Restaurangstödet har godkänts av riksdagen

Riksdagen har den 26 maj antagit lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar, vilket grundar sig på regeringens förslag och ekonomiutskottets betänkande.

Stödet innebär att riksdagen följer regeringens förslag om att stödet består av två delar som ska kompletterar varandra. Stöd för återanställning beviljas för att stödja möjligheterna för restauranger att anställa arbetstagare när verksamheten återupptas igen efter att begränsningsskyldigheten upphört att gälla. Enligt regeringens förslag är stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. En förutsättning för beviljande av stöd är att företaget betalar en lön på minst 2 500 euro till arbetstagaren under de följande tre månaderna efter den månad då begränsningen upphävdes.

Den andra delen gäller en skälig gottgörelse för de kostnader som restaurangen har orsakats till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten på grund av coronavirusepidemin. Beloppet av gottgörelsen bestäms utifrån förändringen i företagets försäljning under en enskild månad: endast den andel av de oflexibla löpande kostnaderna som motsvarar förändringen gottgörs. Som skälig gottgörelse betraktas 15 procent dock högst 500 000 euro. Ekonomiutskottet lade till att referensperioden även kan vara april-maj 2019 (utöver regeringen förslag januari-februari 2019) för att kunna jämföra kostnadsförändringen. Mer information finns på riksdagens hemsida här.

Gällande de begränsningar som gäller vid öppnandet av restaurangverksamheter den 1 juni 2020 så kommer riskdagen att göra en andra behandling av lagändringen den 29 maj. Regelverket kommer sedan att övervakas av regionförvaltningskontoren i Finland. 

Uppdatering 29.5.2020

Riksdagen klubbade lagändringen som möjliggör att öppna restaurangverksamheter från och med 1.6.2020 enligt regeringens förslag, klicka här för mer information från statsrådets hemsida.