Registrering för försäljning av tobaksprodukter

I flera års tid har försäljning av tobaksprodukter varit tillståndspliktig verksamhet. Nu vill EU ta krafttag mot den olagliga importen som förekommer i handeln med dessa produkter.

Därför har det kommit nya direktiv från Valvira där olika former av åtgärder har införts. Det har att göra med säkerhetsmärkning och spårbarhet av produkterna och från och med 20.5.2020 är det ej tillåtet att handla med produkter utanför kedjan.

I praktiken innebär detta att varje aktör i kedjan som handlar med tobaksprodukter ska rapportera detta i ett system. För att göra det krävs att man ansöker om en identifieringskod.

Det finns tre olika slag av identifieringskoder: identifieringskod för ekonomiska aktör, identifieringskod för verksamhetsenhet och maskinidentifieringskod.

  1. Identifieringskod för ekonomisk aktör ska ansökas av alla som deltar i handeln med tobaksprodukter (inkl. export). Denna skyldighet gäller både tillverkare, logistikföretag och företag som bedriver parti- eller detaljhandel.
  2. identifieringskod för verksamhetsenhet, dvs avses ett ställe, en byggnad eller en försäljningsautomat där tobaksprodukter tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden. Identifieringskod för verksamhetsenhet ansöks därmed bland annat för parti- och detaljhandelsställen för tobaksprodukter samt för de byggnader där tobaksprodukter lagras.
  3. Maskinidentifieringskod ansöks för anläggningar som används vid tillverkningen av tobaksprodukter.

Många verksamheter behöver ansöka om flera koder. Till exempel en parti- och detaljhandlare av tobaksprodukter bör ansöka om en identifieringskod både för "ekonomisk aktör" och för "verksamhetsenhet". En verksamhet som bedriver försäljningsverksamhet med tobaksprodukter i flera olika försäljningsställen ska ansöka om separata identifieringskoder för verksamhetsenhet för varje försäljningsställe.

Vad ska du göra som verksamhetsidkare?