Ålands Näringslivs valdebatt - dagen efter

Ondagen den 9 oktober höll Ålands Näringsliv en valdebatt med representanter för samtliga åtta partier som ställer upp i lagtingsvalet.

Diskussionen fokuserades kring ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, hållbarhet och infrastruktur. Ålands Näringslivs VD Anders Ekström modererade panelen som bestod av:

 • Centern på Åland (Roger Nordlund)
 • Hållbart initiativ (Ola Sundberg)
 • Liberalerna på Åland (Mats Perämaa)
 • Moderat samling för Åland (Tage Silander)
 • Obunden samling (Marcus Måtar)
 • Ålands Framtid (Pelle Hägglund)
 • Ålands socialdemokrater (Camilla Gunell)
 • Åländsk demokrati (Stephan Toivonen)

Du kan se debatten i efterhand via vår Facebooksida. 

 1. Här hittar du första delen av valdebatten. Då talar vi om ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.
 2. Här hittar du andra delen av valdebatten. Då talar vi om hållbarhet och infrastruktur.

Vi avslutade debatten med några snabbfrågor för att sammanfatta debatten. Du hittar en sammanställning av dem i länken nedan (bildfil).

Några begrepp som diskuterades

 • Offentlig privat samverkan (OPS) är ett upplägg där ett privatägt konsortium finansierar, bygger och driver ett offentligt projekt under en överenskommen projekttid. Projektet bör vara en offentlig nyttighet, dvs oftast byggnader, motorvägar eller andra infrastrukturinvesteringar. En offentlig beställare hyr sedan projektet under avtalstiden och betalar en årlig avgift under förutsättning att ”nyttigheten” fungerar. Om t.ex. en väg inte är körbar under en tid, blir det avdrag på den årliga hyran. Efter projekttiden övergår ”nyttigheten” i offentlig ägo utan extra kostnader.

  Fördelen med dessa upplägg är att den offentliga beställaren inte behöver avlägga resurser för projektering, finansiering eller drift av verksamheten under projekttiden. Nackdelen är att upplägget inte lämpar sig för ”komplicerade” projekt där driften påverkas av myndighetsbeslut. Det finns även en risk för överpriser i projekten då dessa projekt ska generera en vinst åt konsortiet. I praktiken har lyckade OPS-projekt medfört lägre totalkostnader och snabbare färdigställande jämfört med liknande offentliga projekt. Vinsten som uppstår, härrör från kostnadsbesparingar i byggprocessen (=undvikande av misstag) snarare än att konsortiet tar ut överpriser.

  Ålands Näringsliv tycker naturligtvis att åländska infrastrukturinvesteringar borde göras enligt den här modellen. Det skulle stödja åländska företag och spara resurser i förvaltningen.
   

 • Utmanarrätter är en process där privata företag har rätt att utmana offentliga verksamheter. Då utreds huruvida det är legalt att driva verksamheten i privat regi och ifall det är möjligt blir det en offentlig upphandling.

  I upphandlingen ställs det alltid krav på t.ex. kostnadsbesparingar eller bättre kvalitetet i verksamheten. Om det kommer in anbud som uppfyller kraven, övergår verksamheten i privat regi. 

  Observera att det inte är garanterat att verksamheten övergår i privat regi eller att det bolaget som utmanade slutligen vinner upphandlingen. Utmanarrätter för med sig en indirekt kontroll över att verksamheter sköts bra ur kvalitets- och kostnadssynpunkt.