Enkät om snedvriden konkurrens

Har du stött på snedvriden konkurrens utomlands?

Finlands Näringsliv tillsammans med EU och ministerierna utreder huruvida finska företag drabbas av snedvriden konkurrens utomlands. Man vill undersöka huruvida statliga subventioner till nationella företag påverkar våra företags möjligheter att konkurrera i olika länder.

I enkäten kartläggs osund konkurrens som finländska företag som bedriver internationell handel i länder utanför EU möter och som har samband med statligt stöd som de utländska konkurrenterna fått.

I enkäten kartläggs i omfattande grad olika direkta och/eller indirekta stöd inom den offentliga sektorn, konstellationer och åtgärder som skapar osund konkurrens, exempelvis lån som understiger marknadspriset, garantier, kapitalinvesteringar eller höjningar av aktiekapitalet eller uthyrning eller försäljning av mark eller fastigheter till underpris. Även skattelättnader eller befrielse från skyldigheten att betala skatt betraktas som statligt stöd i detta sammanhang. Med myndighet avses i detta sammanhang i vid bemärkelse alla aktörer inom den offentliga sektorn på statlig, regional (landskap eller motsvarande) eller lägre lokal nivå. Även medel som kanaliserats via statsägda företag, finansiella institut eller fonder omfattas av enkäten.

All slags information är viktig, eftersom ett brett samförstånd om ojämlika spelregler underlättar arbetet för att undanröja hinder. Enkäten kan besvaras med låg tröskel. Utöver de mer detaljerade beskrivningarna av fall kan man också berätta om misstanke om statligt stöd som snedvrider konkurrensen. Europeiska kommissionen kan utnyttja den information som fås genom enkäten bl.a. vid undersökningar om utjämningstullar, vid WTO:s tvistlösning eller vid förhandlingar om bilaterala handelsavtal.   Informationen hjälper dessutom Europeiska kommissionen att skapa tryck på länder utanför EU.

Information samlas från företag i alla EU-länder. Den information som lämnas av företagen behandlas konfidentiellt och vidarebefordras med tillstånd av företagen till Europeiska kommissionen, som samlar ihop informationen.

Du hittar mer information och själva enkäten här