Miljöministeriet har slutfört det första Green Deal-avtalet med Finlands arbetsgivarförbund

Avtalet kallat (Plastic Carrier Bag Agreement) innebär att Finsk Handel genomför EU-direktivet om att minska användningen av plastpåsar i handeln genom ett frivilligt avtal istället för ett rättsligt instrument.

Avtalets målsättningar är mer ambitiösa än direktivets målsättningar, och innebär att även specialaffärers ( t.ex. idrotts- och textilaffäreers)  plastkassar skall bli avgiftsbelagd . Mataffärernas plastkassar har varit prisbelagda redan länge. Alla större aktörer inom handeln har beslutat gå med i initiativet. Avtalet gäller till slutet av 2025 och syftet är att försäkra att Finland når EU-direktivets mål för minskning av konsumtion av plastpåsar och förpackningsavfall. Målet är att  i slutet av 2025 används max. 40 påsar per person per år.

Engagemanget  inom handelssektorns bolag kommer att knytas till det finska systemet med frivilliga samhällsengagemang för hållbar utveckling, där de offentliga myndigheterna tillsammans med andra aktörer engagerar sig att genomföra den globala 2030-agendan och främja hållbar utveckling i sin verksamhet. Miljöministeriet kommer att utvärdera effekten av åtgärderna för att minska förbrukningen av plastpåsar. Om konklusionen är att de vidtagna åtgärderna inte har varit effektiva, kommer ministeriet att överväga andra sätt att minska förbrukningen av plastpåsar år 2021-2025. Avtalets verkan har enligt handelskedjornas egna bedömningar redan klart börjat synas, t.ex  för att kunderna inte automatiskt erbjuds gratis plastpåsar och allt fler affärer prislagt påsarna samt för att småpåsarna vid mataffärers kassor har tagits bort.   Miljöministeriet och Finsk Handel avser tillsammans arrangera en upplysningskampanj nästa år.

Källa; Landskapsregeringen/Miljöministeriet i Finland