Enkätsvar: Kraftigt minskad försäljning hos företagen

Den 31.3 startade Ålands Näringsliv en enkät, där vi frågade åländska företag om coronavirusets effekter.

Idag, drygt en vecka senare, kan vi presentera de första resultaten där 114 responder har svarat. Vi återger inga direkta kommentarer här.

Vi ser en klar övervikt bland mindre företag i enkätsvaren. Det motsvarar verkligheten på Åland men de är också generellt sett mer drabbade än större företag. 

Resultaten pekar på en klar negativ påverkan på företagens försäljning. Många företag har fått se sin verksamhet kraftigt minska de senaste veckorna och flera företag anger att konkurrisken har ökat väsentligt. Detta är tydligt framförallt inom turistbranschen och detaljhandeln, men vi ser även andra sektorer som indirekt påverkas när ekonomin stannar av. Vi vill också lyfta att det finns branscher som ökat omsättningen. Primärnäringar och industrin ser större efterfrågan, liksom delar av handeln. Naturligtvis påverkas den åländska konsumtionen av att man nu lagar mat hemma i större utsträckning, samt att man nu inte kan resa för att göra vissa inköp.

53% av responderna har inte genomfört några personalåtgärder, medan ca 40% har genomfört permitteringar, uppsägningar eller samarbetsförhandlingar. Man bör dock minnas här att av den stora andelen svarande så är 66 % företag med 0-2 anställda. Många av dem har ingen personal. Även här vill vi lyfta att ca 4% anger att de nu rekryterar.

Huruvida branscherna kan fortsätta sin verksamhet med flexibla lösningar varierar stort. 58% anger att de kan fortsätta, medan 19% svarar nej. Övriga påpekar att delar av verksamheten går att fortsätta, medan andra delar nu är avstannade. Kontentan är att majoriteten kan vara flexibla - ett tag - men om situationen förlängs många månader kommer verksamheten att avstanna. Vi har inte direkt frågat om produktiviteten, även om det är sannolikt att den påverkas negativt av det generella distansarbetet som pågår just nu.

Gällande likviditetsstödet anger 9 % att det hjälper företaget överleva krisen, medan 56 % anger "nej". Naturligtvis påverkas detta av att responderna är små. För enmansföretag utan anställda är lånegarantier inte alltid möjliga även de formellt kan använda dem. Istället pausar man just nu verksamheten och ansöker om temporär dagpenning hos AMS.

Trots detta är ger kommenterarna en bild av företagens åsikter. Många hoppas att vi snart återgår till normaltillstånd, dvs upphör med restriktionerna och resebegränsningarna. Under tiden vi har undantagstillstånd vill man ha direkta likviditetsstöd och dessa behövs akut! Företagen blöder, ser en mycket oviss framtid och har nu en enda möjlighet: Att avveckla verksamheten.

Responderna i vår enkät efterlyser direkta likviditetsstöd som täcker kostnader man i detta läge inte kan dra ner på eller få tillbaka. Det gäller hyror, löpande licensavgifter, förhandsbetalningar eller övriga fasta kostander i verksamheten. Man skickar också en tydlig signal om att dessa åtgärder behövs akut.

Ålands Näringsliv har naturligtvis kommunicerat våra resultat vidare till myndigheterna.

Sammanfattning

  • Stor majoritet mindre företag i vår enkät, men ser man till antalet företag i ekonomin är det motsvarande andelar. Vi saknar dock de största åländska företagen bland responderna.
  • Responderna är tydliga med att de nu ser en kraftig negativ påverkan med ökad konkursrisk.
  • Att 53% inte genomfört personalåtgärder, kan bero på att de saknar anställda (66% av respondenterna 0-2 anställda)
  • 58% anger att verksamheten kan fortsätta med flexibla åtgärder
  • 9 % anger att de föreslagna finansieringslösningarna (=likviditetsstödet) hjälper företag. Större företag tenderar att vara mer positiva till likviditetsstödet. Om man generaliserar kan man säga att enmansföretag pausar verksamheten tillfälligt och ansöker om dagpenning.
  • Kommentarerna efterlyser direkta likviditetsstöd som täcker fasta kostnader i verksamheten. Dessa åtgärder behövs akut om man ska kunna undvika konkurs.

Nedan hittar du några sammanfattande bilder från enkäten.