De minimis stöd

Artikeln uppdaterades 22.3.2020 kl 11.00

Det akuta likviditetsstödet som införs av landskapsregeringen är ett s.k. "de minimis stöd". Det innebär i korthet

  • Maximalt stödbelopp är 200 000 euro under de senaste tre åren.
  • Transportbolag har ett maxtak på 100 000 euro 
  • Primärnäringar är undantagna (de har andra stödordningar).

Observera EU har föreslagit flera förändringar, bl.a. rörande maxbeloppet. I skrivande stund är alltså regelverket i förändring.

 

Formell definition av de minimisstöd

Flera av de stöd som näringsavdelningen administrerar grundar sig på kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, den s.k. de minimis-förordningen. Detta innebär att om ett företag beviljas ett sådant stöd måste landskapsregeringen iaktta att det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd som ett företag erhållit inte överskrider 200.000 euro under en period av tre beskattningsår (innevarande och de två föregående beskattningsåren). Treårsperioden börjar det beskattningsår (kalenderår) då myndigheten för första gången har beviljat företaget stöd; dagen för utbetalningen av stödet har ingen betydelse. Eftersom definitionen av de minimis-stöd är ett begrepp som rör sig i tiden, kan det bli plats i ”de minimis-kvoten” årligen beroende på tidpunkten för beviljandet av stödet.

Ett de minimis-stöd kan inte beviljas;
a) Företag vars huvudsakliga område är fiske och vattenbrukssektorn,
b) Företag verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter,
c) Företag verksamma inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter om stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana produkter som köps från primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda företagen, om en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs från primärproducenter,
d) stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredje länder eller medlemsstater, d.v.s. stöd som är direkt knutet till exporterande volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet,
e) stöd som är avhängigt av att inhemska produkter används framför importerade.

Om ett företag är verksamt inom de sektorer som avses ovan och även är verksamt inom en eller flera sektorer eller bedriver annan verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet kan ett de minimis-stöd beviljas under förutsättning att åtskillnad mellan verksamheterna eller uppdelning av kostnaderna sker så att verksamheterna inom de sektorer som undantas från tillämpningsområdet inte omfattas avstödet.

Det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljats per medlemsstat till ett enda företag som utför godstransporter på väg för annans räkning får inte överstiga 100.000 euro under en period av tre beskattningsår. Detta stöd av mindre betydelse får inte användas för förvärv av vägtransportfordon.

Om ett företag utför godstransporter på väg för andras räkning och även utför annan verksamhet som omfattas av taket på 200.000 euro, ska taket på 200.000 euro gälla för det företaget, under förutsättning att berörd medlemsstat på lämpligt sätt, till exempel genom åtskillnad mellan verksamheterna eller uppdelning av kostnaderna, ser till att stödet till förmån för vägtransportverksamheten inte överstiger 100.000 euro och att inget stöd av mindre betydelse används för inköp av vägtransportfordon.

 

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.