Uppgörelse inom finansbranschen

Samtliga parter i arbetstvisten inom finansbranschen har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf, De Högre Tjänstemännen YTN rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf samt Finanssiala ry har meddelat att de godkänner det förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade den 22 mars.

Uppgörelserna innebär att alla konfliktåtgärder som det varslats om blåses av och att övertidsblockaderna avslutas. Medlingen i arbetstvisten har pågått sedan december 2017. Riksförlikningsmannen är nöjd över att en uppgörelse nu nåtts. 

Löneuppgörelse
Det nya kollektivavtal som förlikningsförslaget innehåller skall gälla till och med den 31 januari 2021. Det sista året är ett så kallat optionsår, vilket betyder att avtalet kan sägas upp så att det slutar gälla den 31 januari 2020. Från och med den 1 mars 2018 görs en generell lönehöjning med 1,26 procent och fr.o.m. den 1 februari 2019 en generell lönehöjning med 1 procent. Dessutom innehåller avtalet en lönepott om 1,2 procent som fördelas utifrån lönesamtal fr.o.m. den 1 oktober 2018. Nivån på löneuppgörelsen motsvarar den linje som uppkommit under förhandlingsomgången på förbundsnivå.

Veckoslutsarbete
I fortsättningen avtalas det i första hand lokalt om utförande av veckoslutsarbete inom finansbranschen. Om de lokala förhandlingarna inte ger något resultat, kan arbetsgivaren med vissa förbehåll besluta att tjänstemän ska utföra veckoslutsarbete. Även då ska veckoslutsarbetet i första hand utföras av sådana som själva vill arbeta på veckosluten. Förlikningsförslaget innehåller dessutom bestämmelser som säkerställer att tjänstemännen har lediga veckoslut och bl.a. rätt att vägra arbeta på veckoslut, om personen har ett tungt vägande personligt skäl. Att låta utföra arbete på söndagar utan lokalt avtal är inte möjligt förrän den 1 januari 2019.

 Källa: Riksförlikningsmannens hemsida