska samhället, på arbetsmarknaden och inom turismnäringen på Åland.

Målgrupp

Målgruppen var till Åland inflyttade personer med andra språk än svenska. Deltagarna skulle dock ha kunskaper i svenska motsvarande CEFR nivå B1-B2 och ett behövligt guidespråk samt gärna erfarenhet av turism eller vilja att jobba med det i framtiden. Kursen hade 16 platser.

Innehåll

Kursen bestod av bl.a. följande huvudteman: Ålands historia och nutid, kultur, museer och sevärdheter, natur, geografi, aktiviteter, näringar, samhällsliv samt mat och åländska produkter.

Tid och omfattning

Februari-december 2013. Kursen omfattade 120 närstudielektioner och 40 timmar eget arbete. Närstudierna med obligatorisk närvaro bestod av föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och provguidningar.
Kurstillfällena ordnades huvudsakligen på fredag eftermiddagar/kvällar och lördagar, ca 2 gånger per månad under perioden februari-maj och september-december. Under sommaren fanns det möjlighet till praktik under autentiska guidningar.

Plats

Första kurstillfället hölls den 8 februari kl. 15-18:30 i Ålands Näringslivs lokaler, Nygatan 6 (Alandia Trade Center) 2 vån.

Kostnad

Kursen finansierades av ESF och Ålands landskapsregering.

Ansökan

Fritt formulerad ansökan skickades senast den 21.1.2013 till projektledare Riitta-Lea Värelä, e-post RiittaLeaV@visitaland.com eller Visit Åland, Storagatan 9, 22100 Mariehamn. Ytterligare information och förfrågningar per telefon 0457 343 8787 må-ons kl. 13-15.

Projektet i sin helhet

Enligt Turismstrategins vision ska Åland vara ett kärt, välkomnande och driftigt örike som väcker längtan. Värdskap och möten med människor betonas. Genom en ny guideutbildning kunde man fokusera nya målgrupper för guideuppdraget, till exempel företagskunder och storfamiljer. Guideutbildningen skulle liksom övrig marknadsföring förmedla en bredare bild av Åland för omvärlden. Besöksön Åland är ett skyltfönster för att skapa inflyttning och etableringar.

Projektgrupp

Projektägare var Ålands näringsliv som enligt trepartssamarbetet i Turismstrategin för Åland ska stå för affärs- och produktutveckling samt kompetens och kvalitet. Projektledarskapet köptes dock av Visit Åland som är turismens branschorganisation och hade marknadsföringsansvaret i samarbetet. Den tredje parten i samarbetet, Ålands Landskapsregering, ägde det systematiserade myndighetsarbetet.

Syfte

Projektet initierades av Ryska tematiska nätverket inom trepartssamarbetet. Syftet med guideutbildningen var att möta efterfrågan från turistnäringen i samband med satsningar på nya marknader och säsonger enligt Turismstrategin men också att möta deltagarmålgruppens behov av inklusion på arbetsmarknaden och inom turistnäringen på Åland. Deltagarnas utifrånperspektiv och språkkunskaper interagerar med en näring som har nytta av dessa för sin utveckling.

Målgrupp

Målgruppen var alltså till Åland inflyttade personer med andra språk än svenska som modersmål och behövligt guidespråk vilka har erfarenhet av turism eller vill jobba med det i framtiden. Prioritet vid antagningen av de 16 deltagarna gavs åt efterfrågade språkgrupper som ryska, tyska, franska, holländska, lettiska och kinesiska. Utbildningen gav kompetens i form av kunskaper om turistnäringen på Åland vilka öppnar även för andra jobb inom densamma.

Upplägg

Kursstarten, som föregicks av annonsering, informationsarbete och antagning skedde i januari med en introduktion av utbildningen, guideuppdraget, turismstrategin samt inledande föreläsningar om presentationsteknik och kulturskillnader. Därefter genomfördes tematillfällen samt tent och provguidning före sommaren samt en veckas eget arbete.

Åtta teman fördelades på 16 till 20 tillfällen om fyra till sex lektioner med kaffepaus exempelvis kl 18.00-21.30 en till två gånger per månad. En till fyra olika föreläsare kunde alltså prata kring samma tema men med olika vinkling under samma tillfälle. För vissa teman behövde platsen besökas med buss eller båt och under en längre dag exempelvis lördagar kl 10-16.

Projektledning

Projektledaren jobbade 20% av heltid under branschorganisationen Visit Åland som säljer tjänsten inklusive tillgång till arbetsrum och tele och data till projektägaren. Projektledaren bokade föreläsare, sammanställde och förmedlade utbildningsmaterial, bokade buss och föreläsningslokal, närvarade vid kurstillfällena, fanns tillgänglig för handledning av deltagarna per mejl och under telefontid varje vecka samt handhadde uppföljning och redovisning av projektet mot projektägaren.

Metod

Metoden baserade sig på en sociokulturell syn på lärande där interaktivitet, nätverkande och "lärlingsskap" är grundläggande. Slutarbetet bestod av varsin egen text på det egna språket om några av de olika teman som tagits upp och förelästs på kursen. På så sätt kunde deltagarna lära av varandra och alla behövde inte skriva om allt och förbereda sig för alla teman på samma språk. Det samlade materialet kan också användas efter kursen.

Teman

  • NATUR OCH AKTIVITETER ( Hållbar turism, Naturstigar, geologi, växter, djur, fåglar, fisk mm)
  • KULTUR OCH MUSEER ( Önningby museum, Ålands museum, etnologi, musik, litteratur, design)
  • FRÅN FORNTID TILL KYRKOR (Vikingabyn, Sten-, brons- och järnåldersboplatser, Kyrkorna)
  • SVENSKA TIDEN OCH KASTELHOLM (Postvägen, Lotsväsendet, kungsgårdar mm)
  • RYSKA TIDEN OCH DEMILITARISERINGEN(Bomarsund och Befästningar ex Sålis batteri)
  • SJÄLVSTYRELSEN OCH ÅLAND IDAG (Staten, landskapet, kommunerna, näringar, boende, skola)
  • SJÖFARTEN OCH MARIEHAMN (Pommern, Sjöfartmuseet, Pellas, rederier, Mariehamns stad)
  • MAT OCH ÅLÄNDSKA PRODUKTER (Smakbyn, Stallhagen, Åca, Hantverk, Öppna gårdar)

Tidsplan

Januari- februari:
Anställning projektledare 20% av heltid 15 månader
Annonsering och pressinformation
Antagning av deltagare
Kursstart och introduktion av turismstrategin NÅ, VÅ, LR (2 lektioner)
Föreläsningar om kulturskillnader och presentationsteknik (2 lektioner)
Föreläsningar om Åland idag - självstyrelsen (6 lektioner)
Föreläsningar om mat och produkter (6 lektioner)
Föreläsningar om Ryska tiden - demilitariseringen (6 lektioner)

Mars-april:
Föreläsningar om forntid till kyrkor (6 lektioner)
Föreläsningar om kultur (6 lektioner)
Besök buss/ föreläsning om Svenska tiden och Kastelholm (6 lektioner)
Besök/ föreläsning om Sjöfart och Mariehamn (6 lektioner)
Besök buss/ föreläsning om Natur och aktiviteter (6 lektioner)

Maj:
Tent vårens föreläsningar (4 lektioner)
Provguidning i buss (6 lektioner)

Maj-Augusti:
Eventuell praktik under autentiska guidningar

Augusti-Oktober:
Besök buss/ Föreläsning om Natur och aktiviteter -skärgård (6 lektioner)
Besök buss/ Föreläsningar om Forntid och kyrkor (6 lektioner)
Besök buss/ Föreläsningar om Mat och produkter(6 lektioner)
Föreläsning om Ryska tiden och Demilitariseringen (6 lektioner)
Föreläsningar om Svenska tiden och Kastelholm (6 lektioner)

November-December:
Föreläsningar om Kultur och Museer (6 lektioner)
Föreläsningar om Sjöfart och Mariehamn (6 lektioner)
Föreläsningar om Åland idag - självstyrelsen (6 lektioner)
Inlämning och feedback Eget arbete på valt tema/sevärdhet (4 lektioner)
Provguidningar (6 lektioner)
Utbildningen ges i samarbete med Visit Åland och finansieras genom ESF.

Utbildningen gavs i samarbete med Visit Åland och finansierades genom ESF