Rapport från Ålands Näringslivs vårmöte

Ålands Näringsliv höll stadgeenligt vårmöte den 8 juni 2020. Stadgarna kände vi igen, men formatet var nytt och anpassat till Coronatiderna då majoriteten av deltagarna var med på digitalt. 

Vårmötet behandlade stadgeenliga ärenden där ordförande Peter Wiklöf och VD Anders Ekström föredrog fjolåret, bokslutet, revisionsberättelsen och valet till valberedningen.

Efter mötet höll Lotta Berner-Sjölund (VD Visit Åland) och Anders Ekström en diskussion om den kommande sommaren.

Kort om 2019

2019 var åter ett aktivt år för Ålands Näringsliv där vi hade ca 2700 deltagare på våra 133 evenemang. Föreningens syfte är att öka konkurrenskraften bland medlemmarna det för med sig att vi är involverade i många olika aktiviteter. Åland har ett diversifierat näringsliv vilket märks i både omfattningen och bredden i vår verksamhet.

2019 var också ett valår där intressebevakning är viktigt. Styrelse och VD träffade alla lagtingspartier under våren 2019 för att inför lagtingsvalet kunna diskutera näringslivets frågor. Det kulminerade sedan i en webbsänd valdebatt på Blomstringe i oktober där vi kunde ställa partierna mot väggen i några av de stora frågorna.

Finansiellt var förstås avyttringen av föreningslokalen Bergkulla en stor sak 2019. De inkomna medlen ökade vårt resultat väsentligt. Preliminärt är försäljningen skattefri och styrelsen har beslutat att medlen ska placeras i en placeringsportfölj med främst aktier som ger direkta utdelningar. Dessa utdelningar ska sedan användas till aktiviteter som stöder föreningens medlemmar - med fokus på handels- och servicebranschen.

Slutligen vill jag nämna vårt ERUF-projekt "Utveckla framtidens företag" som under 2019 åter var mycket aktivt. Projektet har kommit i kontakt med närmare 1600 personer och ca 1100 företag som har fått lite eller mycket assistants i utvecklingen av företaget. Under 2020 kommer projektet att avslutas, men vi inser redan att den här typen av aktiviteter behövs på Åland. En temporär fortsättning 2021 är redan säkrad, men vi kommer att arbeta med en långsiktig finansiering det kommande året.

Några ord om 2020

Föreningen har haft en skatterevision i mars 2020. Skatteförvaltningen har gått igenom våra bokslut och våra aktiviteter för åren 2017-2018, men p.g.a. Coronasituationen har den skriftliga rapporten från granskningen blivit försenad. Det finns varken misstänkta felaktigheter eller brottsligt uppsåt från deras sida, utan detta är ett led i slumpvis utvalda granskningar som denna vår riktar in sig på föreningar. Senast Ålands Näringsliv (Köpmannaföreningen) blev granskad var 1994. Vi inväntar mer information under juni månad och kommer självklart att behandla detta i styrelsen med hjälp av vår revisor och redovisningsbyrå. 

Den stora frågan under våren har ändå varit Coronasituationen som har påverkat Ålands Näringslivs verksamhet i grunden. Sedan måndagen den 16 mars har vi varit mycket aktiva i att:

  • sprida information bland medlemmar om aktuella lagar och regelverk
  • förse myndigheter och beslutsfattare med information om effekterna på näringslivet
  • driva på stödinsatser och regelförändringar som underlättar för företagen i denna situation

Vi har också ett tätt samarbete med övriga branschorganisationer både på Åland och i riket. Vi arbetar också tätt med Ålands landskapsregering och Ålands riksdagsledamot.

Det här är en av de största utmaningarna i modern tid för många åländska företag och det kommer att påverka Ålands Näringsliv på sikt. Initalt har vi ställt in 15 av 18 utbildningar och gått över till distansutbildningar, men på sikt handlar det om att våra medlemmar kämpar med verksamheten. Hur den kampen går avgör Ålands Näringslivs inriktning de kommande åren.

Idagsläget är det svårt att bedöma effekterna av Coronapandemin för Ålands Näringsliv och vi har lyckligtvis ingen akut ekonomisk kris. VD, personal och styrelsen är aktiv i denna tid. Styrelsen kommer att följa upp den ekonomiska situationen på extra styrelsemöten under året.

Sommarpraktikanterna är ett led i olika åtgärder för att underlätta Corona-situationen. Det är ett projekt finansierat av Ålands landskapsregering som rönt stort intresse. Det finns 400 praktikplatser tillgängliga och i dagsläget har vi över 600 intresserade sommarpraktikanter som kan fördelas på ca 470 praktikplatser. Vi har alltså goda förhoppningar om att matcha dessa de kommande veckorna. Per 5 juni hade vi matchat 239 sommarpraktikanter och arbetet fortgår med full styrka.

Bokslutet

Bokslutet uppvisar ett stort överskott för 2019 om 294.092,77 euro vilket naturligtvis förklaras med försäljningen av Bergkulla. Om man bortser från Bergkulla var föreningens resultat 8.237,77 euro. 

Värt att nämna är att personalkostnaderna för 2019 ser ut att ha ökat väsentligt. Det beror i hög grad på en underbemanning 2018 som täcktes upp av interna resurser, vilket då gav lägre personalkostnader (och bättre resultat). 2019 har vi tillsatt de tjänsterna och därmed har personalkostnaderna ökat till en mer normal nivå.

Bokslutet och verksamheten för 2019 är reviderade av PwC.

Vårmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

Valberedningen

På vårmötet väljs också en valberedning till höstmötet. I år valdes Björn Blomqvist, Birgitta Eriksson och Stefan Kalmer. De kommer att ge sitt förslag på styrelse och utskott på höstmötet.

Diskussion med Lotta Berner-Sjölund (VD på Visit Åland)

Efter det stadgeenliga vårmötet höll VD Anders Ekström en diskussion med Lotta Berner-Sjölund, VD Visit Åland. 

Vi diskuterade den kommande sommaren, turisttrender och hygienrutiner. Det står klart att sommaren 2020 kommer att bli annorlunda mot de somrar vi vant oss vid på Åland. Vi behöver nu visa på fantastiskt kundbemötande och gott värdskap till de turister som kommer hit. Du kan se diskusisonen i inspelningen som är länkad nedan. Diskussion börjar 27 minuter in i sändningen.

9 juni 2020

Anders Ekström
VD Ålands Näringsliv

 

Med information