Två statliga stöd till förplägnadsföretag är beslutade

Finlands riksdag har beslutat om två statliga stöd till förplägnadsföretag (restaurang, café etc). Modellen är att de båda stöden ska komplettera varandra.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

  • Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april 2020 jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Som referensperiod väljs automatiskt en period som är förmånligare för företaget.
  • Gottgörelsen är högst 15 procent av försäljningsminskningen och högst 500 000 euro.
  • Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. Då förutsätts det inte att företagaren vidtar några egna åtgärder. Företag som inte kan inkluderas i massutbetalningarna beviljas gottgörelse på ansökan.
  • Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning. Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt. Avsikten är att slutposten av gottgörelsen ska betalas i slutet av juni.
  • Beloppet av gottgörelsen påverkas inte av andra stöd som företaget får. En eventuell samordning av stöden bedöms separat.

Gottgörelsen betalas således utifrån mervärdesskatteuppgifter och betalas ut automatiskt (utan ansökan). Om man hamnar utanför massutbetalningen finns det möjlighet att ansöka om gottgörelsen. Här hittar du mer information om den ansökningen.

Stöd för återanställning

  • Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Stöd kan fås för högst det antal arbetstagare som i februari 2020 kalkylmässigt arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans. På grund av EU:s regler om statligt stöd är stödbeloppet dock högst 800 000 euro för ett företag eller en koncern.
  • Stödet betalas för de arbetstagare till vilka företaget för tiden 1 juni–31 augusti 2020 betalar sammanlagt 2 500 euro i lön eller för arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans betalar 4 500 euro per arbetstagare till tjänsteleverantören.
  • Vid beviljandet av stöd för återanställning saknar det betydelse i vilken typ av anställningsförhållande arbetstagarna står till förplägnadsföretaget.
  • Stöd beviljas inte för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka något annat offentligt stöd har beviljats.
  • Stödet beviljas på ansökan. Ansökan betalas genast när utvecklings- och förvaltningscentret har fattat beslut om beviljande av stöd.

Stödet betalas ut efter ansökan som du hittar här

Länkar