Förändring av tulldeklarationsförfarandet den 1 februari 2022

Tullen har i sin nya föreskrift 2/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland, preciserat den förenkling som träder i kraft den 1 februari 2022. 

Momsregistrerade företag kan vid import av unionsvaror mellan Åland och övriga finland som tidigare inlämna importdeklaration antingen i ett eller två steg, Deklarationsförfarandet i ett steg är detsamma som tidigare dvs den momsregistrerade importören en elektronisk tulldeklaration för varorna senast när varorna tas emot. Däremot sker en förändring i två stegsförfarande, istället för inlämnande av verifikat på värde per importerad vara inom tio dagar, är det nu möjligt att inlämna en perioddeklaration istället. I detta tvåstegsförfarandet så registrerar den momsregistrerade importören i det första steget varorna som ankomna i sin lagerbokföring med identifieringsuppgiften för det transportdokument eller den faktura som uppgetts i anmälan om varors ankomst. I det andra steget inger den momsregistrerade importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under en kalendermånad mottagits från en enda säljare.

Läs mer om detta på tullens hemsida; föreskrift 2/2022 samt föreskrift 1/2022 (tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer).