Stöd för turistföretagare som vill investera i laddstolpar för elbilar

Nu finns det en möjlighet att som turistföretagare få stöd för investering i laddstolpar för elbil.  (Texten hämtat ur Landskapsregeringens beslut och stödkriterier nedan:) 

Ändamål: Stödet beviljas till nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel. Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland.

Målsättningen är att etablera laddinfrastruktur vid turistanläggningar genom att stöda sk normalladdare som har en maximal överföringseffekt på lägst 3,6 kW och högst 22 kW. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen och öka energieffektiviteten.

Stödtagare: Företag inom turismbranschen på Åland med förutsättningar att tillhandahålla laddningsmöjligheter med god tillgänglighet för allmänheten. Till turismbranschen räknas t ex logianläggningar, restauranger, kaféer och likande besökssanläggningar för turister.
 

Kriterier: Stöd kan beviljas om åtgärden har potential att främja företagets konkurrenskraft och miljöarbete.

Faktorer som värderas är tillgängligheten för allmänheten att använda laddningsmöjligheter för elfordon (publika laddningsplatser) och företagets miljöprofil samt antal övernattningar. Vid beviljandet av stödet beaktas regional spridning av normalladdningsstationer över hela Åland. Stöd beviljas för maximalt en normalladdningsstation per ansökande företag. Laddningsstation för normalladdning, även kallad destinationsladdare, ska ha en maximal överföringseffekt inom området lägst 3,6 kW och högst 22 kW. Laddstationerna ingår i en helhet för att etablera laddinfrastruktur på turistanläggningar i syfte att främja elbilsturism på hela Åland.

1. Normalladdarna ska bara avse laddning av elbilar.
2. Normalladdarna ska utrustas med minst ett uttag eller anslutningsdon för elbilar av typ 2 mod 3 AC-laddning 3 (6)
3. Normalladdarna (destinationsladdarna) placeras så att de kan anses bidra till en ändamålsenlig fördelning av laddmöjligheter i landskapet.

Stödområden: Hela Åland.
Form av stöd: Stödet beviljas i form av bidrag.
Stödintensitet: Det maximala stöd som kan beviljas till företag är 50 % i stöd för normalladdare (destinationsladdare), dock högst 1.000 €. Det totala beloppet av alla s.k. minimistöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 € under en tre års period.

Stödberättigade kostnader: Material- och förnödenhetskostnader. Kostnader för installation, frakt och andra service- och tjänstekostnader direkt knutna till den aktuella investeringen. 

Ansökningstid:  Ansökningarna skall vara inlämnade senast 31.10.2017.

Läs mer i Nyanartikel: http://www.nyan.ax/nyheter/en-knuff-framat-for-miljobilismen/
Länk till beslut: http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/proto...