Enkätsvar: Nio av tio företag uppger minskad omsättning

Ålands Näringslivs har genomfört en enkät mellan den 4-14 maj 2020. Vi fick 52 svarande.

Den här gången var de företag som svarade större, utifrån antal anställda med ca 56 % som uppger >2 anställda i företaget. Om man jämför med vår ekät i början av april, kan man konstatera att andelen osäkra/ingen åsikt minskat. Nu ser man tydligare effekterna och dessa har fördelat sig både på den positiva och negativa sidan. 

Vi ser en klar övervikt mot minskad försäljning i dataunderlaget, där givetvis servicebranschen har stor påverkan av restriktionerna. 86% av respondenterna uppger minskad eller kraftigt minskad försäljning. Det är en försämring mot vår tidigare enkät som även den uppvisade kraftigt negativ utveckling (80% minskad försäljning). Vi kan också konstatera att 10 % av responderna ökar försäljningen (5%) vilket är dubbelt högre än sist.

När det gäller personalåtgärder uppger 67% av de vidtagit åtgärder, jämfört med 43% i vår förra enkät. Naturligtvis har då även andelen som ej vidtagit åtgärder (eller rekryterat) minskat kraftigt till 35% (53%). Svaren antyder således att sitautionen har försämrats då restriktionerna har förlängts. Här bör man dock minnas att vi i denna enkät generellt har större företag vilket kan påverka resultaten.

Däremot har andelen som uppger "väsentligt ökad konkursrisk" minskat. Nu uppger 37% att risken är ökat (47%). Vi ser dock en ökning av andelen osäkra. Att döma av kommentarerna beror mycket på sommaren. "Påverkan blir stor om vi inte får några turister i sommar" är en talande kommentar.

Intressant är att företagen verkar ha anpassat sig till situationen. På frågan huruvida verksamheten kan fortsätta med flexibla lösningar anger 77% ja, jämfört med 58% senast. Ofta kan en del av verksamheten fortsätta vilket gör att företaget hankar sig fram, men flera kommentarer beskriver att detta ingalunda ersätter den ordinarie verksamheten. Man kan dock skönja en viss anpassning inom företagen.

Vi har även frågat om hur företagen påverkas olika restriktioner. Inte helt förvånande uppger en majoritet att de påverkas främst av reserestriktionerna och stängningen av restauranger/barer/cafeer. Skolstängningen och mötesförbudet har effekt men där ser vi 40-50% som uppger "ingen påverkan".

På frågan om eventuella framtida restriktioner vore en öppning av gränserna inom Norden positivt, medan förbud mot fritidsresor inom landet vore mycket negativt. Här antyds en viss ambivalens då man gärna vill ha fler besökare i verksamheten, men samtidigt påpekar att man vill minimera smittspridningen. Företagen vill ha trygga kundbesök, både för gäster och personal. Minst påverkan på företagen har eventuellt påbud om att bära ansiktsmasker samt ökning av testerna. Över hälften anger här att de inte påverkas.  

Hur uppfattar man då beslutsfattarnas åtgärder? Generellt får både finska regeringen och landskapsregeringen goda betyg. Däremot bedömer att finska regeringens hantering av de ekonomiska aspekterna är betydligt sämre. Om 69% är positiva till pandemihanteringen, är endast 25% positiva till den ekonomiska hanteringen. Här bör man dock lyfta att 31 % har "ingen åsikt" om den ekonomiska hanteringen.

Jämförelse med Centralhandelskammarens enkät

Centralhandelskammaren gjorde en motsvarande enkät den 4.5 (en dag). Vi ser motsvarande trender och resultat på Åland. Även där ser man en tydlig skillnad i hur företag uppfattar den finska regeringens hantering generellt och ekonomiskt. I kommentarerna ser man överväldigande kritik mot stöden som kanaliserats via Business Finland.

De största skillnaderna mot rikets respondender kommer i andelen som uppger att man vidtagit personalåtgärder. I riket uppger 47% att man vidtagit åtgärder, medan motsvarande siffra på Åland är 67%. Även i bedömd konkursrisk ser man hur krisen slår hårdare mot Åland, där 36% uppger ökad risk jämfört med endast 25% i riket.

Intressant är att regeringens betyg är motsvarande, med den skillnaden att andelen osäkra är betydligt mindre i riksenkäten. Det får till följd att vi ser både en större andel positiva och negativa respondenter.  

 

Sammanfattning

Ålands Näringsliv kommer att genomföra nya enkäter. Vi vill understryka företagens oehört prekära situation. Vi är nu inne på åttonde veckan av krisen och fortfarande lyser många konkreta stödpaket med sin frånvaro. Ålands Landskapsregerings likviditetsstöd är det mest konkreta som kommit, samtidigt som vi även i denna enkät ser kritik mot upplägget med lånekopplingen. 

För mer information, kontakta VD Anders Ekström