Arbetsgivarens skyldigheter vid eventuell exponering på arbetsplatser

Vid smittfall eller konstaterad exponering på arbetsplatsen har arbetsgivaren en skyldighet att göra en förteckning över exponerade arbetstagare som ska meddelas till Arbetarskyddförvaltningen. Förteckningen ska innehålla 

1. Den exponerade arbetstagarens namn och yrke
2. Arbetsplatsens bransch och vilket arbete som har utförts 
3. Information om den biologiska agens som har orsakat exponering, i den mån det är känt
4. En beskrivning av hur och när exponeringen inträffade.

Närmare information finns på Arbetarskyddsförvaltningens hemsida

Gällande förebyggande åtgärder så finns riktlinjer för t.ex. servicebranschen på Arbetshälsoinstitutets hemsida