Krönika: Rätt kompetens är framtidens nyckel

Rätt kompetens är framtidens nyckel

Kunskap och know-how är en allt viktigare tillgång och konkurrensfördel i utvecklingen av företag, regioner och länder. I den snabba tekniska utvecklingen men även omställningen till mer miljömässigt hållbara verksamheter som sker globalt i dag är det a och o att ha kompetens och kunskap på rätt plats och att snabbt kunna ändra och ställa om verksamheter.

I Finlands näringslivs konjunkturbarometer där företagen fyra gånger per år frågas om deras ekonomiska utsikter, återkommer rekryteringsproblem som ett av de största hindren för fortsatt tillväxt. Företagen på Åland har liknande utmaningar och lägger allt mer energi på hur de ska hitta rätt kompetens som behövs för deras utveckling. Detta är absolut inget nytt fenomen men frågan har växt sig allt starkare under senare år. Vad är det då som gör kompetensförsörjningen så viktigt för Åland och vilka utmaningar finns för åländska företag?

Företagen har idag allt fler utmaningar att ta ställning till, oavsett om man är liten eller stor, verksam inom IT, industri, sjöfart, handel eller lantbruk. Vissa branscher påverkas förstås mer än andra men förändringstakten är generellt snabb oavsett bransch. Detta leder till att företag behöver använda nya verktyg för att lyckas med bland annat med sin rekrytering och kompetensförsörjning.

Mycket forskning och arbete har  gjorts för att ta fram nya rekryteringsverktyg och arbetssätt för företag att hitta rätt kompetens. Felaktiga beslut och felrekryteringar kan vara oerhört kostsamma. Men det är inte bara nya rekryteringsmodeller som behövs. Det krävs även att företag har en långsiktig  verksamhetsplanering och framförhållning i sin utveckling, vilket kan vara en stor utmaning.

Kortsiktighet och snabb problemlösning som ibland är en nödvändighet kan även ha mycket negativa effekter om det inte finns en långsiktigt plan i företaget. Utbildningsinsatser kan krävas både kortsiktigt för att uppfylla nya regelverk eller kvalitetskrav i olika branscher och långsiktigt genom att utbildningar på högskola och gymnasium uppfyller företagens förväntade framtida kompetensbehov.

I grunden handlar det om att skapa arbetsplatser för att människor ska kunna verka och bo på Åland. Att vi har lönsamma och välmående företag är alltså en förutsättning för att vårt samhälle ska må bra och utvecklas. För fortsatt utveckling och tillväxt handlar det om att Åland (både offentligt och privat) jobbar tillsammans i dialog och är lyhörd på förändringar i vår närhet och i omvärlden. Detta görs genom en aktiv närings- och utbildningspolitiskt arbete av det offentliga i dialog med det privata näringslivet. Detta tillsammans med att vi arbetar för att skapa Nordens enklaste regelverk gör att Åland kan fortsätta vara en attraktiv plats att bo, arbeta och göra affärer på även i framtiden.

Dan Andersson
Utbildningsansvarig och exportrådgivare vid Ålands Näringsliv