Permittering

Den här artikeln är en del av Ålands Näringslivs arbetsgivarvecka som vi genomför vecka 10.  Vi arrangerar då olika aktiviteter och presenterar artiklar om generella arbetsgivarfrågor. Medlemmar i Ålands Näringsliv kan också hitta den här informationen på våra sidor med "arbetsgivarinfo".

Permittering

Permittering kan i vissa fall vara ett alternativ till uppsägning, särskilt i de fall då ett företag som av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker har uppsägningsgrund för personalen men situationen bedöms vara av tillfällig karaktär.

Permittering innebär att utförande av arbetet och betalande av lön avbryts på arbetsgivarens initiativ. Anställningsförhållande fortgår formellt under permitteringen, men det tillkommer vissa specialregler.

En permittering av en arbetstagare är oftast på viss tid under högst 90 dagar. Det är möjligt att permittera tills vidare, men då krävs att arbetsgivaren kan åberopa en uppsägningsgrund.En permittering kan också vara på heltid eller på deltid.

Då anställningsförhållanden fortgår under en permittering, innebär det att parternas skyldigheter mot varandra gäller. Det är dock möjligt för arbetstagaren att ta annat arbete under tiden för permitteringen, även under vissa omständigheter i konkurrerande verksamheter.

Under en permittering har en arbetstagare rätt att säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid. Det gäller oberoende om avtalet är tidsbestämt eller fortlöpande. Däremot, om arbetsgivaren under permittering beslutar säga upp arbetstagare gäller ordinarie uppsägningstid under vilken lön ska betalas.

Om arbetstagaren använder sin omedelbara uppsägningsrätt under permitteringen,har denne inte rätt till lön för uppsägningstiden och därtill ansluten semesterersättning, såvida inte annat har avtalats. Däremot om permitteringen varit tillsvidare och fortgått minst 200 dagar, har arbetstagaren rätt till lön under uppsägningstiden.

Förfarandet

Arbetsgivaren ska personligen ge arbetstagaren förhandsinformation om permitteringen. Information kan också ges till företrädare för arbetstagaren.

Berörda arbetstagare ska ges tillfälle att bli hörda och företag större än 30 arbetstagare ska använda samarbetsförfarande.

Meddelandet om permittering ska ges senast 14 dagar före det börjar gälla.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren är skyldig att utreda andra arbetsuppgifter eller utbildning åt arbetstagaren innan man tillgriper permittering.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett skriftligt intyg om permittering.

Återupptagande av arbetet efter permittering

Om permitteringen var tidsbestämd återupptas arbetet efter utgången av den utsatta tiden. Arbetstagaren återupptar då arbetet.

Om permitteringen gäller tillsvidare ska arbetsgivaren senast sju dagar innan arbetet återupptas, meddela arbetstagaren om detta.

Om arbetsgivaren under permittering beslutar säga upp arbetstagare gäller ordinarie uppsägningstid under vilken lön ska betalas.

 

Informationen ovan är sammanställd av Ålands Näringsliv utgående från lönehandboken som vi kan förmedla till våra medlemmar mot en kostnad. Lönehandboken är en bra guide för dig i olika arbetsgivarfrågor.